Улсын байцаагчийн үнэмлэх тэмдгийн загвар /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/338 дугаар тушаал/

Улсын байцаагчийн үнэмлэх тэмдгийн загвар /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/338 дугаар тушаал/

Улсын байцаагчийн үнэмлэх тэмдгийн загвар /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/338 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэмэл хуудасны загвар батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/476 дугаар тушаал/

Хэвлэмэл хуудасны загвар батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/476 дугаар тушаал/

Хэвлэмэл хуудасны загвар батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/476 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны явцад хяналт тавих журам /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн А/1297 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны явцад хяналт тавих журам /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн А/1297 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны явцад хяналт тавих журам /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн А/1297 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Дэлгэрэнгүй
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Дэлгэрэнгүй