Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагад Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа “Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд төв, орон нутгийн мэдээллийн технологийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг 2018 оны 5 дугаар сарын 17-18 өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Тус сургалтад Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Мэдээллийн технологийн газар, нийслэл, дүүрэг, 21 аймгийн төлөөлөл бүхий 70 гаруй албан тушаалтан, ажилтан оролцов. 

Энэхүү сургалт нь мэдээллийн технологийн ажилтнуудын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа мэдээллийн технологийн программыг боловсронгуй болгох, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдалд тавих хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чадавхийг бэхжүүлэх, төслийн хүрээнд улсын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох, чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал солилцох зорилготой юм.

Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа уг төслийн хүрээнд мэдээллийн технологийн чиглэлээр цаашид 50 сум, хороог онлайн сүлжээнд холбоход шаардлагатай тоног, төхөөрөмжийг худалдан авах, Онлайн систем шинээр хөгжүүлэх, Офлайн систем нэмэлт, сайжруулалт хийх, Хаягийн сангийн програм хөгжүүлэх, улмаар хаягийн мэдээллийн санг байр зүйн зурагтай холбох ажлыг гүйцэтгэх, Эрүүл мэндийн байгууллага болон бүртгэлийн байгууллагууд ашиглах дундын мэдээллийн сан үүсгэх, төрөлт болон нас баралтыг бүртгэх боломжийг бий болгох зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа юм.