Хууль зүйн салбарын “нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн хүрээнд 2018 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

A- A A+
Хууль зүйн салбарын “нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн хүрээнд 2018 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хийх ажлын агуулга

Хэрэгжүүлэх ажил

Хэрэгжүүлэх

 хугацаа

Хариуцах эзэн

1. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

 

Эрх зүйн үндэслэл:

         

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах тухай эрхийн тухай хууль /7 дугаар зүйл/

Авлигын эсрэг хууль

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам /ЗГ-ын 2013 оны 411/

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт /ЗГ-ын 2009 143/

Хууль зүйн салбарын нээлттэй бодлогын баримт бичиг / 2012 оны А/15/

 

Хууль зүйн сайдын баталсан болон бүртгэлийн байгууллагад нийтээр мөрдөх хэм хэмжээний акт, үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн нээлттэй байдлыг хангаж цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Тухай бүр

Тамгын газар

ЭЗГХХ

 

 

Төрийн бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг боловсруулахдаа холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авч, үндэслэлтэй гэж үзвэл төсөлд тусгасан байх

Жилдээ

 

 

 

Бүх газар, хэлтэс

 

Улсын бүртгэлийн байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, тэргүүлэх чиглэл, болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбараар дамжуулан нийтэд мэдээлэх

III улирал

Тамгын газар

ЗХНХ

Удирдлагуудын иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Жилдээ

Тамгын газар

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал эрхэлсэн албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утасны дугаарыг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байршуулах

 

 

 Тухай бүр

             

 

Тамгын газар

Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг утсаар болон онлайнаар хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

 

Сар бүр

Тамгын газар

ЗХНХ

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэсэн байдалд  дүн шинжилгээ хийх, түүний мөрөөр арга хэмжээ авсан талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Жилдээ

ХШҮДАГ

Үйлчилгээний статистик ба мониторинг, үнэлгээний талаарх цогц мэдээллийг цахим хуудаст байршуулах

Сар бүр

ХШҮДАГ

Төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй хаяг байршил, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, үйлчилгээний үнэ, хураамжийн талаарх мэдээлэл агуулсан самбарыг холбогдох үйлчилгээний байранд байршуулж, иргэдийг мэдээллээр хангах

Тухай бүр

Бүх газар, хэлтэс

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явцын талаарх мэдээллийг цахим хуудаст ойлгомжтой байдлаар байршуулах

Тухай бүр

Тамгын газар

ЗХНХ

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, хүүхэд залуучууд болон Их дээд сургуулийн оюутнуудыг агентлагийн үйл ажиллагаатай танилцуулах танилцах аялалыг зохион байгуулах

IV улирал

ЗХНХ

Байгууллагын цахим хуудас дахь шаардлагатай холбогдох мэдээллийг англи хэл рүү хөрвүүлж, шинэчлэх

IV улирал

ЭЗГХХ

 

2.Хүний нөөцийн бодлогын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

                                    

 

Эрх зүйн үндэслэл:

Мэдээллийн байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл

Шилэн дансны             тухай хуулийн 6    дугаар зүйл

Авлигын эсрэг хуулийн 6.1.5

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам

ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт

“Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого” баримт бичгийн 5.4

 

 

 

 

Албан хаагчийн болон байгууллагын ёс зүйн дүрэм, дотоод журам, бусад дүрэм, журмыг албан хаагчдад танилцуулж, цахим хуудаст байршуулах

III улирал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗХНХ

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам боловсруулан хэрэгжүүлсэн байх

Жилдээ

Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Тухай бүр

Сул орон тооны зар болон сонгон шалгаруулалт явуулах талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах, эрх бүхий албан тушаалтныг томилсон талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Тухай бүр

албан тушаалтанд оногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Тогтмол

Удирдлагуудын гадаад томилолтын талаарх мэдээллийг цахим хуудаст байршуулах /Томилолт бүрээр/

Тухай бүр

байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас авч, дүнг ил тод танилцуулах, түүний мөрөөр арга хэмжээ авсан байх

Тухай бүр

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт,  байршуулах

Жилдээ

төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг баталж, мөрдүүлэх

Жилдээ

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулдаг холбогдох сургалтад албан хаагчдыг хамруулах

Жилдээ

Байгууллагын зардлаар сургалтанд хамрагдаж буй албан хаагчид болон сургалтын талаарх мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах

Тухай бүр

3. Төсөв санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

 

 Эрх зүйн үдэслэл:

 

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4

Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлогын баримт бичиг /2012 А/15/

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам /ЗГ-ын 2013 оны 411/

ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт /ЗГ-ын 2009 оны 143/

Тухайн жилийн төсөв худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Тогтоосон хугацаанд

 

 

 

 

 

 

 

 

СТГ

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа ажилийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, хагас жилийн тайланг 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар цахим хуудаст байршуулах

Тогтоосон хугацаанд

Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 8 дугаар  сарын 15-ны өдрийн дотор, сар, улирлын гүйцэтгэлийг дараа сарын 08-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Тогтоосон хугацаанд

Дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар, хуудаст байршуулах

Тогтоосон хуагцаанд

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь тухайн жилийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тухайн жилийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Тогтоосон хугацаанд

Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 15-ний өдрийн дотор мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Тогтоосон хугацаанд

4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ

худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

 

Эрх зүйн үдэслэл:

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47,4, 48 дугаар зүйлийн 48.5,

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам

ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт

 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт  шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааныг мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

7 хоногийн

дотор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТГ

Шилэн дансны мэдээлэл, зарлагын гүйлгээ бүрт түүнд холбогдох эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хуулбар, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг хавсаргаж мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Тухай бүр

Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин,  хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлсэн байх

Тухай бүр

Захиалагч тендер шалгаруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод, нээлттэй зарлах бөгөөд сонирхсон этгээдэд саадгүй олгох

Жилдээ

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Жилдээ

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр холбогдох албан хаагчдыг мэргэшүүлэх

Жилдээ

Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлсэн байх

Тухай бүр