Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгууллаа

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчдын сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу төв, нийслэл, орон нутгийн Хяналтын улсын байцаагч нарт бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомжийн талаар нэгдсэн мэдээлэл өгөх зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр онлайнаар сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтад 21 аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хяналтын улсын байцаагч нар хамрагдав.

Сургалтаар Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилт, Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа хүндрэлүүдийг шийдвэрлэхээр санал оруулсан байдал, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөмж, чиглэл өглөө. 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэхдээ нотлох баримтын  бүрдүүлэх материал, загварыг бүртгэл тус бүрээр танилцуулж, тараах материалыг файлаар сургалтад оролцогч нарт хүргүүлэв.

Сургалтын үр дүнд Хяналтын газраас нэгжүүдэд ажиллаж байгаа Хяналтын улсын байцаагч нарт Иргэний улсын бүртгэлийн зөрчлийг хөөн хэлэлцэх хугацааны талаар чиглэл хүргүүлэхээр боллоо.