Барьцаалбарын загвар, барьцаалбарын шилжүүлгийн, барьцааны, давхар барьцааны маягтын загвар, барьцаалбарын агуулгад өөрчлөлт оруулах маягтын загвар, барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийн маягтын загвар, барьцаалбар үйлдсэн үл хөдл

A- A A+
Барьцаалбарын загвар, барьцаалбарын шилжүүлгийн, барьцааны, давхар барьцааны маягтын загвар, барьцаалбарын агуулгад өөрчлөлт оруулах маягтын загвар, барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийн маягтын загвар, барьцаалбар  үйлдсэн үл хөдл