“᠎Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх” төслийн танилцуулга

A- A A+
“᠎Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх” төслийн танилцуулга

 

“УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ИРГЭДЭД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮРГЭХ” ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:

БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй санхүүжилтээр хэрэгжих “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх” төслийн хэрэгжүүлэгч талууд болох Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам болон БНСУ-ын КОЙКА гэсэн гурван тал 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр “Хэлэлцээрийн протокол”-д гарын үсэг зурж, баталгаажсан.

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

А. “Нэг иргэн - Нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөрийг дэмжин төрийн үйлчилгээг жигд, тэгш хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэх.

Б. Цаасан суурьтай баримт бичгийн эх хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, улсын бүртгэлийн санах ойг бэхжүүлэх.

САНХҮҮЖИЛТ:

БНСУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж

ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА:

2020-2022 он

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН:

  1. Үндэсний бүртгэлийн системийг бий болгох, чадавхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. 
  2. Шаардагдах тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон цахим хэлбэрийн бүртгэлийг дэмжих.