Улсын бүртгэлийн багц хууль - Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан /2019.09.02-ны өдрөөс 2019.10.07-ны хооронд/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн багц хууль - Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан /2019.09.02-ны өдрөөс 2019.10.07-ны хооронд/

2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, түүнийг дагаж батлагдсан дүрэм, журмын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл бэрхшээл тулгарч буй эсэх, практикт хэрхэн хэрэгжиж байгааг Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу хяналт шинжилгээ  2019 оны 9 дүгээр сарын 02-оос 10 дугаар сарын 07-ны хугацаанд хийж, үр дүнг танилцууллаа.