УБЕГ-ын 2024 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2024 оны 06 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 06 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 06 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2024 оны 05 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 05 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 05 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан талаарх төлөвлөгөөний биелэлт болон тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан талаарх төлөвлөгөөний биелэлт болон тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан талаарх төлөвлөгөөний биелэлт болон тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 04 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 04 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 04 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 03 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 03 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 03 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 02 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 02 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 02 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 01 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 01 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

УБЕГ-ын 2024 оны 01 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш зарлага

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2024 оны 04 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 04 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 04 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

УБЕГ-н 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

УБЕГ-н 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2024 оны 03 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 03 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2024 оны 03 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2024 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй