ОӨУБЕГ-ын 2018 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан

A- A A+
ОӨУБЕГ-ын 2018 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан

 

ОӨУБЕГ-ын  2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны

өдрийн . . . тоот албан бичгийн 2 дугаар хавсралт

 

 

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХАГАС  

   ЖИЛИЙН  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

 

2018 оны 06 дугаар

сарын 06-ны өдөр                                                                                 Улаанбаатар хот      

 

Нэг. Ерөнхий зүйл

 

1.1. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2017 онд Хууль зүйн сайдын баталсан 2018 оны ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, шууд гэрээ 1, урсгал зардлаас шууд гэрээ 3, нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1 тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

Хөрөнгө оруулалтын зардлаас санхүүжих 3,710.0 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвтэй   3 төсөл арга хэмжээний хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагатай 3,675.2 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Тухайн зардлаас 34.8 сая төгрөгийн тендерийн хэмнэлт гарсан.

 

Улсын төсвийн урсгал зардлаас санхүүжих 6,680.5 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвтэй 7 төсөл арга хэмжээний хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагатай 6,329.4 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Тухайн зардлаас 351.1 сая төгрөгийн тендерийн хэмнэлт гарсан гарсан.

      

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Архангай, Баянхонгор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст тус тус архивын нягтруулсан шүүгээ нийлүүлэхээр Аймгийн засаг даргын Тамгын газраас худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

                                                             

1.2. Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлбар, үндэслэл болон хэрэгжилтийн мэдээллийг тусгана.

 

 2018 оны ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авалт байхгүй болно.

 

1.3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажлын шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны хамт тусгана.

 

2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд биелэгдээгүй ажил байхгүй болно.

1.4. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн эсэх тухай бичнэ. 

 

2018 оны ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хуулийн хүрээнд тендер хүчинтэй байх хугацаанд зохион байгуулсан.

 

1.5. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил, түүнийг хэрхэн засаж залруулсан тухай бараа, ажил, үйлчилгээ тус бүрээр тодорхойлон бичнэ.

 

2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар тус газраас зарлагдсан худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил байхгүй.

 

1.6.  Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдлын тухай тусгана.

 

1.6.1. Улсын төсвийн урсгал зардлаас зарласан  “Хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт худалдан авах ОӨУБЕГ/201812002 дугаар төсөл арга хэмжээний ОӨУБЕГ/201812002-01,  ОӨУБЕГ/201812002-02 дугаар багц бүхий тендерт Сангийн яаманд, багц ОӨУБЕГ/201812002-01-т Авилгатай тэмцэх газарт тус тус гомдол гаргасан байна. 

 

Сангийн яамнаас ирүүлсэн “Гомдол хянах тухай”  6-1/2030 тоот албан бичигт “Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй дээрх багцуудын тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгож, хууль журамд нийцүүлэн дахин зохион байгуулахыг үүгээр мэдэгдье” гэж шийвэрлэсэн байна.

 

Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай” 05/3514 тоот албан бичиг ирүүлсэн.

 

1.6.2. Хөрөнгө оруулалтын зардлаас зарласан “Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох” ОӨУБЕГ/201801006 дугаар төсөл арга хэмжээний ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаар багц бүхий тендерт Сангийн яаманд гомдол гаргасан байна. 

Сангийн яамнаас ирүүлсэн “Гомдол хянах тухай” 6-1/2817 тоот албан бичигт “Захиалгчийн шийвэр үндэслэлтэй байгаа тул тендер шалгаруулалтыг хууль, журмын дагуу цааш үргэлжлүүлэхийг үүгээр мэдэгдье” гэж шийвэрлэсэн байна.

 

Харин тус газраас зарлагдсан бусад худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гарсан санал, гомдол байхгүй.

 

1.7. Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын бараа худалдан авсан мөнгөн дүн, нийлүүлэгчийн нэр, гэрээний хэрэгжилтын талаар тусгах

 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дүгээр заалт “Дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан авах“, Засгийн газрын 2015 оны “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах барааны жагсаалт” батлах тухай 336 дугаар тогтоолыг үндэслэн дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжин дараах худалдан авалтыг хийсэн. Үүнд:

 

1.7.1. Урсгал зардлаас ”Үндэсний үнэт цаас” ХХК –тай “Гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендер”-ийн 265,8 сая төгрөгийн ОӨУБЕГ/201812001, SP18023 тоот гэрээ байгуулж, гэрээний хуваарийн дагуу нийлүүлсэн гэрчилгээ, үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2018 оны А/518 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авч,  ажиллаж байна.

 

1.7.2. Урсгал зардлаас ”Адмон принт” ХХК –тай “Иргэний улсын бүртгэлийн маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендер”-ийн 81,6 сая төгрөгийн ОӨУБЕГ/201812003, 1801 тоот гэрээ байгуулж, гэрээний хуваарийн дагуу нийлүүлсэн Иргэний улсын бүртгэлийн маягт, лавлагааг ОӨУБЕГ-ын даргын 2018 оны А/518 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авч,  ажиллаж байна. Гэрээний хэрэгжилт 100%

 

1.7.3. Урсгал зардлаас “Хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт худалдан авах ОӨУБЕГ/201812002 дугаар төсөл арга хэмжээний ОӨУБЕГ/201812002-01 тоот багцад шалгарсан  “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай 168,0 сая төгөргийн 2018/09 тоот гэрээ,  ОӨУБЕГ/201812002-02 тоот багцад шалгарсан “Адмон принт” ХХК-тай 79,8 сая төгрөгийн 2018/12 тоот гэрээг тус тус байгуулсан бөгөөд  гэрээний хуваарийн дагуу нийлүүлэх  хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягтыг ОӨУБЕГ-ын даргын 2018 оны А/518 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авахаар  ажиллаж байна.

 

1.7.4. Урсгал зардлаас “Титан би” ХХК-тай “Гадаад паспортын захиалгын хуудас” нийлүүлэх 28,5 сая төгрөгийн 2018/10 дугаар гэрээ, Архивын ерөнхий газартай “Албан бланкын хэвлэмэл хуудас” нийлүүлэх 14,6 сая төгрөгийн 2017/34 дугаар гэрээ тус тус байгуулж гэрээний дагуу нийлүүлсэн маягтыг хүлээн авч ажиллаж байна.

 

Хоёр. Худалдан авах ажиллагааны цахим системийг ашигласан талаар

 

2.1. Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарласан тендер шалгаруулалтын тоо, хувь болон системийн талаар дүгнэж ирүүлнэ. 

 

Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр хөрөнгө оруулалтын зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, урсгал зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1 тус тус зарлаж, худалдан авалтын явц, үр дүнг тухай бүр оруулан, тайлагнаж байгаа болно.

 

2.2. Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон тухайн жилд худалдан авсан бараа, үйлчилгээний тоо, мөнгөн дүн, гэрээний хэрэгжилтийн талаар ирүүлнэ. 

 

Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн худалдан авалт хийгээгүй болно.

 

2.3. Мэргэжлийн байгууллага ерөнхий гэрээний зохион байгуулсан тендер, шалгарсан аж ахуй нэгжийн  тоо, шалгараагүй оролцогчийн үндэслэл болон холбогдох мэдээлэл, худалдан авалт хийсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, хэрэгжилтийн талаар тусгах

 

Худалдан авалт байхгүй.

 

 

Гурав. Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар

 

3.1. Тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын тоо, тэдгээрийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар ерөнхий мэдээлэл, худалдан авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар хангасан байдал болон түүнд хяналт тавьж ажилласан талаар тусгана. 

 

2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

 

                                    3.1.1. Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо урсгал зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1, хөрөнгө оруулалтын зардлаас  нээлттэй тендер шалгаруулалт 3-ыг тус тус дараах байдлаар зохион байгуулсан. Үүнд:

 

Урсгал зардлын хүрээнд:

3.1.1.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж, тус газрын Иргэний улсын бүртгэлийн маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/186 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний улсын бүртгэлийн маягт, лавлагаа нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201812003 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж, 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК , “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

а.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 84 425 000 төгрөг, тендерийн баталгаа     2 303 330 төгрөг;

б.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 81 906 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               2 303 330 төгрөг;

в.“Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 79 100 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 303 330 төгрөг;

г.“Соёмбо принтинг”  ХХК-ийн үнийн санал 98 985 000 төгрөг, тендерийн баталгаа        2 303 330 төгрөг;

 

Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн хєрєнгєєр бараа, ажил, їйлчилгээ худалäан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зїйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

 

“Соёмбо принтинг” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

Хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн “Адмон принт” ХХК, “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг бага харьцуулах үнэтэйгээс их харьцуулах үнэтэй рүү эрэмбэлж, харьцуулахад тус хуулийн 28.7.3, 28.7.4-т заасны дагуу “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй байх тул “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзэж гэрээ байгуулах эрх олгох албан мэдэгдэл хүргүүлж, №ОӨУБЕГ/201812003, 1801 тоот гэрээ байгуулсан бөгөөд гэрээнд заасан хуваарийн  дагуу иргэний үнэмлэхийн маягт, лавлагаа хүлээн авч ажиллаж байна.

 

3.1.1.2. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж, тус газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/276 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201812001 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж, 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК , “Соёмбо принтинг” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

а. “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 265 815 000 төгрөг, тендерийн баталгаа   5 532 800 төгрөг;

б. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 209 478 500 төгрөг, тендерийн баталгаа             5 532 800  төгрөг;

в. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 271 375 000 төгрөг, тендерийн баталгаа      5 532 800 төгрөг;

 

Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн хєрєнгєєр бараа, ажил, їйлчилгээ худалäан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зїйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

 

“Соёмбо принтинг” ХХК, “Адмон принт” ХХК -ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан учир 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох албан мэдэгдэл хүргүүлж, №ОӨУБЕГ/201812001,SP18023 тоот гэрээ байгуулсан бөгөөд гэрээнд заасан хуваарийн дагуу гэрчилгээ, үнэмлэхийг хүлээн авч,  ажиллаж байна.

 

3.1.1.3. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

 

Ийнхүү  Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/275 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201812002 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж, 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр нээхэд “Нэг- Үүд” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК, “Хөх монгол принтинг” ХХК тус бүр ОӨУБЕГ/201812002-01, ОӨУБЕГ/201812002-02 дугаар бүхий 2 багцад, “Очирпресс” ХХК  ОӨУБЕГ/201812002-01 дугаартай 1 багцад оролцохоор нийт 6 компани тендерийн материал ирүүлсэн.Үүнд:

 

Багц: ОӨУБЕГ/201812002-01-д

а. “Нэг-Үүд” ХХК-ийн үнийн санал 114 800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа   9 240 000 төгрөг;

б. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 172 040 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  9 240 000 төгрөг;

в. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 261 800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               9 240 000 төгрөг;

г. “Очирпресс” ХХК-ийн үнийн санал 292 600 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 9 240 000 төгрөг;

д. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 107800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа      9 240 000 төгрөг;

е. “Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 308000 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 9 240 000 төгрөг;

 

Багц: ОӨУБЕГ/201812002-02-д

 

а. “Нэг-Үүд” ХХК-ийн үнийн санал 90 320 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 856 400 төгрөг;

б. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 90 789 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 856 400 төгрөг;

в. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 81 279 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               1 856 400 төгрөг;

г. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 87 844 400 төгрөг, тендерийн баталгаа        1 856 400 төгрөг;

д. “Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 80 042 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 856 400 төгрөг тус тус ирүүлсэн.

 

Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн хєрєнгєєр бараа, ажил, үйлчилгээ худалäан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зїйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

 

ОӨУБЕГ/201812002-01 тоот багцад “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК, “Хөх монгол принтинг”, “Очирпресс” ХХК -ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

Харин “Нэг-Үүд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яамнаас  гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг түр хугацаагаар түдгэлзүүлэх тухай 6-1/1768 тоот албан бичиг ирүүлсэн.

 

ОӨУБЕГ/201812002-02 тоот багцад “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Нэг-Үүд” ХХК, “Хөх монгол принтинг” ХХК-иас ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

Харин “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яамнаас  гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг түр хугацаагаар түдгэлзүүлэх тухай 6-1/1768 тоот албан бичиг ирүүлсэн.

 

Дээрх “Хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт нийлүүлэх” ОӨУБЕГ/201812002-01,  ОӨУБЕГ/201812002-02 дугаар багц бүхий тендерийн “Гомдол хянах тухай” Сангийн яамны 6-1/2030 тоот бичигт “Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй дээрх багцуудын тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгож, хууль журамд нийцүүлэн дахин зохион байгуулахыг үүгээр мэдэгдье” гэж заасны дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг байршуулж, 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр нээхэд  “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК тус бүр ОӨУБЕГ/201812002-02 дугаар бүхий багцад, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Нэг- Үүд” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК  ОӨУБЕГ/201812002-01 дугаар багцад оролцохоор нийт 4-н компани тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

Багц: ОӨУБЕГ/201812002-01-д

1. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 107 800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа      9 240 000 төгрөг;

2. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 168 000 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  9 240 000 төгрөг;

3. “Нэг-Үүд” ХХК-ийн үнийн санал 292 600 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 9 240 000 төгрөг;

 

Багц: ОӨУБЕГ/201812002-02-д

1. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 83 030 000 төгрөг, тендерийн баталгаа        1 856 400 төгрөг;

2. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 89 577 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 856 400 төгрөг;

3. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 79 805 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               1 856 400 төгрөг тус тус ирүүлсэн.

 

Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн хєрєнгєєр бараа, ажил, үйлчилгээ худалäан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зїйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

1. ОӨУБЕГ/201812002-01 тоот багцад “Нэг-Үүд” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК -ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн дээрх тендерээс татгалзсан.

 

Харин шаардлагад нийцсэн, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, 2018/09 тоот гэрээ байгуулсан.

 

2. ОӨУБЕГ/201812002-02 тоот багцад “Соёмбо принтинг” ХХК-иас ирүүлсэн тендер нь тендерийн нотлох баримтын бичгийн бүрдэл дутуу, мөн техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзах;

 

Харин шаардлагад нийцсэн “Адмон принт” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК -ийн ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28.7.3-т заасны дагуу бага харьцуулах үнэтэйгээс их харьцуулах үнэтэй рүү эрэмбэлж, харьцуулахад тус хуулийн 28.7.4-т заасны дагуу “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй байх тул “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, 2018/12 тоот гэрээ байгуулсан.

 

Хөрөнгө оруулалтын зардлын хүрээнд:

3.1.1.4. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын Үндэсний ой санамж хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

 

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/275 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Үндэсний ой санамж хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201801007 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр нээхэд “Саммиткомпьютер” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК, “Смарткарт” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

1.“Саммиткомпьютер” ХХК-ийн үнийн санал Багц №1-д 310 700 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 5 404 000 төгрөг, Багц №2-т 511 700 000 төгрөг тендерийн баталгаа   9 996 000 төгрөг;

2. “Ай Ти Зон” ХХК-ийн үнийн санал Багц №1-д 330 070 730 төгрөг, тендерийн баталгаа  5 404 000 төгрөг, Багц №2-т 499 800 790 төгрөг тендерийн баталгаа  9 996 000 төгрөг;

3.“Смарткарт” ХХК-ийн үнийн санал Багц №3-т 187 330 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  3 700 000 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

“Саммиткомпьютер” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК-ийн Багц №ОӨУБЕГ/201801007-01, Багц №ОӨУБЕГ/201801007-02-т ирүүлсэн тендер, “Смарткарт” ХХК-ийн Багц №ОӨУБЕГ/201801007-03-т ирүүлсэн тендер тус бүр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

 

Үнэлгээ хийх шатанд:

 

  1. “Ай Ти Зон” ХХК нь ОӨУБЕГ/201801007-01 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийн шаардлагыг хангаагүй болно.

 

Харин “Саммиткомпьютер” ХХК нь ОӨУБЕГ/201801007-01 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

 

  1. “Саммиткомпьютер” ХХК нь ОӨУБЕГ/201801007-02 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийн шаардлагыг хангаагүй болно.

 

  • “Ай Ти Зон” ХХК нь ОӨУБЕГ/201801007-02 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
  • “Смарткарт” ХХК нь ОӨУБЕГ/201801007-03 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

Дээрх №ОӨУБЕГ/201801007-01 дугаартай багцын тендерт шалгарсан “Саммиткомпьютер” ХХК-тай №ХХ18/28 тоот гэрээ, №ОӨУБЕГ/201801007-02 дугаартай багцын тендерт шалгарсан “Ай Ти Зон” ХХК-тай №IZBD-18-001 тоот гэрээ, № ОӨУБЕГ/201801007-03 дугаартай багцын тендерт шалгарсан “Смарткарт” ХХК-тай №21 тоот гэрээг тус тус байгуулсан бөгөөд Ерөнхий газрын даргын  тушаалаар байгуулагдсан "Ажлын хэсэг" тендерийн гэрээнд заасан хуваарийн дагуу тоног төхөөрөмжийг тоолж, шалган хүлээн авсан. Гэрээний хэрэгжилт 100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

3.1.1.5. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/275 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201801006 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр нээхэд "Лүндээ-Очир" ХХК, “Сухайтхайрхан” ХХК, “Скайблю фортун” ХХК, “Ньютелеком” ХХК, “Их гурван марал групп” ХХК, “Грандмакс” ХХК-иуд ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаартай багцад, "Топика" ХХК ОӨУБЕГ/201801006-02 дугаартай багцад, “Ай Ти Зон” ХХК, “Хасу энержи интернэшнл” ХХК, “Саммиткомпьютер” ХХК-иуд ОӨУБЕГ/201801006-03 дугаартай багцад тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

Багц: ОӨУБЕГ/201801006-01-д

а. “Лүндээ-Очир” ХХК-ийн үнийн санал 83 800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               1 998 000 төгрөг;

б. “Сухайтхайрхан” ХХК-ийн үнийн санал 86 725 000 төгрөг, тендерийн баталгаа            1 998 000 төгрөг;

в. “Скайблю фортун” ХХК-ийн үнийн санал 94 990 147 төгрөг, тендерийн баталгаа        1 998 000 төгрөг;

г. “Ньютелеком” ХХК-ийн үнийн санал 96 316 935 төгрөг, тендерийн баталгаа                1 998 000 төгрөг;

д. “Их гурван марал групп” ХХК-ийн үнийн санал 93 575 000 төгрөг, тендерийн баталгаа   1 998 000 төгрөг;

е. “Грандмакс” ХХК-ийн үнийн санал 84 192 030 төгрөг, тендерийн баталгаа                  1 998 000 төгрөг;

 

Багц: ОӨУБЕГ/201801006-02-д

а. “Топика” ХХК-ийн үнийн санал 65 914 200 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 442 000 төгрөг;

 

Багц: ОӨУБЕГ/201801006-03-д

а. “Саммиткомпьютер” ХХК-ийн үнийн санал 238 938 480 төгрөг, тендерийн баталгаа  4 960 000 төгрөг;

б. “Ай Ти Зон” ХХК-ийн үнийн санал 262 201 500 төгрөг, тендерийн баталгаа  4 960 000 төгрөг;

в. “Хасу энержи интернэшнл” ХХК-ийн үнийн санал 229 790 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  4 960 000 төгрөг;

 

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

“Хасу энержи интернэшнл” ХХК-ийн Багц ОӨУБЕГ/201801006-03-т ирүүлсэн тендер Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

"Лүндээ-Очир" ХХК, “Сухайтхайрхан” ХХК, “Скайблю фортун” ХХК, “Ньютелеком” ХХК, “Их гурван марал групп” ХХК, “Грандмакс” ХХК-иуд ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаартай багцад, "Топика" ХХК ОӨУБЕГ/201801006-02 дугаартай багцад, “Ай Ти Зон” ХХК,  “Саммиткомпьютер” ХХК-иуд ОӨУБЕГ/201801006-03 дугаартай багцад тус тус ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

 

Үнэлгээ хийх шатанд:

 

  1. “Сухайтхайрхан” ХХК, “Скайблю фортун” ХХК, “Ньютелеком” ХХК, “Их гурван марал групп” ХХК, “Грандмакс” ХХК-иуд ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийн шаардлагыг хангаагүй болно.

 

Харин "Лүндээ-Очир" ХХК нь ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

 

  1. “Топика" ХХК нь ОӨУБЕГ/201801006-02 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

 

  1. “Ай Ти Зон” ХХК ОӨУБЕГ/201801006-03 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийн шаардлагыг хангаагүй болно.

 

Харин “Саммиткомпьютер” ХХК нь ОӨУБЕГ/201801006-03 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

 

Гэтэл №ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаартай багцын тендерт гомдол гарч, Сангийн яамнаас  гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг түр хугацаагаар түдгэлзүүлэх тухай 6-1/2817 тоот албан бичиг ирүүлсэн.

 

Ийнхүү “Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” ОӨУБЕГ/201801006-01 дугаар багц бүхий тендерийн “Гомдол хянах тухай” Сангийн яамны 6-1/2817 тоот бичигт “Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй тул тендер шалгаруулалтыг  хууль журмын дагуу цааш үргэлжлүүлэхийг үүгээр  мэдэгдье” гэж тусгасан байна.

 

Иймд багц №ОӨУБЕГ/201801006-01-д шалгарсан "Лүндээ-Очир" ХХК-тай 83,8 сая төгрөгийн №23 дугаар гэрээ, багц №ОӨУБЕГ/201801006-02-д шалгарсан “Топика" ХХК-тай 65,9 сая төгрөгийн №Г-07/18 дугаар гэрээ, багц №ОӨУБЕГ/201801006-03-д шалгарсан “Саммиткомпьютер” ХХК-тай  238,9 сая төгрөгийн №ХХ/18/41 дугаар гэрээ тус тус байгуулж, гэрээний хуваарийн дагуу тоног төхөөрөмж хүлээн авч,  ажиллаж байна.

 

3.1.1.6. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцын хүрээнд 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын нээлттэй тендерийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/309 тоот тушаалын дагуу Төв аймгийн засаг даргын Тамгын газарт зохион байгуулахаар шилжүүлсэн болно.

Төв аймгийн засаг даргын Тамгын газарт зарлагдсан Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын нээлттэй тендерийн урилгыг 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр www.tender.gov.mn сайтад зарлаж, 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр нээхэд “Ар булаг” ХХК, “Хөх хайрхан трейд” ХХК-иуд тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

1. “Ар булаг” ХХК-ийн үнийн санал 689 000 000 төгрөг;

 

2. “Хөх хайрхан трейд” ХХК-ийн үнийн санал 669 000 000 төгрөгийн үнийн санал тус тус ирүүлсэн.

 

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

 “Хөх хайрхан трейд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

Харин шаардлагад нийцсэн “Ар булаг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, № БУА/2018-12 тоот гэрээ байгуулсан.

 

 

3.1.2. Харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт

 

3.1.2.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын Шатахуун нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг Ерөнхий газрын даргад танилцуулсан.

 

Ийнхүү  Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/187 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Шатахуун нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201801007 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийг зарлаж, 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр нээхэд “Магнай трейд” ХХК, “Шунхлай” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

- “Магнай трейд” ХХК-ийн үнийн санал 21 402 000 төгрөг;

- “Шунхлай” ХХК-ийн үнийн санал 21 279 000 төгрөг;

 

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

“Магнай трейд” ХХК, “Шунхлай” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 30.1.1-д заасныг үндэслэн тендерээс татгалзаж, хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.4-д заасны дагуу шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

 

            Ийнхүү “Магнай трейд” ХХК-тай 20,0 сая төгрөгийн №202/18, 2018/01 дугаар гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу шатахуун талон хүлээн авч, ажиллаж байна.

 

Гурав. Нийслэл, орон нутагт хийгдсэн худалдан авалтын талаар:

Тус газрын нийслэл, орон нутгийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс нь 2018 оны  06 дугаар сарын 06-ны өдрийн  байдлаар худалдан авалт хийгээгүй.

 

Харин Орон нутгийн төсвөөс Баянхонгор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст "Архивын нягтруулсан шүүгээ нийлүүлэх" харьцуулалтын аргаар тендер зохион байгуулан, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, №БХ-2018/Б-46 тоот гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

 

Мөн Орон нутгийн төсвөөс Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст "Архивын нягтруулсан шүүгээ нийлүүлэх" харьцуулалтын аргаар 2018.04.17-ны өдөр зарлаж, 2018.04.25-ны өдөр нээж, шалгаруулалтыг хийхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.4-д заасны дагуу шууд гэрээ байгуулан,  ажиллаж байна.

 

 

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ, САНАЛ:

4.1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлтийг гаргаж тавина.

 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцын хүрээнд 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт хуулийн дагуу хэвийн явагдаж байна.

 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг 2017 оны 08 дугаар сарын 1-ний өдрийн 1/6008 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Хуулийн 48.4-т заасны дагуу батлагдсан төлөвлөгөөг 2018 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр www.tender.gov.mn сайтад байршуулсан.

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг www.tender.gov.mnwww.shilendans.gov.mnwww.burtgel.gov.mn  сайтад цаг хугацаанд нь оруулсан.

Журмын 3.2-т заасны дагуу маягт 2-оос 8-д заасан мэдээллийн дагуу худалдан авах ажиллагааны тайланг гарган 2018 оны 1 дүгээр сарын 5-ний өдрийн 1/227 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Тус газар нь 2017 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас шууд гэрээ 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1, хөрөнгө оруулалтын зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, шууд гэрээ 2-ыг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд дараах байдлаар зохион байгуулагдаж байна. Үүнд:

 

Урсгал зардлын хүрээнд:

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын  хувьд “Гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендер”, “Иргэний улсын бүртгэлийн маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендер” төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд зохион байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар гэрээнд заасан хуваарийн дагуу үнэт цаас, маягтыг хүлээн авч байна.

-Харин “Хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг нийлүүлэх тендер”-ийг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд зарлан, нээлт хийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлсэн боловч тус тендерийн ОӨУБЕГ/201812002-01,  ОӨУБЕГ/201812002-02 дугаар багцад Сангийн яаманд, ОӨУБЕГ/201812002-01 дугаар багцад Авилгатай тэмцэх газарт тус тус гомдол гаргасан байна. 

Сангийн яамнаас ирүүлсэн “Гомдол хянах тухай”  6-1/2030 тоот албан бичигт “Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй дээрх багцуудын тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгож, хууль журамд нийцүүлэн дахин зохион байгуулахыг үүгээр мэдэгдье” гэж шийвэрлэсэн байна.

Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай” 05/3514 тоот албан бичиг ирүүлсэн.

Ийнхүү Сангийн яамнаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mnwww.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг байршуулан, 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр нээж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, ОӨУБЕГ/201812002-01 тоот багцад шалгарсан “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай  2018/09 тоот гэрээ, ОӨУБЕГ/201812002-02 тоот багцад шалгарсан “Адмон принт” ХХК-тай  2018/12 тоот гэрээг тус тус байгуулан ажиллаж байна.

- Харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалтын хувьд “Шатахуун нийлүүлэх тендер” заасан хугацаанд зохион байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар гэрээнд заасан хуваарийн дагуу шатахуун хүлээн авч, ажиллаж байна.

Хөрөнгө оруулалтын зардлын хүрээнд:

Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны тайлан, 2018 оны төлөвлөгөөг өөрийн байгууллагын вэб сайт, shilendans.gov.mn, tender.gov.mn вэб сайтад хуулийн хугацаанд байршуулан нийтэд мэдээлсэн.

 

Мөн урсгал зардлаас 3 нээлттэй тендер шалгаруулалт, 1 харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт, хөрөнгө оруулалтын зардлаас 3 нээлттэй тендер шалгаруулалтыг тус тус цахимаар зарлаж зохион байгуулсан бөгөөд тус цахим тендерийн урилга, үр дүнг www.tender.gov.mnwww.shilendans.gov.mnwww.burtgel.gov.mn  сайтад хуулийн хугацаанд тухай бүр  байршуулан, мэдээлж байна.

 

4.2 Гэрээний хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх мэдээллийг тусгана.

 

Урсгал зардлын хүрээнд: Шууд гэрээний дагуу нийлүүлж байгаа Үндэсний энгийн гадаад паспортыг ОӨУБЕГ-ын даргын 2018.03.19-ний өдрийн А/337 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээнд тусгасан хуваарийн дагуу хүлээн авч, ажиллаж байна.

Мөн иргэний цахим үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2018.02.21-ний өдрийн А/279 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээнд тусгасан хуваарийн дагуу хүлээн авч, ажиллаж байна.

 

Нээлттэй тендерийн дагуу зохион байгуулагдсан гэрээний дагуу нийлүүлж байгаа үнэт цаас, маягтыг ОӨУБЕГ-ын даргын 2018.05.14-ний өдрийн А/518 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авч, ажиллаж байна.

 

Хөрөнгө оруулалтын зардлын хүрээнд: Шууд гэрээнд заасан хуваарийн дагуу нийлүүлэх програм хангамжийг Ерөнхий газрын даргын 2018.05.04-ний өдрийн А/481 дугаар тушаалаар байгуулагдсан "Ажлын хэсэг" хүлээн авахаар ажиллаж байна.

 

“Үндэсний ой санамж хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж худалдан авах” төсөл арга хэмжээний №ОӨУБЕГ/201801007-01 дугаартай багцын тендерт шалгарсан “Саммиткомпьютер” ХХК-тай №ХХ18/28 тоот гэрээ, №ОӨУБЕГ/201801007-02 дугаартай багцын тендерт шалгарсан “Ай Ти Зон” ХХК-тай №IZBD-18-001 тоот гэрээ, № ОӨУБЕГ/201801007-03 дугаартай багцын тендерт шалгарсан “Смарткарт” ХХК-тай №21 тоот гэрээг тус тус байгуулсан бөгөөд Ерөнхий газрын даргын 2018.04.02-ны өдрийн А/381 дугаар тушаалаар байгуулагдсан "Ажлын хэсэг" тендерийн гэрээнд заасан хуваарийн дагуу тоног төхөөрөмжийг тоолж, шалган хүлээн авсан. Гэрээний хэрэгжилт 100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

“Тоног төхөөрөмж худалдан авах” төсөл арга хэмжээний багц №ОӨУБЕГ/201801006-01-д шалгарсан "Лүндээ-Очир" ХХК-тай 83,8 сая төгрөгийн №23 дугаар гэрээ, багц №ОӨУБЕГ/201801006-02-д шалгарсан “Топика" ХХК-тай 65,9 сая төгрөгийн №Г-07/18 дугаар гэрээ, багц №ОӨУБЕГ/201801006-03-д шалгарсан “Саммиткомпьютер” ХХК-тай  238,9 сая төгрөгийн №ХХ/18/41 дугаар гэрээ тус тус байгуулсан бөгөөд Ерөнхий газрын даргын 2018.05.23-ны өдрийн А/564 дугаар  тушаалаар байгуулагдсан "Ажлын хэсэг" тендерийн гэрээнд заасан хуваарийн дагуу тоног төхөөрөмжийг тоолж, шалган хүлээн авч ажиллаж байна.