Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл 2021 оны эхний хагас жил

A- A A+
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл 2021 оны эхний хагас жил

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу:


Сануулах сахилгын шийтгэл -6 албан хаагчид
Албан тушаалын цалингийн хэмжээг бууруулах сахилгын шийтгэл -6 албан хаагчид тус тус ногдуулсан байна.