Ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

A- A A+
Ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дэргэдэх Ёс зүйн хороо 2017 онд 5 удаа хуралдаж, төрийн албан хаагчийн ёс зүй зөрчсөн нийт 20 албан хаагчтай холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авч хянан шалгаж, төрийн албан хаагчийн ёс зүй зөрчсөн 7 албан хаагчид төрийн албаны тухай хуульд заасан сахилгын шийтгэл оногдуулж, 3 албан хаагчид Ёс зүйн хорооны хуралдаанаар сануулга өгч “Сануулах” хуудсыг хүргүүлж ажилласан.
21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дэргэдэх Ёс зүйн салбар хороо байгуулсан тушаалтай танилцахад шаардлага хангасан тушаал байхгүй байсан бөгөөд дараах алдааг гаргасан байсан. Үүнд:
1.Ёс зүйн салбар хороо бус, Ёс зүйн хороо байгуулсан;
2.Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт Ёс зүйн хороо  байгуулагдахаас өмнө байгуулагдсан;
3.Тушаалд Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.Агентлагийн дарга энэ хууль болон холбогдох бусад хуулиар олгосон бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар тушаал гаргана гэсэн заалтыг үндэслэл болгосон;  /Хуулийн энэ заалт нь байгууллагын даргад хамааралтай/
4.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албаны дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргаж, тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ гэсэн заалтыг үндэслэл болгосон; /Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт шууд харьяалагдах бөгөөд Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба гэдэгт хамааралгүй болно./
5.Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдаж, хүчингүй болсон дүрэм, журмыг хэрэглэсэн;
6.Тушаалаар өмнөх тушаалыг хүчингүйд тооцоогүй;
7.Бүрэлдэхүүнд байх албан тушаалтныг оруулаагүй;
8.Албан тушаалын нэрийг товчилж бичсэн;   
9.Албан тушаалтны нэрийг бичээгүй;
10.Гишүүдийг тэгш тоогоор бүрдүүлсэн;
11.Гишүүдийн тоог хэтрүүлсэн;
12. Найруулгын алдаатай;
13.Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг баримтлаагүй гэх мэт.
Иймд Ёс зүйн хорооны 2017 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 4/4420 дугаартай албан бичгээр дараах чиглэлийг өгсөн. Үүнд:
-Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/348 тушаалаар баталсан “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийн 5.4. Аймаг, нийслэлийн газар, хэлтэст даргын тушаалаар 3-5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Ёс зүйн салбар хороо ажиллана гэж заасны дагуу аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтийн даргын тушаалаар Ёс зүйн салбар хороог байгуулан ажиллаж мөн дүрмийн 5.5-д заасан албан тушаалтныг ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах;
 -Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар Ёс зүйн салбар хороо байгуулсан тушаалаа эргэж нягтлан, шаардлагатай бол шинэчлэх;
-Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэлтэй холбогдуулан хуралдаанаар гарсан шийдвэрийн талаар “Дүгнэлт” гарган хурлын тэмдэглэл, нотлох баримтын хамтаар ирүүлж байх;
-Хэлтсийн нийт албан хаагчдад ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох хууль, дүрэм журмыг уншуулж судлуулах, сургалт явуулах, албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ үйлчлүүлэгч болон албан хаагчдын нэр төр, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэж, төрийн үйлчилгээг ил тод, түргэн шуурхай хүргэхэд анхаарч ажиллах зэрэг болно.
Дээрх чиглэлийн дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/348 тушаалаар баталсан “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийн 5.4-т заасны дагуу Говьсүмбэр, Дорноговь, Дархан-Уул, Өмнөговь, Төв аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын тушаалаар Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулж журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.

Ёс зүйн салбар хорооноос 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Орхон, Өмнөговь, Төв, Завхан, Ховд, Хөвсгөл, Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Ёс зүйн салбар хорооноос тус тус ирүүлсэн.
Архангай, Булган, Говь-Алтай, Дорноговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн Ёс зүйн салбар хороо тайланг ирүүлээгүй.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Ёс зүйн салбар хороод нь  тайлангийн хугацаанд 1-3 удаа тус тус хуралдаж гомдлоор 13, мэдээллээр 2, ёс зүйн хорооны санаачлагаар 12 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн мэдээллийн мөрөөр 1, нийт 25 албан хаагчид холбогдох ёс зүйн зөрчил гаргасан гэх үйлдлийг хянан хэлэлцэж, 15 албан хаагчид ёс зүйн салбар хорооны хурлаас сануулга өгч, 7 албан хаагчийн холбогдох гомдлыг хянан шалгаж зөрчилгүйд тооцон, 1 албан хаагчид холбогдох гомдолд сахилгын шийтгэл оногдуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан тул хэрэгсэхгүй болгож, 5 албан хаагчид холбогдох ёс зүйн зөрчилд Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан сахилгын шийтгэл тус тус оногдуулсан.
Ёс зүйн салбар хорооноос хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, Ёс зүйн тухай ёрөнхий ойлголт, Харилцааны ур чадвар, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилт сэдвээр сургалтуудыг тус тус явуулж ажилласан.
Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 02 сарын 08-нд Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын 300 албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба үйлчилгээний стандарт” сэдвээр Удирдлагын академийн багш В.Удвал сургалт явуулсан.
Хяналтын газрын хяналтын улсын байцаагч нарт Удирдлагын академийн багш Б.Байгаль Цагийн менежмент сэдвээр сургалт явуулсан.
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас 2017 оны 10 сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан 21 аймгийн улсын бүртгэгч, мөн газрын улсын бүртгэгч нар оролцсон сургалт, семинараар “Төрийн албан хаагчын ёс зүй” сэдвээр сургалтыг явуулсан.
Дээрх сургалтуудыг явуулснаар албан хаагчдын ёс зүйн талаарх ойлголт, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд тодорхой ахиц гарлаа.                                                                                                                                         ЁС ЗҮЙН ХОРОО