Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд байгуулах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 69 дугаар тогтоол/

Төрийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд байгуулах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 69 дугаар тогтоол/

Төрийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд байгуулах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 69 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Жендэрийн Дэд зөвлөл байгуулах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрийн  А/767 дугаар тушаал/

Жендэрийн Дэд зөвлөл байгуулах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/767 дугаар тушаал/

Жендэрийн Дэд зөвлөл байгуулах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/767 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/473 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/473 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/473 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлт түүнийг тооцох аргачлал /ССХ, ГБХЗХГ, УБЕГ-ын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/95, А/171, А/681 дүгээр хамтарсан тушаал/

Залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлт түүнийг тооцох аргачлал /ССХ, ГБХЗХГ, УБЕГ-ын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/95, А/171, А/681 дүгээр хамтарсан тушаал/

Залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлт түүнийг тооцох аргачлал /ССХ, ГБХЗХГ, УБЕГ-ын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/95, А/171, А/681 дүгээр хамтарсан тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг /Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/904 дүгээр тушаал/

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг /Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/904 дүгээр тушаал/

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг /Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/904 дүгээр тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Төрөлжсөн бүртгэлийн жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын 164 дүгээр тогтоол/

Төрөлжсөн бүртгэлийн жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын 164 дүгээр тогтоол/

Төрөлжсөн бүртгэлийн жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын 164 дүгээр тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам /2019.04.01/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам /2019.04.01/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам /2019.04.01/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай /2023.01.25/

Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай /2023.01.25/

Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай /2023.01.25/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас хүн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны журам

Төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас хүн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны журам

Төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас хүн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны журам

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн багц хууль - Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан /2019.09.02-ны өдрөөс 2019.10.07-ны хооронд/

Улсын бүртгэлийн багц хууль - Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан /2019.09.02-ны өдрөөс 2019.10.07-ны хооронд/

Улсын бүртгэлийн багц хууль - Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан /2019.09.02-ны өдрөөс 2019.10.07-ны хооронд/

Дэлгэрэнгүй