Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

A- A A+
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлаас баталсан төлөвлөгөөний дагуу тус газраас “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 2017 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллав.
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Ө/11 дугаар “Салбар зөвлөл байгуулах” тухай тушаалаар тус газрын хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг дээшлүүлэх зорилго  бүхий салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 11 гишүүнтэй баталсан бөгөөд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:
Нэг.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийг албан хаагчдад сурталчлах, сургалт зохион байгуулах чиглэлээр:
1.1.Улсын бүртгэлийн байгууллагын алба хаагчдын хувьд эрхэлж байгаа ажил үүргийн онцлогтой холбогдон өртөж болзошгүй гэмт хэрэг, зөрчил, түүний үр дагаварын талаар мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгөх, сургалт зохион байгуулах:
 Улсын бүртгэлийн албан хаагчдын ажил үүрэгтэй нь холбогдуулан нийт 37 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 2640 албан хаагчдыг хамруулав.
Тус газрын гадаадад зорчих, эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч, хяналтын улсын байцаагч нарт “Хуурамч бичиг баримт үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, хүний дүр төрх таних” чиглэлээр Хууль сахиулах Их сургуультай хамтран 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан.
Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, дүүргийн УБХ-ийн иргэний улсын бүртгэлийн бүртгэгч нарт “Хуурамч бичиг баримт үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх”, “Гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлд анхаарах асуудал” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулав. Сургалтыг Нийслэлийн иргэний танхимд 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд уг сургалтад 140 гаруй албан хаагчид хамрагдсан.
Нийслэлийн 9 дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэг маргаан, урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн аюулгүй байдал, хуурамч баримт бичиг, тамга тэмдгээс урьдчилан сэргийлэх, кримналистик  дүн шинжилгээг хэрхэн хийх зэрэг сэдвүүдээр харъяа дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн албан хаагчдаас сургалт авсан.  
Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн ерөнхий прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Д.Баярмагнайгаас 2017 оны 5/3575, 58/3703 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/70, А/174 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам”, уг журмын хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтнаас үйлдэх эрх зүйн хэлбэрүүдийн загварыг Хяналтын газар болон аймаг, нийслэл, дүүргийн хяналтын улсын байцаагч нарт хүргэж мэдээлэв.
1.2.Авилгын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллаж, нийт албан хаагдад сургалт зохион байгуулах:
Авлигатай тэмцэх газарт “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний төсөлд тус газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/2224 тоот албан бичгээр санал хүргүүлж, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
"Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зорилтын хүрээнд тус хөтөлбөрийг байгууллагын вэб сайтад байршуулан сурталчлан таниулав. Тус газарт АТГ-аас хийгдсэн шалгалттай холбогдуулан гаргасан мэдээлэл, судалгааны жагсаалтыг газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, холбогдох мэдээллийг үйлчлгээний заал, өрөө тасалгаа зэрэг нийт 29 цэгт байршуулж,  АТГ-аас ирсэн чиглэл бүрийг тухай бүр биелүүлэн, илтгэх хуудсыг хүргүүлэн ажиллав.
Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ХАСХОМ, ХАСУМ-ыг мэдүүлэх талаар хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан сургалт, "Байгууллагын үйлчилгээний стандарт, ёс зүй, авлигаас урьдчилан сэргийлэх" чиглэлээр Нийслэлийн 9 дүүрэг, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, Оргил төвийн 234 албан хаагчдад  тус тус сургалт зохион байгуулав.
1.3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуультай холбогдуулан Сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах:
    Сонгуулийн тухай хууль, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын даргын 2017 оны А/293 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сонгогчдын нэрийн жагсаал үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журам” болон Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд төрийн нууцыг  хамгаалах тухай” сэдвээр аймаг, нийслэлийн газар хэлтсийн нийт албан хаагчдад 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр онлайн сургалт зохион байгуулсан.
Аймаг, нийслэл, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсээс Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн үйл ажиллагаанд улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнаар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүй, мэдээллийн технологийн сургалтыг 2017 оны 06 дугаар сард хуваарийн зохион байгуулсан бөгөөд  аймаг, нийслэлийн хэмжээнд давхардсан тоогоор нийт 5008 итгэмжлэгдсэн ажилтныг хамруулав.
1.4. Зөрчлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай сургалт зохион байгуулах:
    Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас зохион байгуулсан Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил хянан шалгах тухай хуулийн сургалтад төв, орон нутгийн  хяналтын улсын байцаагч болон бусад албан хаагчдыг хамруулав.
    Тус газрын орон нутаг дахь нэгжүүдэд зохион байгуулах бүсчилсэн сургалтад сургагч багшийг бэлтгэх зорилго бүхий онлайн сургалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр явуулж, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн үзэл баримтлал сэдвээр хууль хяналтын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан илтгэл тавьсан ба уг сургалтад 92 албан хаагч оролцов. Сургалтын талаарх мэдээлэл, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийг төв, орон нутгийн нэгжийн албан хаагчдад цахимаар хүргүүлж ажиллав.
Бүртгэлийн улсын байцаагчдад эрх зүйн хүрээнд тавигдаж байгаа бодит шаардлагыг бүтээлчээр хэрэгжүүлэх, чиг үүргийг тодорхой болгох, тэдний чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан 5 хоногийн сургалтад ХЗДХЯ-ны ХЗБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Саруул Зөрчлийн хуулийн талаар танилцуулга хийсэн. Сургалтад ерөнхий газар болон 21 аймаг, нийслэл, 9 дүүргийн 90 гаруй албан хаагч хамрагдаж, эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэв.

1.5.“Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөхтэй холбоотой хууль тогтоомж болон шүүхийн практик, компаний тухай хууль” сэдвээр газрын болон орон нутгийн улсын бүртгэгч нарт сургалт зохион байгуулах: /орон нутагт онлайн хэлбэрээр/
    Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр 2016 оны үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалт, анхаарах асуудлууд сэдвээр онлайн сургалт зохион байгуулсан. Уг сургалтад нийт 22 хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч  хамрагдсан.
Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс 6 дугаар сард зохион байгуулсан “Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт”-д хамрагдсан 20 албан хаагчдад  “Хуулийн этгээдийн бүртгэл, түүний төрөл, мөрдөгдөх эрх зүйн актууд, анхаарах асуудлууд” сэдвээр танилцуулга хийв.

1.6.Төв, орон нутгийн үйлчилгээний байруудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга, санамж материалыг байршуулах, тараах, байгууллагын веб хуудсанд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээ, мэдээлэл байршуулах:

Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт болон бусад мэдээллийн үйлчилгээний байруудын мэдээллийн самбар, байгууллагын цахим хуудаст тогтмол байршуулж ажиллаж байна. Бичиг баримт бусдад ашиглуулах, хуурамчаар үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна.
Байгууллагын вэб сайт, фэйж хуудас болон мэдээллийн сайтуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга мэдээлэл байршуулж олон нийтэд хүргэн ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд niislel.mn, zindaa.mn, breakingnews.mn сайтуудад аливаа осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл бэлтгүүлж, нийтлүүлсэн. Мөн төв, нийслэлийн үйлчилгээний байруудын самбарт анхааруулга, санамж материал байршуулж, 21 аймгийн бүртгэлийн хэлтсүүд рүү гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар  мэдээлэл,танилцуулга хүргүүлж ажиллав.   

    1.7.Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, эрх зүйн актын талаар нийт албан хаагчдад тогтмол мэдээлэх:

    Шинээр батлагдан гарсан хууль тогтоомжийг албан хаагчдад мэдээлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн шинэ дугаар бүрийг цахим хэлбэрээр газар, хэлтсийн дарга нарт тогтмол хүргүүлэн ажиллаж байна.

    Хоёр.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сангийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:

    2.1.Мэдээллийн болон кибер орчны аюулгүй байдлын талаар албан хаагчдын дунд тодорхой мэдлэг, ойлголт олгох зорилгоор мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах:

    Улсын бүртгэлийн  мэдээллийн нэгдсэн сан, түүний тоног төхөөрөмжийг хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор  “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөр, “Үндэсний ой санамж 1” дэд хөтөлбөрийг тус тус боловсруулж ХЗДХЯ, Засгийн газар болон Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулан ажиллаа.
    Мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ЦЕГ, ШШГЕГ, Татварын ерөнхий газар, ГИХГ, Улсын Дээд Шүүх зэрэг байгууллагуудтай “Улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд холбогдон мэдээлэл солилцох тухай” гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.
ОӨУБЕГ-ын нийт албан хаагчдын хувийн хэрэг баяжилтыг бүрэн хангаж, албан хаагчдын мэдээллийг АВLE програмд бүртгэсэн бөгөөд Тамгын газар, үйлчилгээний I, II, III байр,  Оюуны өмчийн байр,  НУБГ, 9 дүүргийн УБХ-ийн байранд тус тус шинээр хурууны хээ уншигч төхөөрөмжийг байршуулан албан хаагчдын цаг ашиглалтын хянан ажиллаж байна. Мөн тухайн програмыг үйл ажиллагаандаа бүрэн гүйцэд нэвтрүүлэх, албан хаагчдад програмын талаар нэгдсэн ойлголт өгөх зорилгоор 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.
Мэдээллийн болон кибер орчны аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтэстэй хамтран “Улсын бүртгэлийн албан хаагчдыг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар мэдлэг олгох” сургалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр хийв.
Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн харьяатын бүртгэлийн мэдээллийн зөрчлийг арилгах ажлын удирдамжийг баталж, Гадаадын иргэн, харьяатын газартай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан, Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, харьяаллаа сэргээсэн тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нягтлан тулгаж, харьяатын сангийн мэдээллээ харилцан солилцон хамтран ажиллаж байна.
Хил хамгаалах ерөнхий газартай хамтран Монгол Улсын хилийн боомтоос бичиг баримтын зөрчлийн улмаас буцсан иргэдийн мэдээлэлийг тогтмол хүлээн авч, мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна.
    Гадаадын иргэнтэй гэр бүл болохыг хүсэгчдийн хууль тогтоомжид заасан бичиг баримтад хавсарган өгсөн нотлох баримтыг тулган нягталж, шаардлагатай тохиолдолд “лал”-ын шашинтай “террорист” үйл ажиллагаа явуулж болзошгүй улс, орны иргэдийн материалыг Тагнуулын ерөнхий газарт албан бичгээр хүргүүлэн давхар шалгуулж байна. Энэ онд лалын шашинтай 7 иргэний материалыг шалгуулснаас тагнуулын байгууллагын зүгээс  татгалзах зүйлгүй гэсэн 5 иргэний гэрлэсний бүртгэлийг хөтөлж, 2 иргэний гэрлэсний бүртгэлийг түр түтгэлзүүлсэн байна.

2.2.Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санд харьцаж ажиллаж байгаа албан хаагчдад мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлын талаар зааварчилгаа өгөх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллах:

    Мэдээллийн санд ажиллах албан хаагчдад нэвтрэх эрх олгохдоо мэдээллийн санд ажиллахад баримтлах холбогдох дүрэм, журам, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлын талаар танилцуулан, нууцын баталгаа гаргуулан авч ажиллаж байна.
Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/146 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим мэдээллийн санд мэдээлэл хүлээн авах, хадгалах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журам”-ын хэрэгжилтэд Хяналтын газар тухай бүр хяналт тавин ажиллаж байна.

2.3.Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бүхий архивын баримттай албан хаагчдад  аюулгүй байдлын талаар зааварчилгаа өгөх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих:
    Улсын бүртэлийн эх нотлох баримт бүхий архивын хадгалалт, хамгаалалт болон аюулгүй байдлын зааварчилгааг шинээр томилогдсон албан хаагчдад тогтмол өгч  байна. Түүнчлэн лавлагаа, мэдээлэл олгохдоо Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, холбогдох журмыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж гарсан зөрчилгүй ажиллаж байна.
Тус газрын үйлчилгээний II байр буюу Улсын бүртгэлийн төв архивын байрны гамшгийн эрсдэл, аюулгүй ажиллагааг хангахтай холбогдуулж нүүлгэн шилжүүлэх схем, аюулгүйн гарц зэргийг шинэчилж байршуулав.

Улсын бүртгэлийн төв архивт  болзошгүй халдлага гарсан тохиолдолд  шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх “Шуурхай штаб”-ын бүрэлдэхүүн, ажиллах түргэн цугларалтын схем,  хийж гүйцэтгэх ажил үүргийн хуваарийг тус тус шинэчилж батлав.

2.4.Төв, орон нутгийн нийт албан хаагчдын компьютерт вирусны эсрэг програм суулгах:
ОӨУБЕГ-ын нийт 178 албан хаагчдын хэрэглэгдэж байгаа компьютерийг форматлаж, шинээр үйлдлийн систем суулгах, хэвлэх төхөөрөмжийг таниулан, NOD32 вирусны  эсрэг програмыг суулгаж, хэвийн үйл ажиллагаанд оруулав.
Сүлжээг шинэчлэн засварлаж, хананы залгуурыг шинэчлэн, тоног төхөөрөмжийг стандартын дагуу байрлуулан далдлагч ашиглан утаснуудыг дарж цэгцэнд оруулж, сүлжээний ракад Патч Панел тоног төхөөрөмжийг байрлуулав.
Албан хаагчдын өрөөнд байрлах дотуур утсыг шинэчилж, хэвийн ажиллагаанд оруулан, үйлчилгээний III байранд байрлах серверийн өрөөг стандартын дагуу байршуулах  ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Гурав.Гэмт хэргийн шинжтэй санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх чиглэлээр:

3.1.Байгууллагын болон албан хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй санал гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэж ажиллах:

Иргэн Ц.Цэрэндаш нь 2002 онд өөрийн төрсөн ах Д.Отгоноор дамжуулан өөрийн зурагтай ЧЕ72041572 регистрийн дугаартай Аюушсүрэнгийн Бямбасүрэн нэрээр хуурамч иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт гаргуулсан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг Тагнуулын ерөнхий газарт шалгуулахаар шилжүүлсэн.
БГД-ийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэст эрүүгийн 201726020598 дугаартай хэрэгт бусдыг залилан мэхлэхэд ашиглагдсан 002382403 дугаартай үнэт цаас нь ОӨУБЕГ-ын харьяа аль хэлтэс тасагт хувиарлагдсан лавлагааг шалгаж хариу ирүүлэх албан бичгийн дагуу холбогдох шалгалтыг хийж Хяналтын газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн 4/3796 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.
Монгол эко мах ХХК-ийн 40 хувийн хувьцаа эзэмшигч БНХАУ-ын иргэн Jia Hinsheng-ийн өмгөөлөгч Т.Баасанжаргалын тус газарт гаргасан өргөдлийг шалгахад хувьцаа худалдах худалдан авах гэрээгч хуурч мэхлэх замаар хуурамчаар үйлдэж хувьцааг Халх гол инвест ХХК-нд шилжүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг шалгуулахаар СБД-ийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст шилжүүлэн шалгуулж байна.
Иргэн М.Онолмаа 1999 онд БНСУ-д ажиллаж амьдарч байхад 2015 оны 2 дугаар сард эх орондоо буцан ирсэн бөгөөд 2008 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр Мяхлай овогтой Оюунгэрэл нь миний овог нэрийг ашиглан иргэний үнэмлэх авсан байх тул шалгаж өгнө үү гэх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг шалгуулахаар СБД-ийн 2 дугаар хэлтэст шилжүүлсэн.
Автобус-5 ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Д.Баттулга гаргасан гомдлыг судлан үзэхэд компанийн хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ, эрх шилжүүлэх гэрээг хуурч мэхлэх замаар хуурамчаар үйлдэж улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байж болзошгүй гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг СБД-ийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст шалгуулахаар тус тус шилжүүлсэн болно.

3.2.Алба хаагчдад олгосон торгууль, шийтгэвэрийн хуудас, үнэт цаасны хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтад хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд шалгалт хийх:
    Санхүү аж, ахуйн хэлтсийн үнэт цаас хариуцсан нярав шаардах хуудсын дагуу үнэт цаасыг олгож байгаа бөгөөд үнэт цаасны дугаарын дагуу хяналт тавин ажиллаж байна.
    Тайлангийн хугацаанд ерөнхий газрын ХЭБГ, ИБГ, УБТА, ХГ, Нийслэлийн  БГД, ЧД, БЗД, СХД, СБД, Нэгдсэн үйлчилгээний төв, орон нутгаас Өмнөговь, Дундговь аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч, хяналтын улсын байцаагч нарын үнэт цаас, маягт ашиглалтын сар бүр гаргадаг тайланг газар дээр нь бүртгэлийн дэвтэр, мэдээллийн сантай тулган баталгаажуулж шалгах ажлыг хийсэн. Үнэт цаасны зарцуулалттай холбоотой зөрчил дутагдал илрээгүй болно.
Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Бүртгэлийн албан хаагчтай холбоотой гомдлын мөрөөр газар дээр нь очиж шалгаад илэрсэн зөрчлийг арилгуулан, хууль тогтоомж зөрчсөн 2 албан хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулав.
3.3.Байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулах, шалгалт хийх, хяналт шалгалтаар тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, түүний мөрөөр арга хэмжээ авсан байх:
Ерөнхий газрын даргын А/73 тушаалаар 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд тус газрын Иргэний бүртгэлийн газар, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар, Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн газар, Зохиогчийн эрхийн газруудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтын ажлыг 9 чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулсан. Шалгалтын дүнг илтгэх хуудсаар Удирдлагын шуурхай хуралдаанд танилцуулж, үндсэн 12 асуудлаар 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн Ерөнхий газрын даргын Албан даалгавар №01-ийг хүргүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласан.
Ерөнхий газрын даргын А/153 тушаалаар 2017 оны 2 дугаар сарын 7-16-ны өдрүүдэд Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, 6 дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс, 3 үйлчилгээний төв, нийт 10 нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтын ажлыг үндсэн 10 чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулсан. Шалгалтын дүнг илтгэх хуудсаар Удирдлагын шуурхай хуралдаанд танилцуулж, үндсэн 8 асуудлаар зөвлөмж чиглэлийг 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн тус газрын дотоод албан бичгээр хүргүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.
Ерөнхий газрын даргын удирдамжаар 2017 оны 4 дүгээр сарын 5-7-ны өдрүүдэд Хяналтын газрын үйл ажиллагаанд үндсэн 8 чиглэлийн хүрээнд дотоод хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан. Шалгалтын үеэр хэлтсийн дотоод үйл ажиллагаатай холбогдуулан санал зөвлөмжийг өгөв.
Ерөнхий газрын даргын А/266 тушаалаар 2017 оны 4 дүгээр сарын 19-26-ний өдрүүдэд Дундговь, Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтын ажлыг үндсэн 3 чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулсан. Шалгалтын үеэр хэлтсийн дотоод болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан санал зөвлөмжийг өгч, чиглэл өгч ажилласан.
ОӨУБЕГ-ын өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн 01, 02 дугаар сарын байдалд дүн шинжилгээ хийсний дагуу 31 дугаартай дотоод албан бичгээр газар, хэлтсүүдэд санал, зөвлөмж хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавив.
Үндэсний аудитын газраас Төв аймгийн УБХ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын мөрөөр ирүүлсэн 2 албан шаардлага болон Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2016 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас хийсэн аудитаар 3 зөвлөмж, 1 акт, 1 албан шаардлага ирүүлсний дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллав.

Дөрөв. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн  ажлын байрны аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэлээр:

4.1.ОӨУБЕГ-ын болон үйлчилгээний байр, газар, хэлтсийн байрны аюулгүй байдлыг хангах, камер дохиоллын системийн хэвийн ажиллагааг хангах:

ОӨУБЕГ-ын үйлчилгээний  I, II, III байрын эвдрэлтэй хяналтын камеруудыг сольж, шинээр нийт 30 камерыг үйлчилгээний байруудад байрлуулж, хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

4.2.Нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажилуулах:
Нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд тухай бүр хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гаргаж ажиллаж байна.
    Нийслэлийн Цагдаагийн газарт  хүсэлт гаргаж, Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн хэлтсүүд хөдөлгөөнт эргүүлийн маршрутад хамрагдан, аюулгүй байдлаа ханган ажиллаж байна.
4.3. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Улсын бүртгэлийн газар хэлтэс ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах харуул хамгаалалтыг  сайжруулах талаар Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд санал хүргүүлэх:

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулын төслийг боловсруулж буйтай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны ажлын хэсэгт улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь нэгжийн архивын эх нотлох баримт бүхий архив, түүнийг хадгалж байгаа байрыг төвийн архив, мэдээллийн сантай нэгэн адилаар цагдаагийн хамгаалалтад байлгах, түүнийг хадгалалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд орон нутгийн удирдлагаас дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй байхаар хуулийн төсөлд тусгах саналыг хүргүүлсэн болно.

Тав. Монгол Улсын Засгийн Газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 тоот албан даалгаварын хэрэгжилтийн талаар:

Засгийн газрын 01 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг баталж, төв, орон нутгийн нэгжүүдэд хүргүүлэн, биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Баян-Өлгий, Хэнтий, Сэлэнгэ, Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийв. Шалгалтыг хэлтсийн албан хаагчдын чадавхи, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, техник, програм хангамжийн үйл ажиллагаа, иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаа, улсын бүртгэлийн архивын үйл ажиллагаа, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилт, албан бичиг, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаа зэрэг хэлтсийн бүхий л үйл ажиллагааг хамарсан үндсэн 9 чиглэлээр явуулав. Шалгалтын дүнг Даргын зөвлөлийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэв.
Улсын бүртгэлийн байгууллага үүсч хөгжсний 77 жилийн ойг тохиолдуулан хийсэн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Даргын нэгдсэн хуралдаанд албан даалгаврын хэрэгжилтийн явцын тайланг аймаг, нийслэл, газар, нэгжээр нэгтгэн гаргаж танилцуулга хийв.


                                                             ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР