УБЕГ-ын 2019 оны 09 сарын статистик үзүүлэлт

A- A A+
УБЕГ-ын 2019 оны 09 сарын статистик үзүүлэлт
Үзүүлэлт МД Өссөн дүн Тухайн сар
А Б 1 2
I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ  
Монгол Улсын иргэн Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) 1 3286202 5859
Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) 2 1627656 2902
Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) 3 1658546 2957
18 ба түүнээс дээш насны иргэн Нийт мөр4=мөр(5+6) 4 2110755 1737
Эрэгтэй 5 1026751 826
Эмэгтэй 6 1084004 911
18-аас доош насны иргэн Нийт мөр7=мөр(8+9) 7 1175447 4122
Эрэгтэй 8 600905 2076
Эмэгтэй 9 574542 2046
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Төрсний бүртгэл Нийт мөр10=мөр(11+12) 10 59612 7536
Эрэгтэй 11 30487 3894
Эмэгтэй 12 29125 3642
Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт мөр13=мөр(14+15) 13 1189 172
Монгол Улсын иргэнд 14 1183 172
Гадаад улсын иргэнд 15 6 0
Гэрлэлтийн бүртгэл Нийт мөр16=мөр(17+18) 16 14758 1941
Анхны 17 12769 1723
Дахин 18 1989 218
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл Нийт мөр19=мөр(20+21) 19 3212 371
Захиргааны журмаар 20 1067 123
Шүүхийн журмаар 21 2145 248
Нас баралтын бүртгэл Нийт мөр22=мөр(23+24) 22 13787 1691
Эрэгтэй 23 8445 1069
Эмэгтэй 24 5342 622
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) 25 360 52
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 138 17
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл 27 51 8
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 139 20
Эцэг тогтоолтын бүртгэл 29 27 7
Үрчлэлтийн бүртгэл 30 5 0
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) 31 0 0
Насанд хүрэгч 32 0 0
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 33 0 0
Аймаг, хотоос шилжин ирсэн мөр34=(35+36) 34 21203 1960
Насанд хүрэгч 35 13745 633
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 36 7458 1327
Иргэний цахим үнэмлэх Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) 37 185806 5177
Шинээр олгосон 38 36785 1130
Дахин олгосон 39 72678 2023
Хугацаа сунгасан /25 нас/ 40 39588 1015
Хугацаа сунгасан /45 нас/ 41 36755 1009
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) 42 268581 26326
Шинээр олгосон 43 268581 26326
Дахин олгосон 44 0 0
II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) 45 11745 1255
Хувьцаат компани   46 7 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани   47 9257 1058
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   48 150 25
Төрийн бус байгууллага   49 1752 139
Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар   50 5 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 51 89 17
Нөхөрлөл 52 338 28
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   53 0 0
Хоршоо 54 31 0
Хадгаламж, зээлийн хоршоо   55 18 4
Сан 56 134 8
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага   57 92 1
Шашны байгууллага   58 21 0
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага   59 0 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага   60 0 0
Засгийн газрын хоорондын байгууллага   61 1 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 62 588 20
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 63 9 0
Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 64 0 0
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн 65 12749 1412
Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 66 12426 998
Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг   67 2899 272
III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо   68    
Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87)   69 339583 41409
Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75)   70 74874 9340
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 71 21638 2711
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 72 176 15
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 73 15 5
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт 74 16146 1880
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 75 36899 4729
Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо мөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) 76 238138 28924
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 77 29890 4493
Бэлэглэх гэрээ 78 7502 1019
Арилжих гэрээ 79 802 107
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 80 3484 452
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 81 23 2
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 82 412 39
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 83 6306 772
Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл Барьцааны гэрээ 84 106574 12277
Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх 85 82590 9687
Бусад гэрээ Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м 86 555 76
Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90)   87 26571 3145
Бусад бүртгэл Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 88 8420 1034
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх 89 880 122
Лавлагаа, мэдээлэл өгөх 90 17271 1989
Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл     0  
Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) 91 70969 6686
Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) 92 70932 6684
Барьцааны мэдэгдэл Барьцааны мэдэгдэл 93 62044 5489
Барьцаалуулагчийн тайлбар 94 981 160
Нэмэлт өөрчлөлт 95 4049 355
Сунгалт 96 319 50
Цуцлах 97 3539 630
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101)   98 13 1
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл 99 0 0
Барьцаалуулагчийн тайлбар 100 3 0
Нэмэлт өөрчлөлт 101 10 1
Бусад бүртгэл Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ 102 24 1
IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо   103 0 0
Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) 104 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 105 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 106 0 0
107 0 0
Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) 108 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 109 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 110 0 0
- Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо   111 0 0
Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) 112 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 113 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 114 0 0
Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) 115 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 116 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 117 0 0
118 0 0
Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121)   119 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 120 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 121 0 0
V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) 122    
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив 123 21853873 373725
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 124 200609 952
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 125 1066171 16480
Оюуны өмч 126 0 0
Олгосон лавлагаа, хуулбар Иргэний баримтын архив 127 332390 39160
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 128 12316 1289
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 129 17271 1989
Оюуны өмч 130 0 0
VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО   131 4608 516
- Графикийн дагуу   132 309 51
- Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр   133 4299 465
Илрүүлсэн зөрчил   134 26899 4322
- Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн   135 34 6
- Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо   136 26865 4316
Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/   137 948859 140373
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо   138 0 0
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг /   139 0 0