УБЕГ-ын 2019 оны 08 сарын статистик үзүүлэлт

A- A A+
УБЕГ-ын 2019 оны 08 сарын статистик үзүүлэлт
Үзүүлэлт МД Өссөн дүн Тухайн сар
А Б 1 2
I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Монгол Улсын иргэн Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) 1 3280343 5012
Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) 2 1624754 2482
Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) 3 1655589 2530
18 ба түүнээс дээш насны иргэн Нийт мөр4=мөр(5+6) 4 2109018 2005
Эрэгтэй 5 1025925 987
Эмэгтэй 6 1083093 1018
18-аас доош насны иргэн Нийт мөр7=мөр(8+9) 7 1171325 3007
Эрэгтэй 8 598829 1495
Эмэгтэй 9 572496 1512
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Төрсний бүртгэл Нийт мөр10=мөр(11+12) 10 52076 6421
Эрэгтэй 11 26593 3327
Эмэгтэй 12 25483 3094
Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт мөр13=мөр(14+15) 13 1017 58
Монгол Улсын иргэнд 14 1011 56
Гадаад улсын иргэнд 15 6 2
Гэрлэлтийн бүртгэл Нийт мөр16=мөр(17+18) 16 12817 1908
Анхны 17 11046 1527
Дахин 18 1771 381
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл Нийт мөр19=мөр(20+21) 19 2841 337
Захиргааны журмаар 20 944 165
Шүүхийн журмаар 21 1897 172
Нас баралтын бүртгэл Нийт мөр22=мөр(23+24) 22 12096 1419
Эрэгтэй 23 7376 863
Эмэгтэй 24 4720 556
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) 25 308 58
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 121 21
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл 27 43 9
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 119 21
Эцэг тогтоолтын бүртгэл 29 20 6
Үрчлэлтийн бүртгэл 30 5 1
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) 31 0 0
Насанд хүрэгч 32 0 0
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 33 0 0
Аймаг, хотоос шилжин ирсэн мөр34=(35+36) 34 19243 1216
Насанд хүрэгч 35 13112 759
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 36 6131 457
Иргэний цахим үнэмлэх Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) 37 180629 5932
Шинээр олгосон 38 35655 1228
Дахин олгосон 39 70655 2400
Хугацаа сунгасан /25 нас/ 40 38573 1206
Хугацаа сунгасан /45 нас/ 41 35746 1098
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) 42 242255 30238
Шинээр олгосон 43 242255 30238
Дахин олгосон 44 0 0
II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) 45 10490 1007
Хувьцаат компани   46 7 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани   47 8199 852
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   48 125 11
Төрийн бус байгууллага   49 1613 105
Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар   50 5 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 51 72 8
Нөхөрлөл 52 310 25
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   53 0 0
Хоршоо 54 31 1
Хадгаламж, зээлийн хоршоо   55 14 1
Сан 56 126 13
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага   57 91 1
Шашны байгууллага   58 21 1
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага   59 0 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага   60 0 0
Засгийн газрын хоорондын байгууллага   61 1 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 62 568 65
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 63 9 1
Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 64 0 0
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн 65 11337 1409
Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 66 11428 1214
Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг   67 2627 190
III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо   68    
Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87)   69 298174 34941
Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75)   70 65534 7442
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 71 18927 2228
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 72 161 24
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 73 10 3
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт 74 14266 1454
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 75 32170 3733
Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоомөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) 76 209214 25039
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 77 25397 3824
Бэлэглэх гэрээ 78 6483 866
Арилжих гэрээ 79 695 80
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 80 3032 432
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 81 21 0
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 82 373 22
83 5534 775
Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл Барьцааны гэрээ 84 94297 10464
Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх 85 72903 8530
Бусад гэрээ Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м 86 479 46
Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90)   87 23426 2460
Бусад бүртгэл Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 88 7386 725
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх 89 758 128
Лавлагаа, мэдээлэл өгөх 90 15282 1607
Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл     0  
Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) 91 64283 6481
Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) 92 64248 6472
Барьцааны мэдэгдэл Барьцааны мэдэгдэл 93 56555 5530
Барьцаалуулагчийн тайлбар 94 821 183
Нэмэлт өөрчлөлт 95 3694 556
Сунгалт 96 269 27
Цуцлах 97 2909 176
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101)   98 12 6
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл 99 0 0
Барьцаалуулагчийн тайлбар 100 3 1
Нэмэлт өөрчлөлт 101 9 5
Бусад бүртгэл Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ 102 23 3
IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо   103 0 0
Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) 104 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 105 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 106 0 0
- Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 107 0 0
Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) 108 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 109 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 110 0 0
- Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо   111 0 0
Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) 112 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 113 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 114 0 0
Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) 115 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 116 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 117 0 0
- Мадридын хэлэлцээр болон Протоколын дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 118 0 0
Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121)   119 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 120 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 121 0 0
V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) 122 22729496 86326
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив 123 21480148 78200
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 124 199657 553
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 125 1049691 7573
Оюуны өмч 126 0 0
Олгосон лавлагаа, хуулбар Иргэний баримтын архив 127 293230 36954
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 128 11027 1029
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 129 15282 1607
Оюуны өмч 130 0 0
VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО   131 4092 382
- Графикийн дагуу   132 258 12
- Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр   133 3834 370
Илрүүлсэн зөрчил   134 22577 2469
- Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн   135 28 6
- Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо   136 22549 2463
Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/   137 808486 57085
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо   138 0 0
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг /   139 0 0