Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичиг:

     1) УБ-05 маягт бөглөх

         PDF файлаар татах        

     2) УБ-12 маягт бөглөх

         PDF файлаар татах         

     3) Татварын тодорхойлолт

     4) Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

     5) Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

     6) Эцсийн өмчлөгч нь гадаадын иргэн, хуулийн этгээд бол паспортын хуулбар, хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар