Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл /2020 оны II улирал/

A- A A+
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл /2020 оны II улирал/

2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу:

  • Сануулах сахилгын шийтгэл -4 албан хаагчид
  • Албан тушаалын цалингийн хэмжээг бууруулах сахилгын шийтгэл -8 албан хаагчид тус тус ногдуулсан байна.