Төлөвлөгөөт шалгалт хийв

A- A A+
Төлөвлөгөөт шалгалт хийв

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд Завхан, Хөвсгөл аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд 2020 оны 8 дугаар сарын 19-нөөс 29-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж, улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн 4 албан хаагчид Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл ногдуулав.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР