Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2023 оны 59 дүгээр тогтоол/

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2023 оны 59 дүгээр тогтоол/

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2023 оны 59 дүгээр тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2015 оны 303 дугаар тогтоол/

Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2015 оны 303 дугаар тогтоол/

Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2015 оны 303 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоол/

Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоол/

Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Терроризмаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зөвлөлийн үйл ажиллагаа /Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-26 дугаар тушаал/

Терроризмаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зөвлөлийн үйл ажиллагаа /Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-26 дугаар тушаал/

Терроризмаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зөвлөлийн үйл ажиллагаа /Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-26 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа /ЗГ-ын 2020 оны 107 дугаар тогтоол/

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа /ЗГ-ын 2020 оны 107 дугаар тогтоол/

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа /ЗГ-ын 2020 оны 107 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр  /ЗГ-ын 2017 оны 98 дугаар тогтоол/

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2017 оны 98 дугаар тогтоол/

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2017 оны 98 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2018 оны 50 дугаар тогтоол/

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2018 оны 50 дугаар тогтоол/

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2018 оны 50 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2021-2024/ ЗГ-ын 2020 оны 96 дугаар тогтоол

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2021-2024/ ЗГ-ын 2020 оны 96 дугаар тогтоол

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2021-2024/ ЗГ-ын 2020 оны 96 дугаар тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Хүн амын насжилтын асуудлаарх Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх 2020-2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны А/118 дугаар тушаал/

Хүн амын насжилтын асуудлаарх Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх 2020-2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны А/118 дугаар тушаал/

Хүн амын насжилтын асуудлаарх Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх 2020-2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны А/118 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй