Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

 

    Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны

                                                                                                                                           ............тоот албан бичгийн 1 дүгээр хавсралт

 

 

                                                     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны эхний

                                                      хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

 

 

2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот

 

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 

1.1. Хууль зүйн сайдын баталсан худалдан авах төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулсан худалдан авалтын талаар:

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/69 тоот тушаалаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал төсвөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан.

Д/д Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг /мянган төгрөг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
  НИЙТ ДҮН 7,878,234.0  
1 Хөрөнгө оруулалт 290,0  
1.1 Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгыг дуусгах 290,0 НТШ
2 Урсгал төсөв 7,877,944.0  
2.1 Бичиг хэрэгсэл 130,000.0 НТШ
2.2 Тавилга, эд хогшил 36,000.0 НТШ

2.3

Багаж техник хэрэгсэл 78,000.0 НТШ
2.4 Тээвэр шатахуун 25,194.0 ХА
2.5 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх 785,000.0 НТШ
2.6 Гадаад паспорт 3,600,000.0 Нууц
2.7 Иргэний үнэмлэх 3,223,750.0 Нууц

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 оноос шилжих Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын ажилд 290,0 сая төгрөг, урсгал төсвөөр санхүүжүүлэх шууд гэрээ буюу нууц 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 4, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1-ийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

1.2. Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлбар, үндэслэл болон хэрэгжилтийн талаар:

 

 2019 онд багаж, техник хэрэгслийн зардалд 190,0 сая төгрөг батлагдснаас 78,0 сая төгрөгөөр шууд гэрээ байгуулан нууцын зэрэглэлтэй тоног төхөөрөмж, 112,0 сая төгрөгөөр ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг шууд худалдан авалт хийж авч байгаа болно.

 

1.3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажлын шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны талаар:

 

Төлөвлөгөөгөөр багаж техник хэрэгслийг худалдан авахад нээлттэй тендер шалгаруулалт зохион байгуулж авах байсан боловч тус байгууллага нь тусгай чиг үүрэг бүхий агентлаг, бүртгэлийн мэдээллийн сангийн тодорхой мэдээлэл улсын нууцад хамаардаг, уг нууцлалыг агуулдаг техник хэрэгслийг худалдан авахад шууд гэрээ байгуулах шаардлагын үүднээс Тагнуулын ерөнхий газарт албан тоотыг хүргүүлж, ирсэн чиглэлийг баримтлан ажиллана.

1.4. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн талаар: 

 

2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хуулийн хүрээнд тендер хүчинтэй байх хугацаанд зохион байгуулсан.

 

1.5. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил, түүнийг хэрхэн засаж залруулсан талаар:

 

2019 оны байдлаар тус газраас зарлагдсан худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил байхгүй.

 

1.6.  Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн талаар:

 

1.6.1. Улсын төсвийн урсгал зардлаас зарласан  “Дэвтэр, мэдүүлэг, маягт худалдан авах УБЕГ/201901001 дугаар төсөл арга хэмжээний 2019010012 дугаар бүхий багцад Соёмбопринтинг ХХК-нь  Сангийн яаманд гомдол гаргасан байна. 

 

Сангийн яамнаас ирүүлсэн “Гомдол хянан үзсэн тухай”  6-1/2647 тоот албан бичигт уг цагцад дахин үнэлгээг хийх, бусад тендерийн ажиллагааг түр түдгэлзүүлсэн байна. Үнэлгээний хороо дахин  үнэлгээг хийж багц-2 т Адмонпринт ХХК шалгарч, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн

 

Харин тус газраас зарлагдсан бусад худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гарсан санал, гомдол байхгүй.

 

1.7. Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын бараа худалдан авсан мөнгөн дүн, нийлүүлэгчийн нэр, гэрээний хэрэгжилтийн талаар:

 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дүгээр заалт “Дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан авах“, Засгийн газрын 2015 оны “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах барааны жагсаалт” батлах тухай 336 дугаар тогтоолыг үндэслэн дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжин дараах худалдан авалтыг хийсэн. Үүнд:

 

1.7.1 Адмонпринт  ХХК –тай “Дэвтэр, мэдүүлэг, маягт нийлүүлэх тендер”-ийн 140,5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж ажиллаж байна.

 

1.7.2 Титан би  ХХК-тай “Гадаад паспортын захиалгын хуудас” нийлүүлэх 18,0 сая төгрөгийн УБЕГ/201901009 дугаар бүхий гэрээний дагуу захиалгын хуудас хүлээн авсан. Гэрээний хэрэгжилт 100 хувь;

 

1.7.3 Архивын ерөнхий газартай “Албан бичгийн хэвлэмэл хуудас” нийлүүлэх УБЕГ/201901008 дугаар бүхий гэрээний дагуу 5,3 сая төгрөгийн  хэвлэмэл хуудас тус тус хүлээн авсан.  Гэрээний хэрэгжилт 100 хувь;

 

1.7.4 Тендерт шалгарч тавилга үйлдвэрлэдэг Хашхан ХХК-тай тавилга нийлүүлэх 10,0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

 

1.7.5 Шатахуун нийлүүлэх тендерт шалгарсан Петростар  ХХК-тай шатахуун нийлүүлэх 24,5 сая төгрөгийн УБЕГ/201901005 гэрээний дагуу шатахуун талоныг сар бүр хуваарийн дагуу хүлээж  авсан. Гэрээний хэрэгжилт 50 хувь.

 

ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ЦАХИМ СИСТЕМ АШИГЛАСАН ТАЛААР

 

2.1. Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарласан тендер шалгаруулалтын тоо, хувь болон системийн талаар: 

 

Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр урсгал зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 4, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1 тус тус зарласан, үр дүнг тайлагнасан болно.

 

2.2. Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон тухайн жилд худалдан авсан бараа, үйлчилгээний тоо, мөнгөн дүн, гэрээний хэрэгжилтийн талаар: 

 

Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн худалдан авалт хийгээгүй болно.

 

2.3. Мэргэжлийн байгууллага ерөнхий гэрээний зохион байгуулсан тендер, шалгарсан аж ахуй нэгжийн  тоо, шалгараагүй оролцогчийн үндэслэл болон холбогдох мэдээлэл, худалдан авалт хийсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, хэрэгжилтийн талаар:

 

Худалдан авалт байхгүй.

 

ГУРАВ. ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар  худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/223 тоот тушаалаар Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал төсвөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан.

Уг төлөвлөгөөний дагуу ерөнхий газрын даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 21-ны өдрийн А/64, А/65, А/68, А/69 тоот тушаалаар 4 үнэлгээний хороог, 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр А/160 тоот тушаалаар 1 үнэлгээний хороог тус тус байгуулсан.

 • Батлагдсан төлөвлөгөө ёсоор 2019 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр урсгал зардлаар худалдан авах 4 тендерийг зохион байгуулахаар tender.gov.mn цахим мэдээллийн санд худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө, тендерийн бичиг баримт болон урилгыг байршуулан ажилласан.
 • Төлөвлөгөөний дагуу Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх 3 багцат тендер 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр, тавилга- 2 багцат, бичиг хэргийн-2 багцат тендерийг 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр, харьцуулалтын аргаар байгуулалгын албан хэрэгцээний шатахуун нйилүүлэх тендерийн нээлтийг 2019 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр цахимаар тус тус зохион байгуулж ажилласан.

2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр 1/3474 албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад худалдан авах төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсний дагуу 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/69 тоот тушаалаар төлөвлөгөөг шинэчлэн баталсан. 

Худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайланг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад 2019 оны 5 сарын 28-ны 1/4177 тоотоор хүргүүлсэн.

Худалдан  авах ажиллагааны дүнгийн талаар:

 • Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх 3 багцат тендерийн үнэлгээг гишүүд хийж дүнг гаргасан боловч оролцогч гомдол гаргаснаар Сангийн яамны 2019 оны 4 дүгээр сарны 17-ны өдрийн 6-1/2302 тоот гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг түтгэлзүүлэх тухай, мөн сарын 2-ны өдрийн 6-1/2647 тоот чиглэлээр гомдол хянасан тухай чиглэл ирсэн. Чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажиллаж дахин гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдөр оролцогч 3 байгууллагад нэгэн зэрэг 3/4097-3/4099 тоот албан бичгээр хүргүүлж ажилласан. Гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
 • Бичиг хэргийн материал нийлүүлэх тендерийн 2 багцад нийт 10 байгууллага оролцохоор материалаа цахимаар илгээж, үнэлгээний хороо шаардлагад нийцсэн 1 ч тендер байхгүй шалтгаанаар тендерийн бичиг баримтад өөрчлөлт оруулж, дахин 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр tender.gov.mn цахим мэдээллийн санд байршуулж, 6 сарын 10-ны өдөр нээлтийг хийхэд 9 байгууллага оролцохоор материалаа ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо яаралтай хуралдаж дүнг захилагчид танилцуулна.
 • Тавилга нийлүүлэх тендерт 3 байгууллага оролцохоор материалаа материалаа цахимаар илгээж, үнэлгээний хороо 2 багцад шалгарсан тендерт оролцогчдод 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ны өдрийн 3/3411 албан тоотоор гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр 2 байгууллагатай гэрээг байгуулсан.
 • Багаж техник хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааг нээлттэй биш нууцын зэрэглэлтэй тоног төхөөрөмж авах тул Тагнуулын ерөнхий газраас зөвшөөрөл хүсэхээр 2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/3718 албан тоотыг хүргүүлж ажилласан.
 • Шатахуун нийлүүлэх тендерт 4 байгууллага оролцохоор материалаа материалаа цахимаар илгээж, үнэлгээний хороо шалгарсан тендерт оролцогчдод 2019 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 1/1863 албан тоотоор гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлсний дагуу гэрээг байгуулан  ажиллаж байна.
 • Нэг-Үүд ХХК- 63 200 000 төгрөг, Соёмбопринтинг ХХК- 44 400 000 төгрөг, Монголын үнэт цаас, хэвлэл ХХК- 82 567 000 төгрөгийн санал тус тус ирүүлсэн;

Тендер шалгаруулалтын тухай

 • Гэрчилгээ, маягт буюу 1 дүгээр багцад орсон компаниуд шалгаруулалтын хүснэгтийн 34-т заасан “Тендерийн баримт бичгийн талаарх нууцлалыг нууцын баталгаа авсны дараа нээлт хийхээс ажлын 5 хоногоос багагүй хугацааны дотор танилцана” гэж заасны дагуу нууцлалтай ирж танилцсан тендерт оролцогч байхгүй байсан тул уг багцыг хүчингүй болгосон.
 • Дэвтэр, мэдүүлэг, маягт буюу 2 дугаар багцад Соёмбопринтинг ХХК-ийн ирүүлсэн материалыг үзэх явцад шалгаруулалтын хүснэгтийн үнэт цаас маягтыг нийлүүлсний дараа чанарын шаардлага хангаагүй тоо хэмжээгээр дахин нийлүүлнэ гэж заасныг биелүүлээгүй, ирүүлсэн загвар нь шаардлага хангаагүй шалтгаанаар хянан үзэх шатнаас хасагдсан. Адмонпринт ХХК, Монголын үнэт цаас, хэвлэл ХХК-ийн материалуудыг хянан үзэхэд бүх шаардлагыг бүрэн хангаж үнэлэх шатанд тэнцэж, бага үнийн саналаар Адмонпринт ХХК нь шалгарсан.,
 • Хавтас буюу 3 дугаар багцад Соёмбопринтинг ХХК-ийн ирүүлсэн материал дутуу шалтгаанаар хянан үзэх боломжгүй, “Нэг-Үүд” ХХК, Монголын үнэт цаас, хэвлэл ХХК –ийн материал шаардлагад нийцэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дэх хэсэгт зааснаар захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5 хувиар хэтэрсэн тул шаардлагад нийцээгүй тул  уг багцыг хүчингүй болгосон байна.
 • 1 дүгээр багц, 3 дугаар багцын шаардлагад нийцэх тендер ирээгүй байх тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дахин нээлттэй тендер шалгаруулалт явуулах, 2 дугаар багцын  тендерт “Адмонпринт” ХХК ирүүлсэн тендер Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарч, гэрээ байгуулах эрх олгох саналыг захиалагчид танилцуулах шийдвэр гаргаж захиалагчид танилцуулсан.

ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан тус тендерийн нийт багцад 2019 оны 4 сарын 15-ны өдөр бүх оролцогч байгууллагуудад нэгэн зэрэг албан тоотоор, 2 дугаар багцад шалгарсан Адмонпринт ХХК-д 3/2043 тоотоор гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдсэн. Гэвч оролцогч Соёмбопринтинг ХХК нь Сангийн яаманд гомдол гаргаж Сангийн яамын 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 6-1/2647 тоот албан бичгээр тендерийг дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсний дагуу  тус тендерийн 2 дугаар багцыг дахин үнэлж 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр хуралдаж дараах дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргасан.

2019010012 дугаартай багцад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан, 28 дугаар зүйлийн 28.3, 28.7.4-т заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр “Адмонпринт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг 140  500 800 төгрөгөөр дэвтэр, мэдүүлэг, маягтыг нийлүүлэхээр шалгарч,  гэрээ байгуулах эрх олгох дүгнэлт, зөвлөмжийг 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдөр 3/4097 тоотоор хүргүүлсэн.

Дахин 1,3 дугаар багцын тендерийг дахин зарлахаар тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулж, захиалагчаар батлуулсан бөгөөд 2019 оны 6 сарын эхний 7 хоногт багтаан www.tender.gov.mn-д байршуулан ажиллана.

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ

4.1.Төлөвлөгөөний хугацаа биелэгдээгүй шалтгаан

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар баталсан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд заасан 2019 оны 4 сарын 22-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлэх байсан боловч энэ нь дараах шалтаанаар хойшлогдсон.

 • Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх тендерт гомдол гарснаас явц удааширч, дахин зарласан;
 • Багаж техник хэрэгслийг  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийг мөрдөх талаар зөвлөмж авахаар Тагнуулын ерөнхий газарт хүргүүлсэн албан тоотын хариу ирээгүй.
 • Бичиг хэргийн материалын шаардлагад нийцсэн тендерт оролцогч гараагүй тул хүчингүй болгож, дахин зарласан.

4.2.Төсвийн захирагч тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт

 

 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцын хүрээнд 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт хуулийн дагуу явагдаж байгаа бөгөөд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ний өдөр ХЗДХЯ-ны Санхүү төлөвлөлтийн газарт цахимаар хүргүүлсэн.

 

4.3.Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг цаашид улам үр дүнтэй болгох санал, зөвлөмж

 

 • Төрийн худалдан авах ажиллагааны тендер зарлахад мэдээллийн сан гацах, удааширч ажиллахад хүндрэлтэй байдгаас цахим системийн сайжруулалт хийх,
 • Улсын бүртгэлийн бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа 100 гаруй төрлийн үнэт цаас, маягтыг хэвлүүлэн төрийн өмнөөс үйлчилгээг үзүүлж ашигладаг бөгөөд уг зардлыг “Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардал” нэртэйгээр баталж, худалдан авах ажиллагааг жил бүр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн зохион байгуулдаг. Сангийн яамны үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цөөхөн хэвлэх үйлдвэртэй, хязгаарлагдмал, жил бүр өөр өөр компани шалгарахад гаднах хавтас, өнгө, бичвэрийн фонд өөрчлөгдөж байдаг. Иймд үнэт цаас, маягтийг хэвлэлтийн худалдан авах ажиллагааг 3 жилд 1 удаа зохион байгуулах талаар холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах саналыг тусгаж байна.

 

 

                                      УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР