"Нэг иргэн - Нэг бүртгэл" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх сонгон шалгаруулалтад урьж байна

A- A A+

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 144 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, эх нотлох баримтыг бүрэн цахимжуулж, цахим хэрэглээг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, төрийн ой санамжийг бэхжүүлэх зорилго бүхий “НЭГ ИРГЭН-НЭГ БҮРТГЭЛ” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхээр үнэлгээний байгууллагыг сонгох нээлттэй сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Нэг. Үндсэн зорилго

            “НЭГ ИРГЭН-НЭГ БҮРТГЭЛ” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй шинэчлэлийн үйл ажиллагаа, түүний үр дүн, хэрэгжилтийг тандан судалж, хөтөлбөрийн зорилго, шалгуур үзүүлэлт хангагдаж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

 Хоёр. Хөндлөнгийн үнэлгээний хамрах хүрээ, түүврийн хэмжээ

А. Үнэлгээний хамрах хүрээ

а/ Хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон үйл ажиллагаатай холбогдуулан өгч буй иргэдийн үнэлэмжийг судлах;

б/ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж байгаа /цахим/ үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар буюу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн байдалд үнэлгээ хийх;

Б. Түүврийн хэмжээ

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 9.7-д “тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн насанд хүрсэн иргэдийн 5 хүртэлх хувийг хамруулна” гэж заасны дагуу статистикийн хувьд хүчинтэй түүврийн хэмжээнд хамруулна.

Гурав. Үнэлгээ хийх байгууллагад тавигдах шаардлага

А. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байгууллага дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1. Судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх,

2. Санхүүгийн болон хүний нөөцийн чадавхтай, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байх /Багийн ахлагч эсвэл аль нэг гишүүн нь эрх зүй, төрийн удирдлагын чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш  зэрэгтэй, судалгааны чиглэлээр мэргэшсэн байх/;

3. Үнэлгээг удирдамжид заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэх чадвартай байх;

4. Байгууллага иргэдээс авах санал асуулгаа Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 302 дугаар тушаалын Удирдамжийн хавсралт-2 /Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах санал асуулгын хуудасны ерөнхий загвар/ дагуу бэлтгэх;

5. Аливаа улс төрийн нам, хүчний хараат бус байх, үзэл бодлоос ангид байх.

Б. Хөндлөнгийн үнэлгээний байгүүллага сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлэх бөгөөд үүнд дараах мэдээлэл орсон байна:

1. Үнэлгээ хийх сонирхлоо илэрхийлсэн албан бичиг;

2. Техникийн санал;

- Түүврийг сонгох, мэдээлэл цуглуулах арга зүй;

- Хөндлөнгийн үнэлгээг гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө;

- Багийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, туршлага, товч намтар;

3. Санхүүгийн санал;

4. Байгууллагын танилцуулга;

- Байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

- Гүйцэтгэсэн ижил төстэй төслийн туршлага танилцуулга

- Байгууллагын менежментийн чадавх нөөц.

В. Үнэлгээ хийх байгууллага дараах үүрэгтэй байна. Үүнд:

1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 302 дугаар “Удирдамж, үзүүлэлт батлах тухай" тушаалын 2 дугаар хавсралтыг удирдлага болгон, санал асуулгын агуулга, үнэлгээний аргачлал, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллана.

2. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай байгуулсан гэрээ болон УБЕГ-ын даргын баталсан ажлын удирдамжийг биелүүлж ажиллана.

3. Байгууллагын нууцлалыг чандлан хадгална.

Дөрөв. Хөндлөнгийн үнэлгээнд тавигдах шаардлага, тайлагналт

Хөндлөнгийн үнэлгээг тавигдах шаардлагын түвшинд нэгтгэн гүйцэтгэж, ЗГХЭГ-ын даргын 302 дугаар тушаалын хүснэгт-3 /Тайлагналт ба хугацаа/, удирдамжийн хавсралт-3 /Тайлангийн бүтэц/ дагуу гаргаж, дүнг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын материал авах хугацаа, байршил

Сонгон шалгаруулалтын материалыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийг дуустал 08 цаг 30 минутаас 12 цаг 30 минут, 13 цаг 30 минутаас 17 цаг 30 минут хүртэл доорх хаягаар хүлээн авна.

 

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо,

12 дугаар хороолол, Golden Vill хотхон,

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Утас:7011-8183
Цахим хаяг: uyanga@burtgel.gov.mn