Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны жилийн эцсийн мэдээ

A- A A+
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны жилийн эцсийн мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны жилийн эцсийн мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2017 оны .... тоот албан бичгийн хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ

/өссөн дүнгээр/

Тус газар нь өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг байгууллагын цахим хуудас дахь Зочны дэвтэр, Онлайн лавлах 1800-1890 мессенжер, фэйсбүүк хаяг, Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, иргэнд ээлтэй утас 70122014 утсаар тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна.

11 дүгээр сарын байдлаар бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утсанд 61492 иргэн, online_1890@yahoo.com мессенжер хаягаар 270 иргэн холбогдож, https://burtgel.gov.mn цахим хуудас дахь Зочны дэвтэрт 212 иргэн санал хүсэлт ирүүлснийг судлан үзэж тухай бүр холбогдох хариуг өгсөн.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар түүний дотоод салбар нэгж, аймаг, нийслэлийн бүртгэлийн газар, хэлтэс нь 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 8739 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 6874, биечлэн хандсан 985, цахимаар 270, утсаар 475, бусад хэлбэрээр 135-г тус тус хүлээн авсан бөгөөд 8739 буюу 97.00 хувийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэлээ. 

Тоон мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

 

Бичгээр

 

Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар хандсан

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад

1

ОӨУБЕГ

8739

6874

270

475

985

135

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэ
сэн

 

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэрлэлт /%/

1

ОӨУБЕГ

8739

8496

28

10

205

100%

 

                                   Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээний агуулга

         

Агуулга

Тоо

Эзлэх хувь

1

Өргөдлийн агуулга

1.Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /төрөлт, нас баралт, иргэний бүртгэлийн нөхөн бүртгэл хийлгэх, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ авах, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлтэй холбоотой/

3786

43,32%

2.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Орон сууцны жагсаалт гаргах гэх мэт/

368

4.21%

3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой /Лавлагаа авах, хуулбар авах гэх мэт/

505

5.77%

4.Бүртгэлийн хяналтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Иргэний баримт бичгийн болон бусад бүртгэлийн зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгуулах, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах/

1006

11.63%

5.Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/

19

0.21%

6.Иргэний цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар

88

1%

7.Ажлын байр болон албан хаагчидтай холбоотой асуудлаар /ээлжийн амралт, чөлөө, тэтгэмж, тусламж хүссэн, ажлаас чөлөөлөгдөх, тодорхойлолт хүсэх, зэрэг дэв, цалингийн шатлал нэмүүлэх гэх мэт/

812

9.29%

8.Бусад   

112

1.28%

Нийт

6696

76.71%

2

Гомдлын агуулга

1.Тухайн газар, хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаатай холбоотой

75

0.85%

2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

368

4.21%

3.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

98

1.12%

4.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

26

0.30%

5.Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

47

0.53%

6.Албан хаагчдын зан харьцаатай холбоотой

29

0.33%

7.Бусад

23

0.26%

Нийт

666

7.6%

3

Санал, хүсэлтийн агуулга

1.Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоотой холбоотой

175

2 %

2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

749

8.57%

3.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

96

1.2 %

4.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

128

1.4%

5.Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

95

1 %

6.Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой

27

0.31%

7.Бусад

32

0.36%

8. Талархал

75

0.85%

9. Шүүмжлэл

0

 

Нийт

1377

15,69%

Бүгд

8739

100 %