Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоол/

A- A A+
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоол/