Хялбаршуулсан журмаар зөрчил хянан шийдвэрлэж шийтгэл оногдуулсан байдал /2019 он/

A- A A+
Хялбаршуулсан журмаар зөрчил хянан шийдвэрлэж шийтгэл оногдуулсан байдал /2019 он/
Шийтгэл оногдуулсан улсын байцаагч Зөрчлийн тухай хуулийн Зөрчлийн тухай хуулийн Зөрчлийн тухай хуулийн

Зөрчлийн тухай хуулийн

НИЙТ
10.20.1 11.7.3 15.23.1.1 15.24.1
/тамга/ /тайлан/ /өөрчлөлт/ /хугацаа/
хүн хуулийн этгээд хүн хуулийн этгээд хүн хуулийн этгээд хүн хуулийн этгээд
1

Нийт дүн

0 105 0 41 0 155 20 0 321
2 Нийт /мянган.төг/ 0 52.500.000 0

8.200.000

0 77.500.000 400.000 0 138.600.000

Хяналт шалгалтын газар