УБЕГ-ын 2019 оны 10 сарын статистик үзүүлэлт

A- A A+
УБЕГ-ын 2019 оны 10 сарын статистик үзүүлэлт
Үзүүлэлт МД Өссөн дүн Тухайн сар
А Б 1 2
I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Монгол Улсын иргэн Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) 1 3291487 5285
Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) 2 1630274 2618
Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) 3 1661213 2667
18 ба түүнээс дээш насны иргэн Нийт мөр4=мөр(5+6) 4 2112625 1870
Эрэгтэй 5 1027638 887
Эмэгтэй 6 1084987 983
18-аас доош насны иргэн Нийт мөр7=мөр(8+9) 7 1178862 3415
Эрэгтэй 8 602636 1731
Эмэгтэй 9 576226 1684
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Төрсний бүртгэл Нийт мөр10=мөр(11+12) 10 66537 6925
Эрэгтэй 11 34120 3633
Эмэгтэй 12 32417 3292
Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт мөр13=мөр(14+15) 13 1355 166
Монгол Улсын иргэнд 14 1347 164
Гадаад улсын иргэнд 15 8 2
Гэрлэлтийн бүртгэл Нийт мөр16=мөр(17+18) 16 16695 1937
Анхны 17 14283 1514
Дахин 18 2412 423
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл Нийт мөр19=мөр(20+21) 19 3578 366
Захиргааны журмаар 20 1209 142
Шүүхийн журмаар 21 2369 224
Нас баралтын бүртгэл Нийт мөр22=мөр(23+24) 22 15352 1565
Эрэгтэй 23 9419 974
Эмэгтэй 24 5933 591
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) 25 419 59
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 169 31
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл 27 58 7
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 157 18
Эцэг тогтоолтын бүртгэл 29 27 0
Үрчлэлтийн бүртгэл 30 8 3
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) 31 0 0
Насанд хүрэгч 32 0 0
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 36 10272 2814
Иргэний цахим үнэмлэх Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) 37 191181 5375
Шинээр олгосон 38 37865 1080
Дахин олгосон 39 74813 2135
Хугацаа сунгасан /25 нас/ 40 40712 1124
Хугацаа сунгасан /45 нас/ 41 37791 1036
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) 42 295492 26911
Шинээр олгосон 43 295492 26911
Дахин олгосон 44 0 0
II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) 45 13061 1316
Хувьцаат компани   46 7 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани   47 10333 1076
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   48 175 25
Төрийн бус байгууллага   49 1926 174
Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар   50 6 1
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 51 96 7
Нөхөрлөл 52 356 18
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   53 0 0
Хоршоо 54 39 8
Хадгаламж, зээлийн хоршоо   55 22 4
Сан 56 144 10
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага   57 108 16
Шашны байгууллага   58 23 2
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага   59 0 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага   60 0 0
Засгийн газрын хоорондын байгууллага   61 1 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 62 626 38
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 63 9 0
Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 64 0 0
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн 65 13868 1119
Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 66 14048 1622
Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг   67 3190 291
III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо   68    
Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87)   69 377325 37742
Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75)   70 83442 8568
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 71 24556 2918
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 72 191 15
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 73 18 3
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт 74 17886 1740
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 75 40791 3892
Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо мөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) 76 264232 26094
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 77 33950 4060
Бэлэглэх гэрээ 78 8404 902
Арилжих гэрээ 79 892 90
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 80 3892 408
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 81 27 4
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 82 453 41
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 83 6952 646
Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл Барьцааны гэрээ 84 117744 11170
Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх 85 91266 8676
Бусад гэрээ Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м 86 652 97
Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90)   87 29651 3080
Бусад бүртгэл Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 88 9294 874
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх 89 1010 130
Лавлагаа, мэдээлэл өгөх 90 19347 2076
Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл        
Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) 91 78991 8022
Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) 92 78948 8016
Барьцааны мэдэгдэл Барьцааны мэдэгдэл 93 67417 5373
Барьцаалуулагчийн тайлбар 94 1101 120
Нэмэлт өөрчлөлт 95 4387 338
Сунгалт 96 348 29
Цуцлах 97 5695 2156
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101)   98 17 4
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл 99 0 0
Барьцаалуулагчийн тайлбар 100 4 1
Нэмэлт өөрчлөлт 101 13 3
Бусад бүртгэл Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ 102 26 2
IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо   103 0 0
Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) 104 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 105 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 106 0 0
- Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 107 0 0
Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) 108 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 109 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 110 0 0
- Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо   111 0 0
Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) 112 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 113 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 114 0 0
Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) 115 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 116 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 117 0 0
- Мадридын хэлэлцээр болон Протоколын дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 118 0 0
Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121)   119 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 120 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 121 0 0
V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) 122    
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив 123 2.2E+07 94393
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 124 201130 521
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 125 1072297 6126
Оюуны өмч 126 0 0
Олгосон лавлагаа, хуулбар Иргэний баримтын архив 127 373539 41149
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 128 13756 1440
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 129 19347 2076
Оюуны өмч 130 0  
VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО   131 5138 530
- Графикийн дагуу   132 351 42
- Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр   133 4787 488
Илрүүлсэн зөрчил   134 31032 4133
- Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн   135 36 2
- Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо   136 30996 4131
Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/   137 973199 24340
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо   138 0 0
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг /   139 0 0