Нийслэлийн 6 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсээс нийт 146,919 хувийн хэргийг татан байрлууллаа

A- A A+
Нийслэлийн 6 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсээс нийт 146,919 хувийн хэргийг татан байрлууллаа

Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг дэх /Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул/ Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн архивын газрын хувийн хэргийг нүүлгэн ирүүлж байна. УБЕГ-т хэрэгждэг төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүнд шат дараатай олон чухал ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын архив, үйлчилгээний цогцолбор төв барилгын 1 дүгээр давхрын архивын санг тохижуулахаар 660 ширхэг нягтруулсан шүүгээг “Ухаалаг засаг” төслөөс хүлээлгэн өгч, тус архивын санд 6 дүүргийн нийт 146,919 хувийн хэргийг татан байрлууллаа.

Дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсүүд өөрийн байргүй, одоо байрлаж буй байр нь багтаамж муу, зай талбай бага, хадгалах нөхцөл хангалтгүйн улмаас хувийн хэргүүд  архивтаа багтахгүй болж хэсэгчлэн нүүлгэж байгаа юм. Түүнчлэн Эд хөрөнгийн бүх хувийн хэргийг авчрах боломжгүй тул үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийн хувийн хэргийн баримтыг үлдээж зөвхөн газрын хувийн хэргийг нүүлгэн шилжүүлж байна.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын архив, үйлчилгээний цогцолбор төв барилга нь орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн, архивын барилгад тавигдах тусгай нөхцөл шаардлага, аюулгүй байдал, баримт материалын хадгалалт, хамгаалалтыг бүрэн хангасан зориулалтын байр бөгөөд Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивт иргэний улсын бүртгэлийн баримтын А тал, мөн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын баримтыг тус тус хадгалдаг. Харин Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газарт иргэний улсын бүртгэлийн Б тал, дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэст зөвхөн эд хөрөнгийн бүртгэлийн үл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгийн хувийн хэргийн баримтуудыг хадгалж байна.

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс