Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан