ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС 2016 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

A- A A+
ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС 2016 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Ёс.Хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний

 биелэлтийн талаар

9.1.Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар /хуучнаар/-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Дорноговь, Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт, Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн  үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн шалгалтыг зохион байгуулж,  дүнг Ерөнхий байцаагчид илтгэх хуудсаар танилцуулав.

9.2.Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, цаашид анхаарах асуудлын талаар Дорноговь, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хяналтын улсын байцаагчийн хугацаатай  албан шаардлага, Иргэний бүртгэлийн газар, Эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт хяналтын улсын байцаагчийн мэдэгдлийг тус тус хүргүүлж ажиллав.

 

9.3.Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Багануур, Баянгол дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төв, Дорнод, Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд шалгалтыг тус тус хийж гүйцэтгэн, шалгалтын дүнг Ерөнхий байцаагчид илтгэх хуудсаар танилцуулав. 

 

9.4.Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид авах арга хэмжээний талаар хяналтын улсын ахлах байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг Багануур дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст, хяналтын улсын байцаагчийн мэдэгдлийг Баянгол дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст тус тус хүргүүлэв.

 

9.5.Шалгалтын дүн болон цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл бэлтгэж, байгууллагын вэб сайтад байршуулав.

 

9.6.Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу шалгах ажлыг явуулж,  улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж зөрчсөн Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсййн улсын бүртгэгчид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай санал боловсруулж, шалгалтын дүнг шуурхай хуралдаанаар танилцуулсан.

 

9.7.Баянхонгор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга байсан Ё.Пүрэвдамбын Сонгуулийн тухай хууль зөрчсөн үйлдлийг шалгаж, хяналтын улсын байцаагчийн 1418 дугаартай дүгнэлт гарган, Тушаал хүчингүй болгох тухай Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/138 тоот тушаал гарч, хууль зөрчсөн тушаалыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн. Дээрх шийдвэртэй холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлд мэдээлэл, 21 аймаг, нийслэл, төвийн газар хэлтсүүдэд чиглэл, анхааруулгыг хүргүүлсэн.

 

9.8.Багахангай дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс ирүүлсэн 3 албан бичгийн дагуу иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга М.Уранцэцэгтэй холбоотой мэдээллийг шалгаж, байгууллагын Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дэргэдэх Ёс зүйн хороогоор хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэв.

9.9.Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хяналтын улсын байцаагч Ж.Вандансүрэнгийн үүрэгт ажилдаа хариуцлагагүй хандсан, Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хяналтын улсын байцаагч С.Ундрахбаяр төсвийн хөрөнгийг зүй бусаар зарцуулсан  асуудлыг тус тус шалган, байгууллагын Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дэргэдэх Ёс зүйн хороогоор хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэв.

9.10.Тус газрын хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаанд хийх төлөвлөгөөт шалгалтыг эхлүүлэн гүйцэтгэж байна.

Арав.Байнгын хяналт шалгалтын талаар

10.1.Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр:

10.1.1.Улсын бүртгэлийн төв архивын газраас ирүүлсэн дотоод албан бичгээр ирүүлсэн 2-3 регистрийн дугаартай, овог, нэр зөрүүтэй, шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсан боловч мэдээллийн санд бүртгэлгүй 18 иргэний холбогдох мэдээллийг шалгаж, хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт үйлдэн, зөрчлийг арилгав.

10.1.2.Улсын бүртгэлийн цахим сангийн үндсэн мэдээллийн санд бүртгэлтэй, бусад  бүртгэлгүй 78532 иргэний мэдээллийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй төлөвт оруулж шийдвэрлэв.

10.1.3.Аймаг, дүүргийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр 2 регистрийн дугаартай, 1 регистрийн дугаарыг хүчингүй болгох 1119 иргэн, нас барсан төлөв оноох 5994 иргэн буюу7113 иргэний зөрчлийг арилгасан ба энэхүү ажлын хүрээнднийт 85645 иргэний зөрчлийг арилгаж, хийсэн ажлын танилцуулгыг Нэгдсэн бодлого, хамтын ажиллагааны  газарт цахим шуудангаар явуулав.

10.1.4.Улсын бүртгэлийн цахим санд хүчингүй төлөвтэй боловч Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй 635 иргэний мэдээллийг шалгаж, тухайн хаяган дээр амьдарч байгаа, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй 188 иргэний мэдээллийг цахим санд сэргээв.

10.1.5.Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2 регистрийн дугаараар бүртгэлтэй 237 иргэний мэдээллийг шалгаж, зөв регистрийн дугаарыг Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд тусгах, буруу регистрийн дугаарыг хасах талаар Тооллого, судалгаа, мэдээллийн газарт дотоод албан бичгээр хүргүүлж ажиллав.

10.1.6.Иргэний бүртгэлийн газраас 26 дугаартай дотоод албан бичгээр ирүүлсэн 372 иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ИУБ-31 маягтын бүртгэлийг шалгаж, зөрчилгүй болох тухай дотоод албан бичиг хүргүүлэв.

10.1.7.Иргэний бүртгэлийн газраас 37 дугаартай дотоод албан бичгээр ирүүлсэн  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяатаас гарсан 727 иргэний мэдээллийг шалгуулахаар ирүүлснийг хянаж, зөрчилгүй тухай хариу  хүргүүлэв.

10.1.8.Иргэний бүртгэлийн газраас 56 дугаартай дотоод албан бичгээр ирүүлсэн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын 04/4061 дугаартай албан бичигт дурдсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяатаас гарсан 678 иргэний мэдээллийг цахим санд тусгасныг шалгаж, зөрчилгүй талаар хариу өгөв.

10.1.9.”Иргэдээс иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд гаргадаг нийтлэг алдаа”, “Үндэсний энгийн гадаад паспорт авахыг хүссэн иргэдийн мэдүүлгийг НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ний танхим хүлээн авч, буцаан олгох явцад гарч болзошгүй эрсдлүүд”-ийн талаар тус тус танилцуулга бэлтгэж, Тамгын газарт хүргүүлэв.

10.1.10.Иргэний бүртгэлийн газраас ирүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар харьяатаас гарсан 26 иргэний мэдээллийг шалгаж, 23 иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар зөрүүтэй байсныг тогтоож, 42 дугаартай  дотоод албан бичгээр хариу өгөв.

10.1.11.Иргэн Д.Мядагбадам /ДЛ71070105/ нь өөрийн төрсөн охин Отгонцагааны Нандинцэцэг /ДЛ00242008/-ийн төрсний гэрчилгээг Болдын  Энх-Учрал /УД99022640/-д ашиглуулан, 2014 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр Е-1333855 дугаартай гадаад паспортыг хуурамчаар гаргуулан  авсныг Тагнуулийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах хэлтэст шалгуулахаар шилжүүлэв.

10.1.12.Иргэн С.Энхболд /ЩК06222810/ нь бусдад баримт бичгээ ашиглуулан 2002 онд Е-2000, 2009 онд Е-0698992 дугаартай үндэсний энгийн гадаад паспортыг тус тус хуурамчаар гаргуулсан үйлдлийн нотлох баримтыг Тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн байцаах хэлтэст албан бичгээр хүргүүлэв.

10.1.13.Бүртгэлийн зөрчлийг шийдвэрлэх зорилгоор Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд Ө.Тэмүүлэн /ЩК06222810/-гийн төрсөн эцэг А.Өлзийбаатар /СЙ80020210/ мөн эсэхийг тогтоолгохоор албан бичиг хүргүүлж, ирүүлсэн шинжээчийн магадлалыг үндэслэн зөрчлийг шийдвэрлэв.

10.1.14.Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд гэрлэлтийн бүртгэлтэй холбоотойгоор Ш.Чинзориг /ШЕ73021916/-ийн гарын үсэг, бичгийн хэвийг шинжлүүлэхээр албан бичиг хүргүүлж ажиллав.

10.1.15.Мандширийн Зоригсайхан /ЧГ65032110/-ын бичиг баримтыг үл таних этгээд ашиглан 2009 онд  Е-0695121 дугаартай үндэсний гадаад паспортыг хуурамчаар гаргуулан авсан үйлдлийг шалгуулахаар Тагнуулын ерөнхий газарт шилжүүлсэн.

10.1.15.Чингэлтэйдүүргийнбүртгэлийн хэлтэсПүрэвийнБямбачулууннэрээЛүндээжанцанболгосоновог, эцэг /эх/-ийннэр, нэрөөрчилснийбүртгэлийннотлохбаримтыгхянахад2016 оны 5 дугаарсарын 30-ны өдөровог, эцэг /эх/-ийннэр, нэр өөрчилсний1125000107 дугаартПүрэвийнБямбачулуун /ЧР87020714/-ыгПүрэвийнЛүндээжанцанболгонөөрчилсөнхуульбусбүртгэлбүртгэсэнньнотлохбаримтаартогтоогдсон тул хууль бус бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн 1071 дугаартай дүгнэлтээр хүчингүй болгов. 

10.1.16.Иргэн Х.Дэлгэрпүрэв, М.Наранцогт нарын 2009 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр гэрлэсэн гэх хуурамч бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн 1169 дугаартай дүгнэлтээр хүчингүй болгов.

10.1.17.ЦЕГ-ын Эрүүгийн цагдаагийн газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу иргэн Оюунчимэгийн Отгонжаргал БНХАУ-ын иргэн Ли Жигийн хүүхдийг өөрийн нэрээр овоглон төрсний бүртгэлд бүртгүүлж, төрсний гэрчилгээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт гаргуулсан үйлдлийг хянаж, хяналтын улсын байцаагчийн 1439 дугаартай дүгнэлтээр уг бүртгэлийг хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

10.1.18.Иргэний бүртгэлийн бүртгэлийн газраас ирүүлсэн 188 иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ИУБ-31 маягтыг шалгаж, цахим санд дахь төлөвийг өөрчилж, зөрчлийг арилган, хариуг 30 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлэв.

10.1.19.Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газарт /Буян ХХК-д/  2016 онд бүртгэгдсэн нас барсны бүртгэл, нотлох баримтын бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, заавар, зөвөлгөө өгөв.

10.1.20.Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Баясгалангаас 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 14/1441 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн иргэн А.Гантулгын гомдлыг хянаад түүний эцэг Д.Арьяандарийн нас барсны бүртгэлийг хүчингүйд тооцох тухай хяналтын улсын байцаагчийн 1670 дугаартай дүгнэлт үйлдэн шийдвэрлэн, хариуг 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр хүргүүлэв.

10.1.21.Засгийн газрын 11-11 Төвд иргэн Э.Мөнгөнзулын гаргасан гомдлын дагуу холбогдох бүртгэлийн нотлох баримтыг шалгаж, бүртгэлийн хууль тогтоомж зөрчөөгүй талаар Хяналт-шинжилгээ, дотоод, аудитын газарт 171 дугаартай дотоод албан бичгээр хариу хүргүүлэв.

10.1.22.Засгийн газрын 11-11 Төвд иргэн Д.Отгоноос өөрийн төрсөн хүүхэд Л.Отгонбаатар /УП99090755/-ын халамжийн мөнгө орохгүй байна гэсэн гомдол гаргасны дагуу холбогдох бүртгэлийн нотлох баримтыг хянахад цахим санд нас барсан төлөвт бүртгэгдсэн байсныг баримтад үндэслэн хяналтын улсын байцаагчийн 1703 дугаартай дүгнэлтээр төлөвийг одоо байгаа төлөвт шилжүүлж шийдвэрлэв.

10.2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр:

10.2.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн маргаантай холбоотойгоор “Си Ай Пи ”ХХК,  “Найн Т” ХХК,  “Скайтел” ХХК-ийн бүртгэлийн нотлох баримтыг шалгаж, дотоод албан бичгээр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт  чиглэл хүргүүлэв. 

10.2.2.”Дөрвөн хүмүүн” ББН, “СЖМГЛ” ХХК, “Сөдөт хайрхан” ХХК, “Тэргүүн санаа” ХХК, “Батс-Өргөө” ХХК, “Хайрын будаа” ХХК-ийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн зөрчлийг хянаж, 640,796, 965, 968, 1055, 1267 хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр  шийдвэрлэв. 

10.2.3.“Монголын усан спортын сонирхогчдын холбоо” НҮТББ, “Хайрхан” ХХК, ХҮН намын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг шалгаж, бүртгэл хүчингүй болгох үндэслэлгүй талаар албан бичгээр хариу өгөв.

10.2.4.Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар /хуучнаар/-ын даргын 2016 оны А/308 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн тооллогын комисс”-ын бүрэлдэхүүнд хяналтын улсын байцаагч орж, хуулийн этгээдийн 114180 хувийн хэрэгт түүвэрчилсэн хяналт тавьж, хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, улсын бүртгэлийн дугаарын зөрчилтэй 72 зөрчлийг арилгаж ажиллав.

10.2.5.Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /хуучнаар/-ын 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 1626 дугаар, 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1915 дугаар тушаалуудаар “Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 1 хяналтын улсын байцаагч оролцож, 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 7588 хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах үйл ажиллагаанд хяналт тавив.

10.2.6.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн маргаантай асуудлаар 2-4 жил бүртгэлийн байгууллагад хандсан боловч асуудлаа шийдвэрлүүлж чадаагүй байсан “Монголболгаргео” ХХК, “Тээвэр хөгжлийн банк” ХХК-ийн бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх тухай улсын байцаагчийн 1479, 1429 дугаартай дүгнэлтээр шийдвэрлэв.

10.2.7.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн цахим сантүр хугацаанд саатсантай холбогдуулан 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хүлээн авсан 704 ширхэг бүртгэлийн нотлох баримтад хяналт тавив.

10.2.8.Улсын бүртгэлийн төв архивын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын тооллогод оролцон бүртгэлийн зөрчилтэй 125 хувийн хэргийг илрүүлэн, шалгах ажиллагааг хийж цахим мэдээллийн санд хөрвүүлэлт хийхэд мэдээлэл нь хөврөж ороогүй 44 хуулийн этгээд, улсын бүртгэлийн дугаарын зөрчилтэй 28 хуулийн этгээд, нийслэлээс орон нутаг, орон нутгаас нийслэл рүү шилжсэн шилжилт хөдөлгөөний зөрчилтэй хуулийн этгээдийн бүртгэлийн зөрчлийг арилгуулахаар нягтлан шалгах ажиллагааг хийж, хяналтын улсын байцаагчийн  дугаартай 1707, 1708 дугаартай дүгнэлт үйлдэж, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар, Мэдээллийн технологийн газар, Улсын бүртгэлийн төв архивын газарт 172, 173, 174 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлэв.

10.3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр:

10.3.1.Дархан-Уул аймгийн “Эрдэс  Хөвөн” ХК-ийн өмчлөх эрхтэй холбоотой бүртгэлийг шалгаж, бүртгэл хүчингүй болгох тухай хяналтын улсын байцаагчийн 569 дугаартай дүгнэлт үйлдэн, Улсын ерөнхий бүртгэгчийн тушаалаар Капитал банкны өмчлөлд шилжсэн 5 бүртгэлийг хүчингүй болгож, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах талаар Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст албан бичиг хүргүүлэв.

10.3.2.Иргэн Б.Энхчимэг, С.Золбадрах, Б.Гантогтох, П.Батдаваа, С.Баярмаа, Д.Эрдэнэ-Очир,Б.Ганбаяр, Хүрээ хотхон СӨХ-ны өргөдөл, “Дөрвөн улирлын цэцэрлэг “С-3 СӨХ гомдлын дагуу эрхийн улсын бүртгэлийн холбогдох бүртгэлийн хувийн хэрэг, нотлох баримтыг шалгаж, УБСЕГ /хуучнаар/-ын даргад танилцуулга  бичин танилцуулж, хариуг албан бичгээр  өгөв. 

10.3.3.Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн маргаантай асуудлыг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий “Ажлын хэсэг”-ийн хуралдаанд хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Чиймаа иргэн Л.Бямбаноровын өргөдлийн дагуу “Суварга констракшн” ХХК /Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой/-ийн асуудлыг танилцуулж, хяналт шалгалтыг дахин явуулахаар шийдвэрлэсний дагуу шалгалтын ажлыг хийж, бүртгэл нь хууль зөрчиж хийгдсэн тухай хяналтын улсын ахлах байцаагчийн 1553 дугаартай дүгнэлт үйлдэн, дүгнэлтийг Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэст хүргүүлэв.

10.3.4.Сүхбаатар дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасагт давхар бүртгэгдсэн 6 хувийн сууцны бүртгэлийн нотлох баримтыг хянаж, давхардуулан бүртгүүлсэн үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулах тухай албан бичгийг Сүхбаатар дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлсэн.

10.3.5.Баянгол дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасагт давхар бүртгэгдсэн 2 ширхэг төрөөс хувьчилсан орон сууцны бүртгэлийг шалгаж, давхар бүртгэгдсэн бүртгэлийн гэрчилгээг хураан авч, Ерөнхий бүртгэгчийн тушаалаар хүчингүй болгож хувийн хэргийг хаалгах тухай хяналтын улсын байцаагчийн 1519 дугаартай дүгнэлт үйлдэн, Баянгол дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлсэн.

10.3.6.Хан-Уул дүүргийн УБХ-ийн Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасагт бүртгэгдсэн 24 айлын орон сууцны 4 ширхэг орон сууцны бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэгээ хийх атал бүхэлд нь түдгэлзүүлсэн үйлдэл нь хууль бус байсныг шалгаж, зөрчилгүй 20 орон сууцны урьдчилсан тэмдэглэгээг хүчингүй болгож, эрхийг сэргээх тухай хяналтын улсын байцаагчийн 1500 дугаартай дүгнэлт үйлдэж, зөрчлийг арилгав.

10.3.7.Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/196 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн маргаан шийдвэрлэх “Ажлын хэсэг”-ийн хуралдаанаар Хас банкны гомдолтой Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгэсэн Ү-0814000404 дугаартай хувийн хэргийн нотлох баримтуудыг шалгаад Хас банкны зөвшөөрлийг авахгүйгээр 2014 онд бүртгэсэн урьдчилсан тэмдэглэлийг Дундговь аймгийн хяналтын улсын байцаагчаар дүгнэлтүйлдүүлж, хүчингүй болгуулахаар шийдвэрлэв.

 10.3.8.Хас банкнаас Хууль, зүй дотоод хэргийн яамны сайд С.Бямбацогтод гаргасан гомдлын дагуу эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд барьцааны гэрээний бүртгэл, эрхийн талаар шалгаж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 1/11464 дугаартай албан бичгээр хариуг өгөв.  

10.4.Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалттай холбоотой чиглэлээр:

10.4.1.Тайлангийн хугацаанд 412 аж ахуйн нэгж,  байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд “Патентийн тухай хууль”, “Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль”,“Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль” “Зар сурталчилгааны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийснээс иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн 185өргөдөл, гомдлын мөрөөр472төлөвлөгөөт,29хяналт шалгалт хийв.

Эдгээр хяналт шалгалтанд86аж ахуйн нэгж байгууллага231иргэн /давхардсан тоогоор/ хамрагдаж, нийт428 зөрчил илрүүлэн таслан зогсоож, “Патентийн тухай хууль”, “Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль”,“Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль” “Зар сурталчилгааны тухай хууль”-д заасны дагуухяналтын улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлэн, захиргааны арга хэмжээ авч, зөрчлийг таслан зогсоов.

10.4.2.Оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй 3 294 000 /гурван сая хоёр зуун ерэн дөрвөн мянган төгрөгийн/ бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтын улсын байцаагчийн 14 акт үйлдэн хураан авав.

10.4.3.Интернетийн орчинд үйл ажиллагаа явуулж буй 192 вэб сайтын үйл  ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж зохиогчийн эрхийн190, барааны тэмдгийн 2зөрчил гаргасан үйлдэлд нь хяналтын улсын байцаагчийн 26 дүгнэлт гаргаж, Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлж, зөрчил гаргасан дээрхи веб сайтуудын үйл ажиллагааг таслан зогсоов.

10.4.4.Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэвлэлийн 13 компанид “Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт явуулж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, заавар, зөвөлгөө өгч ажиллав.

10.4.5.Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевизид хяналт шалгалт явуулж, зөрчил гаргасан 11 телевизид хяналтын улсын байцаагчийн мэдэгдэл хүргүүлж, удаа дараа зөрчил гаргасан 2 телевизийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх талаар Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хандахаар бэлтгэж байна.

10.4.6.Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 13 өргөдөл, албан бичгийн дагуу 73 объект /Нарантуул захын өргөтгөл,  Сандэй Плаза, Юбимарт, Улаанбаатар их дэлгүүр, Сөөхий худалдааны төв, Дрийм шоп, Билэг их дэлгүүр, Элбэг их дэлгүүр/-д худалдаалагдаж байсан 1800 ширхэг зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүн /дэвтэр, цавуу, уулын аялалын гутал гэх мэт/-ийг43 акт үйлдэж хурааж авав. 

10.4.7.Зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй 20 веб сайтыг хяналтын улсын байцаагчийн 2 дүгнэлт үйлдэн хаав.

10.4.8.”Дижитал контент” ХХК-аас ирүүлсэн гомдлын дагуу Хархорин, Нарантуул, Бөмбөгөр худалдааны төвүүдийн DVD худалдан борлуулж байгаа цэгүүдэд  шалгалт хийв. Шалгалтаар зөрчил илрээгүй.

10.4.9.“Сээкл” ХХК-аас ирүүлсэн гомдлын дагуу Луч бараан тэмдгийн зөрчилтэй холбоотойгоор хяналт шалгалтын ажиллагааг Оргил худалдааны төв, Эрдмийн өргөө бичиг хэргийн дэлгүүрүүдэд хийв. Шалгалтаар зөрчилтэй бараа илрээгүй.

10.4.10.Өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз, сувгийн 40 телевизид Зар сурталчилгааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар анхааруулга хүргүүлэв.

10.4.11.Зохиогчийн эрх зөрчсөн тухай иргэн С.Уянгын гомдлоор Интер номын худалдааны төвд шалгалт хийж, хяналтын улсын байцаагчийн актаар зөрчилтэй 18 ширхэг ном хурааж авав.

10.4.12.Аянчин аутфиттерс ХХК-ийн барааны тэмдгийн зөрчилтэй хуурамч UGG брендийн гутал зарж байна гэсэн гомдлоор GANGAN-Зайсангийн оргил худалдааны төвийн байр, Оффисе 21-403 тоотод, Гранд плаза зэрэг худалааны төвд шалгалт хийж зөрчил илрүүлж, зөрчил гаргагчаас тайлбар авч, ЦЕГ-ын Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт шилжүүлсэн.

10.4.13.Худалдаа үйлдвэрлэлийн “Алтангарьд” ХХК-ийн Дэлбээ нэртэй барааны тэмдгийн зөрчилтэй гомдлоор Барс худалдааны төвийн 15,16,17-р лангуунууд дээр зөрчил илрүүлж, цаашид зөрчил дахин гаргахгүй байх талаар албан ёсоор анхааруулга өгсөн.

10.4.14.Иргэн Д.Бямбадоржийн зохиогчийн эрх зөрчсөн гэх гомдолд холбогдох дуучин Ч.Алтантүлхүүрийг дуудаж тайлбар авч, 9 телевизээс тухайн дуу орсон бичлэгийг татан авсан.

10.4.15.ИргэнЛ.УдвалынзохиогчийнэрхзөрчигдсөнгэхгомдлындагууЗохиогчийнэрхболонтүүндхамаарахэрхийнтухайхуулийнхэрэгжилтийгшалгаж “Чингисхаанынууцтүүх” номыгЖ.Дулмаа, Ж.БилгүүннарньзохиогчийнэрхэзэмшигчЛ.Удвалынзөвшөөрөлгүйолоннийтэдхэвлэннийтэлж, түгээж, эдийнболонэдийнбусэрхзөрчигдсөнийг тогтоож, цаашид олон нийтэд түгээхгүй байх талаар хяналтын улсын байцаагчийн 8 дугаартай албан шаардлагыг хүргүүлж ажиллав.

10.4.16.Оюуны өмчийн байцаагч нарын хариуцлагыг дээшлүүлэх,  дотоод хяналтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд Оюуны өмчийн ерөнхий байцаагчийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 20 өдрийн 01 тоот тушаалын дагуу Оюуны өмчийн хяналтын улсын байцаагч нарын үнэмлэх, тэмдэг, дардасны ашиглалтын байдалд үзлэг тооллого зохион байгуулав.

 

                                                                                                                                              ХЯНАЛТЫН ГАЗАР