Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2018 онд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын товч тайлан

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2018 онд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын товч тайлан

Тус газар нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, үйл ажиллагааны аудит хийж, тайлан, дүгнэлтэд үндэслэн бодлогын хувилбар, санал, зөвлөмжийг боловсруулж, удирдлагад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх зэрэг зорилтыг тавьж ажиллаж байна. Дээрх зорилтын хүрээнд тус газар нь үйл ажиллагаандаа Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Хууль зүйн сайдын 2017 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын журам”, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/189 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/416 дугаар тушаалаар батлагдсан “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал” болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг. Тус газар нь 2018 онд нийт 20 нэгжийн үйл ажиллагаанд, үүнээс 10 нэгжид дотоод аудитын чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн, 211 арга хэмжээ бүхий зөвлөмж хүргүүлэн, биелэлтийг хангуулан ажилласан байна.
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт:
1. Дорнод, Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 04 дүгээр 23-27-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтын дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулж, 2018 оны 05 дугаар 07-ны өдөр Даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Хяналт шалгалтын мөрөөр: - Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.06.-нд 8 зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг хангуулан ажилласан. - Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2017.05.30-нд 13 зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг биелэлтийг хангуулан ажилласан.
2. Нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, НҮНТ-Оргил төвийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг 2017 оны 04 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтын дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулж, Даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Хяналт шалгалтын мөрөөр: - Сүхбаатар дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.05.10-ны өдөр 23 арга хэмжээ зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг 2018.08.20, 2018.12.07-ны өдөр хүлээн авч, биелэлтийг хангуулан ажилласан. - Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.05.09-ны өдөр 33 арга хэмжээ бүхий зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг 2018.08.20, 2018.12.07-ны өдөр хүлээн авч, биелэлтийг хангуулан ажилласан.
3. Завхан, Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 05 дугаар 26-ны өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын үүдэд хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтын дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан. Хяналт шалгалтын мөрөөр: - Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2017.08.21-ний өдөр 35 зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг 2018 оны жилийн эцэст тооцохоор ажиллаж байна. - Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2017.08.21-ний 46 зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг 2018 оны жилийн эцэст тооцохоор ажиллаж байна.
4. Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-23-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтын дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан. Хяналт шалгалтын мөрөөр: - Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.12.05-ны өдөр 18 арга хэмжээ бүхий зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг хүргүүлээд байна. - Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.12.05-ны өдөр 28 зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг хүргүүлээд байна.
5. Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 12 дугаар сарын 05-10-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. - Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.12.05-07-ны өдөр 5 арга хэмжээ бүхий зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг хүргүүлээд байна. - Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2018.12.07-10 -ны өдөр 2 зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн биелэлтийг хүргүүлээд байна.

Төлөвлөгөөт бус шалгалт:
1. Иргэний гаргасан гомдол мэдээллийн мөрөөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Ерөнхий газрын даргын өгсөн чиглэлийн дагуу нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд гэнэтийн шалгалт хийж дүнг Илтгэх хуудсаар танилцуулсан.
2. Иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, санал дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт газрын дарга Б. Ариунболд, ахлах мэргэжилтэн У.Мөнхцэцэг нар ажиллаж Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаатай танилцаж, санал дүгнэлтээ илтгэх хуудсаар Ажлын хэсгийн ахлагч Б.Гантуяад хүргүүлсэн.
3. Баянгол, Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж, албан хаагчдын цаг ашиглалт, сахилга хариуцлага, ажлын байр, үйлчилгээний стандарт зэргийг 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр газар дээр нь үзэж танилцан, холбогдох зөвлөмжийг өгч, цаашид авах арга хэмжээ, тулгамдаж байгаа асуудлыг уламжлахаар бэлтгээд байна.
4. Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, “Мишээл”, “Дүнжингарав” худалдааны төв дэх НҮНТөвийн иргэн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж, албан хаагчдын цаг ашиглалт, сахилга хариуцлага, ажлын байр, үйлчилгээний стандарт зэргийг 2018 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр газар дээр нь үзэж танилцан, холбогдох зөвлөмжийг өгч, цаашид авах арга хэмжээ, тулгамдаж байгаа асуудлыг танилцуулахаар бэлтгээд байна.
5. Тус газрын ахлах мэргэжилтэн Ш.Уртнасан, мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа, Ч.Бямбасүрэн нар 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ний өдрүүдэд Иргэний улсын бүртгэлийн газрын гадаад паспортын олголтын үйл ажиллагааг шалгаж, дүнг илтгэх хуудсаар Тамгын газрын даргад танилцуулсан. Шалгалтын хамрах хугацаанд нь хүчинтэй хугацаа дууссан, хүчингүй болгож, дахин гадаад паспорт захиалан авсан нийт 122 ширхэг гадаад паспортыг жагсаалт үйлдэн 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 47,48 дугаартай дотоод албан бичгээр Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын газарт шилжүүлэв. Сунгалттай 367 гадаад паспортыг шалгахад хүчинтэй хугацаа дууссан, дахин шинээр авч, хүчингүй болгосон нийт 182 гадаад паспортыг дотоод албан бичгээр Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивт зохих журмын дагуу хадгалуулахаар хүргүүлсэн. Нийт хүчингүй болсон 304 ширхэг гадаад паспортыг Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивт холбогдох журмын дагуу Бичиг баримт нягтлан шалгах комиссын хурлаар оруулахаар жагсаалт үйлдэн хүргүүлж ажиллав.
6. Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Үйлчилгээний 1, 2, 3 дугаар байранд байрлах газар, нэгжийн үйл ажиллагаа, ажлын байрны эмх цэгц, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, сахилга хариуцлагын байдлыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр шалгаж, газар дээр нь холбогдох зөвлөмжийг өгч ажиллав.
                                                                      ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР