Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

A- A A+
Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Зөвлөмж

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах нэгж

Нэг. Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:

1

Зөвлөмж 1: Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулахаас зайлсхийж, төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байранд иргэнийг гэрээгээр ажиллуулдаг, Засгийн газраас баталсан бүтцийг өөрчилж, шинээр нэгж байгуулдаг, орон тооны хязгаарыг хэтрүүлэн албан тушаалтныг томилдог зөрчлийг арилгах

Хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулж албан тушаалтныг томилох

Жилдээ

Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байранд иргэнийг гэрээгээр ажиллуулахгүй байх

Жилдээ

Засгийн газрын баталсан бүтцийн дагуу албан хаагчдыг орон тооны хязгаарыг хэтрүүлэхгүй томилох

Жилдээ

2

Зөвлөмж 2: Агентлаг нэгээс илүүгүй орлогч даргатай байх, хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газрын агентлаг нь 100-гаас дээш ажилтантай бол дэд дарга /орлогч дарга/ 1-тэй, 100-гаас цөөн ажилтантай бол дэд буюу орлогч даргагүй байх чиглэл баримтлах хууль, тогтоолын зохицуулалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэх

Засгийн газрын агентлаг нь 100-гаас дээш ажилтантай бол дэд дарга /орлогч дарга/ 1-тэй байх чиглэл баримтлах хууль, тогтоолын зохицуулалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэн ажиллах

Жилдээ

Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

3

Зөвлөмж 3: Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ын дагуу хэрэгжилтийг хангуулах

Журмын хэрэгжилтийг баримтлан ажиллах

Жилдээ

Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

4

Зөвлөмж 4: Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг боловсруулж байгаа зөрчлийг таслан зогсоох, дахин ийм зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах

Холбогдох хууль, журмын дагуу ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг боловсруулан, газар хэлтсүүдэд хүргүүлж, мөрдүүлэн ажиллах

Жилдээ

Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

5

Зөвлөмж 6: Нийтийн албан тушаалтны давхар ажил эрхлэлтэд тавих хяналтыг сайжруулах, гарсан зөрчлийг арилгах, энэ төрлийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, нийтийн албан тушаалтан үндсэн ажлаасаа гадна хэд хэдэн ажил, үүрэг гүйцэтгэж, эрх эдэлж байгааг хууль тогтоомжид заасан хориглолт, хязгаарлалтын хүрээнд хянан үзэж, холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн өөрчлөх, үндсэн ажил, чиг үүргийг нь алдагдуулахгүй байх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, ялангуяа яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын давхар ажил эрхлэлтэд онцгойлон анхаарах

Нийтийн албан тушаалтны давхар ажил эрхлэлтэд тавих хяналтыг сайжруулж, газар, хэлтсийн давхар ажил эрхлэлтийн судалгааг 2018 оны байдлаар албан хаагчдаас гаргуулан авч, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

Хоёр. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах чиглэлээр:

6

Зөвлөмж 10: Төрийн байгууллагууд дахь мэдээлэл /бүртгэл, лавлагаа/-ийг нэгтгэсэн “Нэгдсэн цахим сүлжээ бүхий бааз”-ыг бий болгон бэхжүүлэх, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж батлуулах

Төрийн байгууллагууд дахь мэдээллийг “Нэгдсэн цахим сүлжээ бүхий бааз”-ыг бий болгох ажлын хүрээнд “Нэг иргэн – Нэг бүртгэл” үндэсний хөтлбөрийг боловсруулан батлуулах

Жилдээ

Тамгын газар

7

Зөвлөмж 15: Салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах шаардлагатай дүрэм, журам, эрх зүйн актыг нэн даруй батлан гаргах, эрх зүйн орчныг сайжруулах

Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн багц хуулийн  төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлж, дагалдаж гарах дүрэм, журмын төслийг шинэчлэн боловсруулах

Жилдээ

Тамгын газар, холбогдох газар, хэлтэс

8

Зөвлөмж 17: Үйлчилгээний чанар хүртээмжид судалгаа хийж, цахим хэлбэрт шилжүүлэх боломжтой төрийн үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн, цахимжуулах ажлыг эрчимжүүлэх, цахим гарын үсэг олгох, хаягжуулах, баталгаажуулах ажлыг түргэтгэх

Хөдлөх эд хөрөнгийн цахим мэдээллийн сангийн өөрчлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх

Жилдээ

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар

Иргэний баримтын архивын 2012 оноос хойшхи нэмэлтээр ирүүлсэн баримтыг цахимжуулах ажлыг үргэлжлүүлэх

Жилдээ

Улсын бүртгэлийн төв архив

Иргэний баримтын архивын нас баралт, гадаад паспорт, харъяатын сангийн баримтыг цахимжуулах бэлтгэл ажлыг хангах

Жилдээ

Улсын бүртгэлийн төв архив

Гурав. Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг сайжруулах чиглэлээр

9

Зөвлөмж 24: Аудитын байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтаар төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг зориулалтын бус, үр ашиггүй зарцуулсан зөрчил /түгээмэл/ их, аудитын байгууллагаас хүргүүлсэн зөвлөмжийн дагуу авсан арга хэмжээ хангалтгүй байгаа нь авлигын гэмт хэрэг гарах эрсдэл үүсгэж байгаа тул төсөв, санхүүгийн хариуцлага, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг чангатгах, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх

2018 оны төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг зориулалтын дагуу, үр ашигтай зарцуулах

Жилдээ

Тамгын газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Тав. Худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр

10

Зөвлөмж 42: Худалдан авах ажиллагааны бодлого төлөвлөлт оновчтой бус, ил тод байдал хангалтгүй, гүйцэтгэлд тавих хяналт сул, хариуцлага тооцох эрх зүйн орчин боловсронгуй бус байгаа нь авлигын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл бүрдүүлж байгаад онцгой анхаарал хандуулах, Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.4.1, 4.1.4.2 /тендер шалгаруулалтын талаар гарсан гомдлыг хянан шийдвэрлэх журмыг шинэчлэх, гаргасан шийдвэр, дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод болгох/, 4.1.1.3 /Худалдан авах ажиллагааны бодлого төлөвлөлтийг сайжруулж, ил тод болгох, олон нийтээр урьдчилан хэлэлцүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх/-д тусгасан үйл ажиллагааг эрчимтэй хэрэгжүүлэх

2018 онд зохион байгуулах худалдан авалтын явцын мэдээллийг тухай бүр өдөр тутмын сонин, байгууллагын шилэн самбар, www.tender.gov.mn, www.shilendans.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тус тус байршуулах

Жилдээ

Тамгын газар, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг хууль, журам, тогтоолын хүрээнд зохион байгуулах

Жилдээ

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэл, тайлагналтанд хяналт тавьж, баталгаажуулан ажиллах

Жилдээ

11

Зөвлөмж 44: Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх, тэднийг сургах, чадавхижуулах, тендерийн үнэлгээний хороог байнгын бус ажиллагаатай байхаар зохион байгуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн холбоод, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулах, тэдгээрийн хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэх

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр албан хаагчдыг сургах

Жилдээ

Тамгын газар, Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

Батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, хөтөлбөр бүрээр үнэлгээний хороо байгуулах

Тухайн үнэлгээний хороонд мэргэжлийн холбоод, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулж, тэдгээрийн хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлэх

12

Зөвлөмж 45: Тендерийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ажилтан, үнэлгээний хорооны гишүүдийн ёс зүй, хариуцлагыг чангатгах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах

Тухайн үнэлгээний хороонд ажилласан нарийн бичиг тендерийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хийж, хавтаслан, архивт хүлээлгэн өгөх

Жилдээ

Тамгын газар

13

Зөвлөмж 47: Худалдан авах ажиллагаа /тендер/-ны сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх. Ялангуяа төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд онцгойлон анхаарах

2018 онд Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7.1.10, Засгийн газрын 2017 оны 247-р тогтоолын Ж.8 дах заалт, Тагнуулын ерөнхий газрын 2017 оны 01/1464 тоот албан бичигт заасан худалдан авалтаас бусад бүх худалдан авалтыг цахим худалдан авалт хэлбэрээх зохион байгуулах

Жилдээ

Тамгын газар