“Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт” зохион байгууллаа

A- A A+
“Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт” зохион байгууллаа

Шинээр улсын бүртгэгчээр томилогдох албан хаагчдад улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр онол, дадлага, бүртгэлийн цахим системийн мэдлэг олгох зорилгоор 2018 оны 04 сарын 02-ны өдрөөс 04 сарын 06-ны өдөр хүртэл “Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт” зохион байгууллаа. Сургалтад ерөнхий газар болон нийслэл, дүүргийн 20 албан хаагч хамрагдав. 

Сургалтын хүрээнд Захиргааны ерөнхий хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн эрх зүйн зохицуулалт, Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэл, түүний төрөл, анхаарах асуудлууд, Бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх эрх зүйн актууд, Улсын бүртгэлийн байгууллагын стандарт, албан хаагчдын ёс зүй, Онлайн, офлайн, аффис системийн ашиглалт, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, Улсын бүртгэгч ба бүртгэлийн хяналт, Иргэний баримтын архивын талаарх ойлголт, Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт зэрэг сэдвээр хичээл заав. 

Сургалтын төгсгөлд тестын шалгалт авч, гэрчилгээ олгов. Гэрчилгээг ОӨУБЕГ-ын Тамгын газрын дарга Б.Бадамцэцэг гардууллаа.