Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

A- A A+
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үйл ажиллагааны зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Гүйцэтгэлийн шалгуур

Хариуцах нэгж

Хүрэх үр дүн

1

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд  сурталчилах, холбогдох мэдээллийг иргэд, байгууллага  чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах;

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг  мэдээллийн самбар,  байгууллагын цахим хуудсаар сурталчлах, нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах, албан хаагчдад яриа таниулга хийх

Жилдээ

Хууль тогтоомжийг  сурталчилсан байна.

Газар, хэлтсийн дарга нар

Ил тод нээлттэй орчин бий болсон байна.

Авлигатай тэмцэх газар /АТГ/-аас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материал, гарын авлагыг албан хаагчдад танилцуулах, иргэдэд тараах

Тухай бүр

Сурталчилгааг танилцуулсан байна.

Газар, хэлтсийн дарга нар

 

 

 

 

 2

Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Байгууллагын үйл ажиллагааны 2018 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулах

Жилдээ

 

Төлөвлөгөө боловсруулж хяналт тавьж ажилласан байна.

 

Хяналтын газар,

 

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний газар

 

 

 

Хариуцлагын тогтолцоо бий болно.

Хийсэн хяналт шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулах

Хяналт, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ /дүгнэлт, акт, зөвлөмж гаргах/-ний үр дүнгийн талаар цахим хуудсаар мэдээлсэн байх

 

 3

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

 

Байгууллагын жилийн төсөв /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл /4 дүгээр сарын 1-ний дотор/, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан,  санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /4 дүгээр сарын 25-ны дотор/ -ийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

I II улирал

Байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байна.

Мэдээллийн технологийн газар,

 

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

 

Тогтолцооны шударга байдал хангагдана.

 

Сар, улирлын төсвийн гүйцэтгэл /дараа сарын 8-ны дотор/, тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл /өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 7 хоногт/, төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт түүний шалтгааны тайлбар /улирал бүр/-ийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Тухай бүр

Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн санхүүгийн тайлан /8 дугаар сарын 15-ны дотор/, дараа жилийн төсвийн төсөл /9 дүгээр сарын 15-ны дотор/, Аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ /7 дугаар сарын 1-ний дотор/-г цахим хуудсанд байршуулах

III улирал

Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт /өөрчлөлт орсноос хойш 7 хоногийн дотор/, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн  гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт /гүйлгээ хийснээс хойш 7 хоногийн дотор/, байгууллагын орон тоонд орсон өөрчлөлт /өөрчлөлт орсноос хойш 7 хоногийн дотор/, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт /тухайн этгээдийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамт/-ыг цахим хуудсандаа байршуулах

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн /татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх/ мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Жилдээ

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг нээлттэй байлгах

Жилдээ

4

Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах

Тус байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх мэдээллийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршуулах

Жилдээ

 

 

 

Хэвлэл мэдээллээр сурталчилсан байна.

Мэдээллийн технологийн газар,

 

Мэдээлэл сурталчилгааны хэлтэс

Иргэд, олон нийт мэдээллээр хангагдсан байна.

Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах

Бүртгэл хөтлөх журам, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

Үйлчлүүлэгчээс авч буй төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээллийг мэдээллийн самбар, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах

5

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Байгууллагын ажлын байрны сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Тухай бүр

 

Нийтэд зарлан мэдээлсэн байна.

Мэдээллийн технологийн газар,

 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

Хүний нөөцийн бодлого ил тод, шударга болно.

 

Төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт явуулах талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлан мэдээлэх

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

 

Байгууллагын 2018 оны Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулах /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/

Тухай бүр

Төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

Мэдээллийн  технологийн газар,

 

Санхүү Аж ахуйн хэлтэс

 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг  цахим хуудсандаа байршуулах

Тендерийн урилга, баримт бичгийг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл шалтгааныг цахим хуудсанд байршуулах

Холбогдох мэдээллийг байршуулсан байна.

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг цахим хуудсанд байршуулах

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулах

Тайлан, дүгнэлт, шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулах

Үнэлгээний хороонд холбогдох төлөөллийг оролцуулсан байна.

Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх, худалдан авах ажиллагааны сургалтанд хамруулах

Сургалтанд хамруулсан байна

 

 

 

 

7

Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох

 

ОӨУБЕГ-ын даргын тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын  ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулж, мөрдөх

Тухай бүр

Албан хаагчдад ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг танилцуулсан байна.

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

Албан хаагч ажил үүргийн хуваарьтай танилцсан байна.

Шинээр ажилд томилогдсон төрийн албан хаагч  бүрийг ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарьтай танилцуулж, мөрдүүлэх

Тухай бүр

Хариуцсан  ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаар нээлттэй болгох

III улирал

Мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

 

 

 

 

9

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, уг асуудлаар Авлигатай тэмцэх газартай харилцах эрх бүхий албан тушаалтантай байх

 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах эрх бүхий албан тушаалтны  гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгасан байх, хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалын байдал, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг хангах, цалингийн урамшуулал олгох

II улирал

Ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан байна.

Сейф, лац, цахим сүлжээ, компьютер бусад тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.

Тамгын газар,

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс, Эрх бүхий албан тушаалтнууд

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

Эрх бүхий албан тушаалтныг Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад идэвхитэй хамрагдах,  үр дүнтэй ажиллах

Жилдээ

Сургалтад хамрагдсан байна.

Эрх бүхий албан тушаалтнууд  Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгийг албан тушаалтнуудаас хуулийн хугацаанд гаргуулан авч, тайлан мэдээг АТГ-т хүргүүлэх

 

Жилдээ

ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргуулан авсан байна.

 

 

 

 

 

 10

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх

“ОӨУБЕГ-ын ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдүүлэх, цахим хуудсанд байршуулж, албан хаагчдад танилцуулах

Жилдээ

Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, батлан, цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

 

 

 

 

Тамгын газар

 

Ёс зүйн хороо

 

 

 

 

 

Хувь хүний шударга байдал, ёс зүйд ахиц гарсан байна.

Нэгж бүрт үйл ажиллагаа, албан хаагчдын ёс зүйн байдлын талаарх санал хүсэлтийг хүлээн авах утас болон санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулах, түүний хэрэгжилтийг тайлагнах

I улирал

Санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулж, утас ажиллуулсан байна.

Ёс зүйн зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Зөвлөмж өгөх хэлбэрээр авах, Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэж, хамт олонд мэдээлэх

Жилдээ

Ёс зүйн зөрчлийг арилгасан байна.

 

 

 

 

11

Давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх

 

Хууль болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, албан хаагчдад танилцуулах

III улирал

Давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, танилцуулсан байна.

Тамгын газар

 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

 

Бүх газар, хэлтсүүд

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

Давхар ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа гаргаж, албан хаагчид давхар ажил эрхлэх тохиолдолд Тамгын газраас зөвшөөрөл авах;

Жилдээ

Давхар ажил эрхлэлтийн талаар судалгаа гаргасан байна.

 

 

 

 

12

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дах заалтыг хэрэгжүүлэх

Албан хаагчдаас "хамаарал бүхий этгээд"-ийн судалгааг гаргуулан авч, нэгтгэн, танилцуулах

 

III улирал

Хамаарал бүхий этгээдийн судалгааг гаргаж, танилцуулсан байна

Тамгын газар

 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

 

Бүх газар, хэлтсүүд

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах

 

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг амаар, бичгээр, цахим хэлбэрээр болон утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, факсаар хүлээн авч шийдвэрлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх

Жилдээ

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан байна.

Газар, хэлтсүүд

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт нээлттэй ил тод болсон байна

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах албан хаагчийн нэр, албан тушаал, утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Жилдээ

Иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэж, холбогдох мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, нийтэд мэдээлсэн байна.

Тамгын газар

 

Мэдээллэл, сурталчилгааны хэлтэс

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шийдвэрлэсэн талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлсэн байх

Жилдээ

 

14

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах

 

Авлигын эрсдлийн үнэлгээг зохион байгуулах

III улирал

Арга хэмжээ зохион байгуулсан байна.

 

 

Тамгын газар

 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

 

Хувь хүний шударга байдал, ёс зүйд ахиц гарсан байна.

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх боломжийг судлах, нэвтрүүлэх

Жилдээ

 

 

 

 

15

 

Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх

АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар болон    хариуцлага тооцож арга хэмжээ авахуулахаар хүргүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн дагуу   шаардлагатай  арга хэмжээг авч ажиллах

Тухай бүр

Ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авсан байна.

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс

 

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж  хэрэгжилт хангагдаж, авлига ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх нөхцөл боломж бүрдэнэ.

АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн мэдэгдлийг биелүүлэх,  арга хэмжээ зохион байгуулах

Тухай бүр

Ирүүлсэн мэдэгдлийн дагуу гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгасан байна.

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар

16

Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх

 

Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаандаа хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

Төлөвлөгөө боловсруулж, төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

Байгууллагын удирдлага,

 

 

Тамгын газар

 

Газар, хэлтсийн дарга нар

 

Байгууллагын

албан хаагчид болон олон нийтэд шударга байдлын итгэл үнэмшил бий болно.

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад албан хаагчдыг  идэвхитэй хамруулж, оролцуулах

Жилдээ

Албан хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байна.

Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд “Төрийн захиргааны албан хаагчийн авлигад өртөхгүй байх амлалт”-ыг гаргуулж авах, нийт албан хаагчдад  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулах

Жилдээ

Албан хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байна.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг АТГ-т хүргүүлэх, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, ололт амжилт, хүрсэн үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх саналыг тайланд тусгасан байх

IV улирал

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг тогтоосон хугацаанд АТГ-т хүргүүлсэн байна.

 

17

Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт

 

Байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд /Газар, хэлтсийн дарга нар/ авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, хүчин чармайлт, үлгэр жишээ байдлаа илэрхийлж нэгээс доошгүй ажил шинээр санаачилж зохион байгуулах

Жилдээ

Санал, санаачилгад нэгдсэн байна.

Газар, хэлтсийн дарга нар

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгийг байгууллагын төсөвт тусган санхүүжүүлэх

Жилдээ

Авлигын эсрэг ажлыг шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн байна.

 

 

 

 

18

Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх

 

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлэх;

Жилдээ

 

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг зөв үнэлсэн байна.

Хяналтын газар, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар

Хувь хүний шударга байдал, ёс зүйд ахиц гарсан байна.

Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын хүрээнд илрүүлсэн авлигын зөрчилд арга хэмжээ авч, албан хаагчдад цахим хуудсаар мэдээлэх;

Жилдээ

Авлигын зөрчилд арга хэмжээ авсан байна.

Бусад байгууллага, иргэдийн гомдлоор илэрсэн зөрчилд арга хэмжээ авч, цахим хуудсаар мэдээлэх;