Нэгдье 110

Нэгдье 110

Нэгдье 110

Дэлгэрэнгүй
Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

Дэлгэрэнгүй
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан тухай /2024.05.09/

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан тухай /2024.05.09/

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан тухай /2024.05.09/

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Их хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан хавсралт бүхий

Монгол Улсын Их хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан хавсралт бүхий "Журам, маягт, шинэчлэн батлах" тогтоол

Монгол Улсын Их хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан хавсралт бүхий "Журам, маягт, шинэчлэн батлах" тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2024 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2024 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2024 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллага

Улсын бүртгэлийн байгууллага "Шүгэл ажиллагаа"-нд нэгдэж байна

Улсын бүртгэлийн байгууллага "Шүгэл ажиллагаа"-нд нэгдэж байна

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1-д заасны дагуу ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан хаагчдын мэдээлэл

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1-д заасны дагуу ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан хаагчдын мэдээлэл

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1-д заасны дагуу ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан хаагчдын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг манлайлал

Авлигын эсрэг манлайлал

Авлигын эсрэг манлайлал

Дэлгэрэнгүй
Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт

Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт

Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааны дэлхийн нийтийн сүлжээ

Авлигын эсрэг хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааны дэлхийн нийтийн сүлжээ

Авлигын эсрэг хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааны дэлхийн нийтийн сүлжээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2022 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2022 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, ашгийн бус байгууллагуудын хамтарсан сургалт болж байна

Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, ашгийн бус байгууллагуудын хамтарсан сургалт болж байна

Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, ашгийн бус байгууллагуудын хамтарсан сургалт болж байна

Дэлгэрэнгүй
АТГ-т 2021.02.15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

АТГ-т 2021.02.15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

АТГ-т 2021.02.15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Дэлгэрэнгүй
АТГ-т 2021.02.15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх

АТГ-т 2021.02.15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх

АТГ-т 2021.02.15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх

Дэлгэрэнгүй