Захиргаа, хүний нөөцийн чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлах ажлын төлөвлөгөө

A- A A+
Захиргаа, хүний нөөцийн чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлах ажлын төлөвлөгөө

Д/д

Зорилго

Авах арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Хэрэгжүүлэх дуусах хугацаа

1.    Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэнийн, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай хүргэх стратегийн зорилтын хүрээнд

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдамжаар хангах, бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай хүргэх

 

 

 

 

 

1.1.1 Монгол Улсын хууль, УИХ-ын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, албан даалгавар, ХЗДХ-ийн Сайд болон УБЕГ-ын даргын тушаал шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж, тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж, хүргүүлнэ. /1.1.1/

Тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж, дээд газарт хүргүүлсэн байна.

Тогтоосон хугацаанд

1.1.2. УБЕГ-ын даргын тушаал, шийдвэрийг хяналтад авч, бүртгэл хөтөлнө.

 

УБЕГ-ын даргын тушаал шийдвэрийн биелэлт хангагдсан байна.

 

Тухай бүр

1.1.3. Иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан өөрийн харьяалан шийдвэрлэвэл зохих өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх тайлан, мэдээг гаргана. /1.1.9/

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, шийдвэрлэлтийн тайланг системийн хэмжээнд гаргаж, ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн байна.

Улирал бүр

1.1.4. Албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээг шинэчлэн байгуулж, дүгнэнэ. /1.1.10/

Тогтоосон хугацаанд биелэлтийг үнэлж, дүгнэсэн байна.

 

 

12-р сарын 15

 

 

1.1.5. Албан хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулна.

Албан хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан байна.

4-р улиралд

2.    Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар гадаад улс, олон улсын бүртгэлийн байгууллагатай Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний дагуу хамтран ажиллах стратегийн зорилтын хүрээнд

2.

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

 

 

 

 

2.1.1 АХБ-ны техникийн туслалцаагаар хэрэгжих “Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төслийн багтай хамтран тодорхойлж, зохион байгуулна. /2.1.1/

 

 

 

Төслийн хэрэгжилтийг ханган, хэрэгжүүлэгч байгууллагаас үзүүлэх бүх талын дэмжлэгийг үзүүлсэн байна.

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

3.    Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдлагын менежмент,  хүний нөөцийн төлөвлөлтийг сайжруулж, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх стратегийн зорилтын хүрээнд

3.

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх

 

 

3.1.1. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулна. /3.1.1/

 

Хөтөлбөр боловсруулж батлуулсан байна.

4-р улиралд

3.1.2 Төрийн болон төрийн бус байгууллагын захиалгаар бүртгэлийн үйлчилгээний ойлголт сэдвээр сургалт зохион байгуулна. /3.1.2/

ХЗДХЯ-наас баталсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн ханган ажилласан байна.

 

Захиалгаар

 

 

 

 

3.1.3. Төв орон нутгийн улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан мэргэшүүлэх төлөвлөгөөт сургалт болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хэрэглээнд нэвтрүүлэхтэй холбоотой сургалтуудыг тусгайлсан төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. /3.1.3/

Төв, орон нутгийн улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан танхимын болон онлайн сургалтад нийт албан хаагчдыг 100 хувь хамруулсан байна.

 

Жилдээ

 

 

 

3.1.4. Байгууллагын үйл ажиллагаанд болон хяналтын улсын байцаагч, улсын ахлах бүртгэгч,  улсын бүртгэгч нарын үйл ажиллагаанд хэрэглэж байсан тамга, тэмдгийг Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэн хуулийн этгээдийн тамга, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам”-ын дагуу уcтгах ажлыг зохион байгуулж, устгалд оруулна. /3.1.4/

Үйл ажиллагаанд хэрэглэж байсан хүчингүй болсон бүх тамга, тэмдгийг устгасан байна.            

Жилдээ

4.    Санхүү, төсвийн удирдлага, төлөвлөлт болон төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх стратегийн зорилтын хүрээнд

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн өмнө Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь төсвийн удирдлагын  талаар  Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах

4.1.6. Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хуульд заасан мэдээллийг гаргаж, тогтоосон хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсаар мэдээлнэ. /4.1.6/

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хуульд заасан мэдээллийг гаргаж тогтоосон хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсаар мэдээлсэн байна.

Сар бүр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлын хүрээнд

 

6.

Бүртгэлийн хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан, нээлттэй ил тод ажиллагааг хангах

6.1.1. Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлахад газар, хэлтсүүдтэй хамтран ажиллана.

 

Мэдээллийн самбарыг тогтмол ажиллуулж, мэдээллийг тухай бүр нь шинэчилсан байна. 

Мөн байгууллагын цахим хуудсыг шинэчлэхэд тухай бүр мэдээллээр хангаж ажилласан байна.

Тогтмол