Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл 2020 оны I улирал

A- A A+
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл 2020 оны I улирал

2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу:

  • Сануулах сахилгын шийтгэл -8 албан хаагчид
  • Албан тушаалын цалингийн хэмжээг бууруулах сахилгын шийтгэл -2 албан хаагчид
  • Төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл -2 албан хаагчид тус тус ногдуулсан байна.