Хялбаршуулсан журмаар зөрчил хянан шийдвэрлэж шийтгэл оногдуулсан байдал /2020 он/

A- A A+
Хялбаршуулсан журмаар зөрчил хянан шийдвэрлэж шийтгэл оногдуулсан байдал /2020 он/

     Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хяналт шалгалтын газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар нийт 202 хуулийн этгээд, 18 хүний зөрчлийг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэж, 81.705.000 төгрөгийн торгуулийг оногдуулсан байна.

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР