2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

A- A A+
2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТООН МЭДЭЭ
2017 он Ёс зүйн зөрчлийг хүлээн авсан үндэслэл Ёс зүйн зөрчлийг үндэслэн томилох эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан шийдвэр Ёс зүйн зөрчлийг анх буюу давтан үйлдсэн
Журмын 1.2 Журмын 2.2.5 Сахилгын шийтгэлийн төрөл Анх Давтан
Гомдлоор Мэдээллээр Хэвлэл мэдээллийн хэргслийн мөрөөр Ёс зүйн хорооны санаачилгаар Байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр ТАТХ-ийн 26.1.1 ТАТХ-ийн 26.1.2 ТАТХ-ийн 26.1.3 Ёс зүйн зөрчилд сахилгын шийтгэл ногдуулах шаардлагагүй гэж үзсэн
Удирдах ажилтан 2   0     1     1 2  
Гүйцэтгэх ажилтан 2 1 0 1 7 2 2   7 11  
Нийт 4 1 0 1 7 3 2   8 13  
13 13 13