Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Орон нутаг, нийслэл, дүүргийн хяналтын улсын байцаагч нарт  Эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 2017 онд илэрсэн зөрчил дутагдалд дүн шинжилгээ хийж, дээрх хоёр бүртгэлийн  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах арга зүйд сургах, чадавхжуулах зорилгоор 2018 оны 04 сарын 19-ны өдөр онлайнаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 21 аймаг, Нийслэл дүүргүүдийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын байцаагч нар хамрагдав. 

Хяналтын газрын хяналтын ахлах  байцаагч Ч.Эрдэнэчимэг  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 2017 онд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчилд дүн шинжилгээ хийж, хяналт тавих арга зүй, цаашид анхаарах асуудлын талаар хичээл заав.  Хяналтын улсын байцаагч нарт Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр хэрхэн хяналт тавих, урьдчилсан тэмдэглэл, хууль хяналтын байгууллагаас хөдөлгөөн түдгэлзүүлсэн тохиолдолд ямар нэгэн бүртгэл хөтлөхгүй байх, нотлох баримтуудыг шалгах, бүртгэл хүчингүй болгоход анхаарах асуудлын талаар заавар зөвлөмжийг өгөв. 

Мөн Хяналтын улсын байцаагч Ш.Уртнасан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 2017 онд илэрсэн зөрчилд дүн шинжилгээ хийж, хяналтын улсын байцаагч нар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр хэрхэн хяналтын тавих талаар сургалт хийв. 

Сургалт 2 цаг үргэлжилж, Өмнөговь, Архангай, Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын  улсын байцаагч нар идэвхтэй оролцож, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр  тулгарч буй асуудлаа асууж хэрхэн шийдвэрлэх талаар чиглэл, зөвлөмж авч, мэдээлэл солилцсон үр дүнтэй сургалт болсон гэж үзлээ.  

Сургалтанд нийт 34 хяналтын улсын байцаагч онлайнаар оролцов. Сургалтанд заасан хичээлийн материалыг аймаг, дүүргийн хяналтын улсын байцаагч нарт цахимаар хүргүүлж ажиллав.