2017 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

A- A A+
2017 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2017 оны 1 дүгээр улиралд  914 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Үүнээс 828 өргөдөл, гомдол буюу 90,6 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан.  Хугацаа болоогүй хяналтанд байгаа 86 өргөдөл, гомдол байна.