ОӨУБЕГ-ын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилт

A- A A+
ОӨУБЕГ-ын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилт

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ АВЛИГЫН

 ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

Хуулиар хүлээсэн үүрэг

Биелэлт

1

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, холбогдох мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах

1.1.       Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг мэдээллийн самбар, байгууллагын цахим хуудсаар сурталчлах, нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах, албан хаагчдад яриа таниулга хийх

 

Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулан, албан хаагчдыг мэдээллээр ханган ажиллав.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас харьяа агентлагуудын хүрээнд 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээ” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар оролцов.  Тус үйл ажиллагааг нийт 6 телевиз, 8 сайт болон байгууллагын вэб сайт, твиттэр, пэйж хуудсаар сурталчлах ажлыг зохион байгуулж, олон нийтэд байгууллагын үйл ажиллагааг хүргэн ажиллав.

Өдөрлөгийн үеэр тус газраас  нийт 784 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалттай холбоотой асуудлаар давхардсан тоогоор нийт 564 иргэнд зөвөлгөө өгч, гадаад паспортын 106 бүртгэл, хүчинтэй хугацааны сунгалтын 98 бүртгэлийг бүртгэж,шинээр хуулийн этгээд бүртгүүлэхээр ирүүлсэн 2 иргэний өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч, 5 иргэнд оноосон нэрийн баталгаажуулалт хийж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 2, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 7 лавлагаа олгож, улсын төсөвт 3.436.800 төгрөгийн орлого орууллаа. Мөн иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн болон улсын бүртгэлийн архив,оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын талаар гарын авлага, тараах материал бэлтгэн, иргэдэд танилцуулан, хууль сурталчлан ажиллалаа. 

"Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний улсын төсөвт, төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын бүтээгдэхүүн танилцуулах үзэсгэлэнд 2 дэх жилдээ оролцож иргэдэд байгууллагаа сурталчлан ажиллаа. Энэ үеэр Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас ТҮЦ машинаас оршин суугаа хаяг, иргэний үнэмлэх, төрсний бүртгэл, гэрлэлт, үл хөдлөх хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа олголоо. Мөн зохиогчийн эрхийн хамгаалалт, аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн бүртгэлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэв.

Тамгын газраас байгууллагын албан хаагчдад Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлан танилцуулж, онлайн сургалт хийсэн.  

 

2

Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах

3.1 ОӨУБЕГ-аас  үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх мэдээллийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршуулах

3.2 Бүртгэл хөтлөх журам, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах

ОӨУБЕГ-аас үзүүлдэг үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бүртгүүлэх, лавлагаа мэдээлэл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, үнэ хөлсний хураамж зэрэг мэдээллийг шинэчлэн байгууллагын вэб сайтад байршуулан ажилласан.

Үүнд: Иргэний бүртгэлийн 19 нэр төрлийн үйлчилгээ, холбогдох 15 төрлийн бүртгүүлэх материалын жагсаалт, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 26 төрлийн үйлчилгээ, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 10 төрөл, Архивын 24 төрөл, Оюуны өмчийн 6 төрлийн үйлчилгээний мэдээлэл, бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг байршуулав.

3

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах болон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

4.1 Байгууллагын ажлын байрны сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл, сул орон тооны зар болон түүнд тавигдах шаардлага, жагсаалт, шинээр томилогдсон албан хаагчдын болон гадаад томилолтын талаарх мэдээлэл, хүний нөөцийн ил тод байдалтай холбогдох хууль тогтоомж зэрэг нийт 10 мэдээлэл, сахилгын шийтгэл ногдуулсан 66 албан хаагчийн мэдээллийг шинээр байршуулав.

 

4

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

5.1 Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлд мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврыг цахим хуудсанд байршуулах

5.2 Үйлчлүүлэгчээс авч буй төлбөр хураамжийн  талаарх мэдээллийг  мэдээллийн самбар, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах

5.3 ОӨУБЕГ-ын хуулиар тогтоосон эрхлэх асуудлын талаар болон байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах

Иргэд болон бүртгэлийн ажилтныг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангахтай холбогдуулан байгууллагын вэб сайтад шинээр УИХ болон Засгийн газрын тогтоолоор баталсан хууль, дүрэм 22, Улсын бүртгэлд мөрдөгдөж буй 36 холбогдох хууль тогтоомж, Хууль зүйн сайдын тушаалаар 17, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 47, Монгол Улсын дээд шүүхийн тогтоол 15, нийтээр дагаж мөрдөх  дүрэм журам 6-г тус тус байршуулав. Мөн Шилэн дансны мэдээллийн сар бүр шинэчлэн байршуулж ажиллав. Байгууллагын цахим хуудасны “Санхүүгийн ил тод байдал”, “Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал” буланд нийт 32 төрлийн мэдээлэл байршуулав.  “Шилэн данс” мэдээллийн самбарт сар бүр мэдээллийг шинэчлэн байршуулан албан хаагчид болон иргэдэд нээлттэй мэдээлж байна.

ОӨУБЕГ-ын мэдээллийн нээлттэй, ил тод, шуурхай байдлыг хангах  зорилтын хүрээнд Мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтсийг шинээр байгуулж, байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, хууль тогтоомж, түүний  хэрэгжилт, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгууль болон Ерөнхийлөгчийн сонгууль бусад цаг үеийн мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэд, олон нийтэд цаг тухайд нь хүргэж, холбогдох албан тушаалтнуудыг нэвтрүүлэг, ярилцлагад оролцуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллав.

Давхардсан тоогоор нийт 115 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 460 удаагийн сурталчилгааг телевиз, мэдээллийн цахим сайт, өдөр тутмын сониноор дамжуулан олон нийтэд хүргэхээс гадна холбогдох албан тушаалтнуудыг телевиз, радиогийн нийт 56 нэвтрүүлэг, зочны цагт оролцуулан ажиллав. Үүнээс давхардсан тоогоор 302телевиз, өдөр тутмын 27 сонин, мэдээллийн 138 сайт, радио нэвтрүүлэгт 43  удаа холбогдох удирдлагууд болон ажилтнуудыг нэвтрүүлэгт оролцуулах, ярилцлага өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Байгууллагын вэб сайтын цаг үеийн мэдээ мэдээлэл буланд 287, дүүрэг, орон нутгийн мэдээ буланд 173, видео санд 74 дүрстэй мэдээ, пэйж хуудсанд 1015, твиттер хуудсанд 128 мэдээ мэдээлэл байршуулан олон нийтэд хүргэсэн байна.

5

Иргэдийн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах

6.1 Иргэдийн өргөдөл, гомдол хүсэлтийг хүлээн авах албан хаагчийн нэр, албан тушаал, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Иргэдийг хүлээж авах цагийн хуваарь, өргөдөл, гомдол хүлээж авах ажилтны овог нэр, өрөөний дугаар, утасны дугаар, хаяг, байршлын талаарх мэдээллийг шинэчилж байршуулан ажиллав. Мөн  иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн  2017 оны 1,2,3 дугаар улирлын мэдээ, ОӨУБЕГ-ын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны жилийн эцсийн мэдээг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээллээ. Түүнчлэн үйлчилгээний 1, 2, 3-р байрны болон ерөнхий газрын мэдээллийн самбарт иргэдийг хүлээж авах цагийн хуваарь, өргөдөл гомдол хэрхэн гаргах талаар болон  шийдвэрлэлтийн мэдээллийг  шинэчлэн байршуулав.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн  нэгдсэн лавлах 1800-1890 утсыг тогтмол ажиллуулж хэвшлээ. Иргэд 1800-1890 лавлах утсаар холбогдож, оюуны өмч, улсын бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай авч байна. 2016 онд бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утсаар 61492 иргэн  холбогдож, мэдээлэл авсан бол 2017 онд 19122 иргэн холбогдов. 2018 оны 01 сард 2894 иргэн холбогдож, оюуны өмч, улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаар санал хүсэлтээ хэлж, мэдээлэл авсан байна.

Лавлах утас ажиллаж байгаа талаарх мэдээллийг байгууллагын вэб сайт болон пэйж хуудас, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол сурталчлан ажиллав.

 

ТАМГЫН ГАЗАР