2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

A- A A+
2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 

2018 оны .........дугаар албан бичгийн хавсралт

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 

2017 онд хийж, хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь салбарын хэмжээнд тавигдсан стратегийн үйл ажиллагааны зорилт, Засгийн газрын 2016-2020 онд  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тус байгууллагын чиг үүрэг, УИХ, Засгийн газрын холбогдох  хууль, тогтоомж, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх  чиглэлээр дараахтомоохон арга хэмжээг зохион байгуулж, ажиллалаа.

Нэг.Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, оюуны өмчийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай үзүүлэхэд байгууллагын үйл ажиллагаа бүхэлдээ чиглэгдэв.

Хуулинд заасан үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу иргэний 19, эд хөрөнгийн 26, хуулийнэтгээдийнбүртгэлийн 10, зохиогчийнэрхийн 3, аж үйлдвэрийнөмчийнэрхийн 33, архивын 24,  нийт 115 төрлийнүйлчилгээгүзүүлэв.

Төрсний бүртгэлийн 74100, гэрлэлтийн 20616, гэрлэлт цуцлалтын 3977, нас баралтын 17236, үрчлэлтийн 1538 бүртгэлийг хийж, иргэний үнэмлэх шинээр 50483, хугацаа сунгалтыг 94602, гадаад паспорт шинээр 239755 иргэнд олгож, 98954 гадаад паспортодхугацааны сунгалтыг хийж, иргэнд олгосон.

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын 30169 бүртгэл, газар өмчлөх эрхийн анхны улсын 29052 бүртгэл, гэрээний эрхийн 343157 бүртгэлийг хийв.

Улсын бүртгэлд нийт 165554 хуулийн этгээд бүртгэгдсэн. Зохиогчийн эрхийн бүтээл бүртгүүлэх хүсэлтэй 845 өргөдөл, шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн тоо 227,  бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг 308, ашигтай загварын мэдүүлэг 255, барааны тэмдгийн 3281 мэдүүлгийг тус тус олгосон байна.

Архиваас нийт 271694 лавлагаа, хуулбар олгосноос иргэний баримтын 200556 хуулийн этгээдийн 11860 эд хөрөнгийн бүртгэлийн бүртгэлээр59278лавлагаа, хуулбар олгов.

Хоёр.ЗГ-ын “2016-2020” оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэв.

ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан тус газартай холбогдох 29 заалт бүрийн  хэрэгжилтийг ханган ажиллав.

Уг хөтөлбөрийн 5.2.8-д “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, үндэсний цахим баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ”, 5.2.9-д “Улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд нь цахимжуулна”, 5.2.10-т  "Нэг иргэн, нэг бүртгэл" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн тогтоолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж, төрийн болон цахим бизнес, онлайн банкны үйлчилгээг жигд, тэгш авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж заасны дагуу  “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөрийн холбогдох судалгааг хийж, хөтөлбөр болон шаардагдах төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулж, яам дундын ажлын хэсгээр хэлэлцүүлэн, холбогдох бусад яамдын саналыг авч, эцэслэв.  

Хөтөлбөрийн гол агуулга нь иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний эрхийг хангах, төрийн ой санамжийг бүрдүүлж, бэхжүүлэх, бүртгэлийн үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлж, төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай болгоход бүхэлдээ чиглэгдэж байгаа болно.

Гурав. Төрийн ой санамжийн аюулгүй байдлыг хангаж, өндөр эрсдлийг бууруулахад ахиц, дэвшил гаргав.

Монгол Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд 2016онд хийсэн нэгдсэн үнэлгээний дүнгээр бүртгэлийн удирдлагын програм хангамжууд чанарын шаардлага хангахгүй болсон, нөөцлөлтийн тусгай програмууд дутуу, ашиглагдаж буй серверийн 72.0 хувь нь ашиглалтын хугацаа дууссан, 19.0 хувь нь гэмтэлтэй байгаагаас бүртгэлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжгүй, өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэнийг тогтоосон.  Дээрх нөхцөл байдлыг бууруулахад чиглэсэн дараах шуурхай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэв. Үүнд: 

- Улсын бүртгэлийн мэдээллийн 60 теребайт санг устах эрсдэлээс сэргийлж, мэдээллийн санг дата төвд автоматаар нөөцлөх програм хангамжтай болов.

- Иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдөлд суурилан холбогдох бүх мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс гаргах лавлагааны нэгдсэн хайлтын системийг бүрдүүлэв.

- Иргэний үнэмлэхийг хэрэглээнд оруулах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаж, иргэний цахим үнэмлэхэд тоон гарын үсэг бичихэд бэлтгэв. 

- Улсын бүртгэлийн 2 сервер, нэг хадгалах төхөөрөмжийг шинэчилж, 23 хороог онлайн сүлжээнд холбох ажлыг хийж байна.

Дэлхийн банкны төслийн хүрээнд үйлчилгээний нэгдүгээр байрны 3 давхарт байрлах серверийн өрөөг шинэчилж, ОӨУБЕГ-ын төв байранд байрлах хуулийн этгээд болон архивын цахимжуулалтын серверийг зөөвөрлөн нэг байранд төвлөрүүлснээр цахилгааны доторх монтаж шинэчлэгдэж, хөргөлтийн систем шинээр суурилуулж, серверийн өрөөг стандарт шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, болзошгүй эрсдлээс сэргийлэв.

Архивын ерөнхий газарт  хүсэлт гарган шийдвэрлүүлж, архивын зориулалт бүхий 20 ширхэг нягтруулсан шүүгээг авч суурилуулж, 4040 хувийн хэргийн баримтыг сайжруулсан тавиуртбайрлуулж, архивын эх нотлох баримтын хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг сайжруулав.

Дөрөв. Үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэв.

Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газраас энгийн гадаад паспорт авах хүсэлтийг нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан сүлжээгээр дамжуулан хүлээн авах техникийн нөхцлийг шийдэж, Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын цахимаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу лавлагаа, мэдээллийг ажлын 2 хоногийн дотор гаргадаг болов.

Үйлчилгээний хураамжийг цахим төлбөрийн системээр дамжуулдаг болов. Энэ хүрээнд Голомт банкны 14 пос машины үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэл, архивын үйлчилгээнд бүрэн нэвтрүүлж, үйл ажиллагаандаа хэвшүүлсэн.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн системийг нэвтрүүлж, хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн системд нийт 555 хуулийн этгээд болон иргэд хэрэглэгч болсон.

Нийслэлийн алслагдсан Багахангай, Багануур, Налайх дүүргүүдэд Юнивишн ХХК-ны гэр интернэт тавьж сүлжээнд оруулсан. Мөн  СБД, ХУД, ЧД – үүдэд интернэт болон дотоод сүлжээний утас татаж, ашиглалтанд оруулсан.

Тав.Сурталчилгааны ажлыг идэвхжүүлэв.

ОӨУБЕГ-ынмэдээллийннээлттэй, илтод, шуурхайбайдлыгхангахзорилтынхүрээндбайгууллагынүйлажиллагаа, үйлчилгээ, хуультогтоомж, түүнийхэрэгжилтбусадцагүеийнмэдээллийгхэвлэлмэдээллийнхэрэгслээрдамжууланолоннийтэдцагтухайдньхүргэж, холбогдохалбан тушаалтнуудыгнэвтрүүлэг, ярилцлагадоролцуулахажлыгзохионбайгууланажиллав.

2017 онд байгууллагын үйл ажиллагаа, иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэл, оюуны өмч, сургалт, уулзалт, зөвлөгөөн, бусад цаг үе, үйл явдлын арга хэмжээг сурталчлах ажлын хүрээнд нийт 86хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давхардсан тоогоор 400 удаагийн сурталчилгааг телевиз, мэдээллийн цахим сайт, сониноор дамжуулан олон нийтэд хүргэхээс гадна холбогдох албан тушаалтнуудыг телевиз, радиогийн нийт 37нэвтрүүлэг, зочны цагт оролцуулан ажиллав. Үүнээс давхардсан тоогоор  224телевиз, өдөр тутам, 7 хоног тутмын 22 сонин, мэдээллийн 117 сайт, радио нэвтрүүлэгт 37 удаа холбогдох удирдлагууд болон ажилтнуудыг нэвтрүүлэгт оролцуулах, ярилцлага өгөх ажлыг зохион байгууллаа.  

Байгууллагын вэб сайтын цаг үеийн мэдээ мэдээлэл буланд 141,  дүүрэг, орон нутгийн мэдээ буланд 85, видео санд 53 дүрстэй мэдээ, пэйж хуудсанд 730, твиттер хуудсанд 115 мэдээ мэдээлэл байршуулан олон нийтэд хүргэсэн бөгөөд байгууллагын албан ёсны пэйж хуудас 18800 дагагчтай болсон.

ОӨУБЕГ-ын 30 минутын түүхэн баримтат киног МҮОНРТВ-тэй хамтран бүтээв.  

Зургаа.Хоёр болон олон талт хамтын ажиллагаа өргөжив.

Тусбайгууллагань НҮБ-ынАзи, номхондалайнорнуудынИргэнийбүртгэл-хүнамынүндсэнстатистикүзүүлэлтийгсайжруулахадчиглэсэннийт 22 орны 30 гишүүнтэйбүсийнУдирдахзөвлөлдгишүүнээрсонгогдонажиллажбайгаа бөгөөд энэ оны 10 дугаар сард зохион байгуулагдсан Бүс нутгийн Удирдах Зөвлөлийн гуравдугаар уулзалтад төлөөлөгч оролцож, байр сууриа илэрхийлэв.  

Монгол Улсын иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах, “Нэг иргэн -Нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкинд хүсэлт тавьж, 2017-2020 онд тус байгууллагын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр хэрэгжих “Нийгмийнүйлчилгээгхүртээмжтэйболгохбүртгэлийнсистемийгдэмжих” төсөл2017оны 10 сардбатлагдав. Энэхүү төсөл нь төрийн байгууллагын мэдээллийн солилцоо, иргэний бүртгэлийн системийн чанарыг сайжруулах, иргэний бүртгэлийн механик аргаас электрон хэлбэрт шилжих үйл ажиллагааг дэмжих,  өгөгдлийн зөрүүг багасгах, иргэдэд зориулсан бүртгэлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр  Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн (ePRS) програм хангамжийг сайжруулж, үлдсэн 13 аймгийн бүртгэлийн төвүүдийг сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд дээрх аймгуудын эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн орчинг бүрдүүлэхэд шаардлагатай компьютер, түүний дагалдах сэлбэг хэрэгсэл, сканнер, хэвлэх төхөөрөмж, хор зэрэг тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хийв. Дээрх ажлыг Сэлэнгэ аймгаас эхлүүлсэн бөгөөд 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний байдлаар 11 аймгийн цахимжуулалтын ажил 55 хувьтай явагдаж байна.

Оюуны өмч болон бүртгэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр олон улсын 27 удаагийн арга хэмжээнд 58 албан хаагч Швейцарь, БНХАУ, Тайланд, Япон, АНУ зэрэг улсад 3-10 хоногийн хугацаатай оролцсон. 

Долоо. Сонгуулийн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэв. 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь Сонгуулийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1-т “Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний бүртгэл, мэдээллийн сан дахь сонгогчийн бүртгэлд үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн үйлдэнэ.” гэж заасны дагуу тус газраас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны  ээлжит сонгуулийн сонгогчдын  нэрийн жагсаалтыг үйлдэж, аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллав.    

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний орон нутаг дахь салбар, нэгжийн 718 ажилтан 2017 оны 01 дүгээр  сарын 28-ны өдрөөс 2017 оны 07  дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл ажлын болон ажлын бус 103 өдөр, тагнуулын байгууллагаас иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сантай ажиллахыг зөвшөөрсний үндсэн дээр бүртгэлийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан 2554 итгэмжлэгдсэн ажилтан 2017 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 07 дугаар сарын  08-ны өдрийг хүртэл нийт 3272 албан хаагчид ажилласан. 

Найм.Гадаад паспорт болон иргэний үнэмлэхийннийлүүлэтийг нэмэгдүүлэв.

2016 оны 9 сар буюу ОӨУБЕГ байгуулагдах үед гадаад паспорт болон иргэний үнэмлэхний бэлдцийн нөөц хангалтгүй, санхүүжилт тавигдаагүй байснаас иргэдийг бухимдуулж, үйлчилгээний ачаалал ихэссэн байсныг бууруулах чиглэлээр шуурхай арга хэмжээг авч, нэг сарын хугацаанд гадаад паспортын бэлдэцийн хангамжийг нэмэгдүүлэх үүднээс 4 удаагийн татан авалтаар нийт 80.0 гаруй мянган ширхэг бэлдэцийг нийлүүлэн үйл ажиллагааг хэвийн болгож ажилласан.    

2017 онд гадаад паспортын 200 000 бэлдэц зарцуулахаар төлөвлөсөн боловч ачаалал ихэссэнтэй холбоотой 70 000 ширхэг бэлдцийн нөөцийг нэмж бүрдүүлэн, үйлчилгээний ачаалал, иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилласан. 

Үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр гадаад паспортын хүчинтэй хугацааны сунгалтын үйлчилгээг дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлэв.  

2009 оноос хойш валютын ханшны зөрүүгээс иргэдээс авахаар үүсээд байсан 2.2 тэрбум төгрөгийн өрийн асуудлыг Титан ХХК-тай тохиролцсоны үндсэн дээр хүчингүй болгосон.

 

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР