Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт / ЭУБ-06 маягт/ /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/427 дугаар тушаал/

Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт / ЭУБ-06 маягт/ /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/427 дугаар тушаал/

Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт / ЭУБ-06 маягт/ /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/427 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Тушаалд өөрчлөлт оруулж, маягтын загвар батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/953 дугаар тушаал/

Тушаалд өөрчлөлт оруулж, маягтын загвар батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/953 дугаар тушаал/

Тушаалд өөрчлөлт оруулж, маягтын загвар батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/953 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахим системд хөтлөх тухай /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1863 дугаар тушаал/

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахим системд хөтлөх тухай /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1863 дугаар тушаал/

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахим системд хөтлөх тухай /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1863 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/50 дугаар тушаал/

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/50 дугаар тушаал/

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/50 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Барьцаалбарын загвар, барьцаалбарын шилжүүлгийн, барьцааны, давхар барьцааны маягтын загвар, барьцаалбарын агуулгад өөрчлөлт оруулах маягтын загвар, барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийн маягтын загвар, барьцаалбар  үйлдсэн үл хөдл

Барьцаалбарын загвар, барьцаалбарын шилжүүлгийн, барьцааны, давхар барьцааны маягтын загвар, барьцаалбарын агуулгад өөрчлөлт оруулах маягтын загвар, барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийн маягтын загвар, барьцаалбар үйлдсэн үл хөдл

Барьцаалбарын загвар, барьцаалбарын шилжүүлгийн, барьцааны, давхар барьцааны маягтын загвар, барьцаалбарын агуулгад өөрчлөлт оруулах маягтын загвар, барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийн маягтын загвар, барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийн давхар барьцааны маягтын загвар, барьцааны зүйлийг худалдах мэдэгдлийн маягтын загвар, Барьцааны зүйлийг худалдах тухай мэдэгдэл хүргэх журам /УБЕГ-ын даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1125 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Барьцаалбарын

Барьцаалбарын "Маягтын загвар, журам шинэчлэн батлах тухай" УБЕГ-ын даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/110 дугаар тушаал

  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх мэдүүлэг, маягтын загварыг шинэчлэн батлах тухай /УБЕГ-ын 2021 оны 07 сарын 06-ны өдрийн А/429 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй