Байгууллагын үйлчилгээний стандарт /шинэ/

A- A A+
Байгууллагын үйлчилгээний стандарт /шинэ/

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, Монгол Улсын Их хурлын 2012 оны “Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” 37 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны ”Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” 120 дугаар тогтоолын  122.1, 162.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-д хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчлүүлэх эрхийг хангах, тэдний нийгмийн оролцоо, идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дор дурдсан агуулга бүхий нэмэлт оруулсугай.

“ 6. Ажлын байранд тавих шаардлага, тэмдэг, тэмдэглэгээ

1.4. Нэг налуу замын өргөлтийн өндөр 800 мм-ээс, налуугийн өнцөг 1:12-оос ихгүй, 200 мм-ийн өндөрт гарах бол 1:10-аас ихгүй, хөндлөнгийн налуу 1:50-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Налуу замын болон талбайн гадна хүрээний далангийн өндөр 50 мм-ээс багагүй байна. /MNS 6055:2009/

1.5. Налуу замын эхлэл, төгсгөлд тэгш талбай байгуулах ба түүний урт нь налуу замын өргөнөөс багагүй буюу 1500 мм-ээс багагүй байна. Налуу замын чиглэл өөрчлөгдөх тохиолдолд тэгш биш талбайн өргөн нь тэргэнцэр эргэх боломжтой байх ёстой. /MNS 6055:2009/

1.6. Налуу замын хоёр хажуу талаар 900 мм-ээс багагүй өндөрт бариул бүхий хашлага хийнэ. Бариулыг хоёр эгнээгээр байрлуулж, тэдгээрийн өндөр нь 700 мм ба 900 мм байна.  /MNS 6055:2009/

1.7. Харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулж үйлчилгээний заал, өрөө, тасалгааны гэрэлтүүлэг хамтатгасан байж болно. Ойлтын коэфицентоос хамаарч үйлчилгээний заал, өрөө, тасалгааны болон тоног төхөөрөмжийн гадаргуу дээрх сул /бүдэг/ өнгийн ойлтын эзлэх хувь дараах байдалтай байна. Үүнд тааз 70%, хана 60%, дээд доод бүс 50%, тоног төхөөрөмж 35%, шал 25%-иас 30% байна.  /MNS 6055:2009/

1.8. Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж мэдээллийн самбар дахь мэдээллийг ARIAL MON 16 үсгийн фонтоор хэвлэж байршуулна.

1.9. Сонсголын бэрхшээлтэй хүнд зориулсан чанга тод дуутай микрофон ашиглана.

1.10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхэд дараах тэмдэг, тэмдэглэгээг ашиглана.

1.10.1. Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх цонхны тэмдэглэгээ

1.10.2. Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх цонхны тэмдэглэгээ

6.10.3. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх цонхны тэмдэглэгээ

“8. Үйлчилгээний ажилтан үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаанд тавих шаардлага

8.11. Үйлчилгээний ажилтан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн онцлог, хэрэгцээг ойлгон хүндэтгэлтэй харьцана.

8.12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлсэний дараа дахин туслах зүйл байгаа эсэх талаар үйлчилгээний ажилтан асууж хэвшинэ.

8.13. Үйлчилгээний ажилтан нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, жирэмсэн, өндөр настай /70-аас дээш/ иргэдэд дараалал харгалзахгүй үйлчилж болно.

8.14. Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа нэгж тус бүр 1-2 албан хаагчийг дохионы хэлний мэдлэг эзэмших сургалтанд хамруулсан байна.

“9. Үйлчилгээний үед хориглох үйлдлүүд

9.6. Үйлчилгээний ажилтан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг үл тоомсорлох, тэднийг дооглох, өрөвдөж харилцахыг хориглоно.

9.7. Албан хаагч нь үйлчлүүлэгчийг жендэрээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно.

2. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Алтангэрэл, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахыг нэгжийн дарга нарт тус тус даалгасугай.

ДАРГА                                   Ц.ПҮРЭВДОРЖ