Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2022.06.17/

A- A A+
Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2022.06.17/

Төрийн албаны тухай хуулийн 48.1 дэх хэсэгт “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй болон энэ хуульд заасан бусад тохиолдолд тухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг анх буюу давтан үйлдсэнийг нь харгалзан төрийн үйлчилгээний албан хаагчаас бусад албан хаагчид дараах сахилгын шийтгэлийн аль тохирохыг ногдуулна” гэж заасан байдаг.          

2022 оны 6 дугаар сарын 13-ны байдлаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар нийт 28 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан ба шийтгэлийн төрлөөр авч үзвэл:           

            9 албан хаагчид сануулах, 1 албан хаагчид албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах, 7 албан хаагчид албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах, 2 албан хаагчид төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан.           

            Хуульд заасан бусад төрлөөр (Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт зөрчсөн, ёс зүйн зөвлөлийн шийдвэрээр) 7 албан хаагчид сануулах хуудсаар “Анхааруулга” өгсөн.