Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийг архивт хадгалах журам /УБЕГ-ын 2019.04.04-ний өдрийн А/290 дугаар тушаал/ /УБЕГ-ын 2021.07.08-ны өдрийн А/450 дугаар тушаалын хамт/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийг архивт хадгалах журам /УБЕГ-ын 2019.04.04-ний өдрийн А/290 дугаар тушаал/  /УБЕГ-ын 2021.07.08-ны өдрийн А/450 дугаар тушаалын хамт/