Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл /2020 оны III улирал/

A- A A+
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл /2020 оны III улирал/

2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу:

  • Сануулах сахилгын шийтгэл -9 албан хаагчид
  • Албан тушаалын цалингийн хэмжээг бууруулах сахилгын шийтгэл -11 албан хаагчид тус тус ногдуулсан байна.