Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн сонгогчдын тоон мэдээлэл

A- A A+
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн сонгогчдын тоон мэдээлэл

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулиар санал өгөх нийт 2,224,233 сонгогч байгаагаас үндсэн 2,058,865 сонгогч, “түр хасав” тэмдэглэгээтэй 165,368 сонгогч бүртгэгдсэн байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 23.4 дэх хэсэгт зааснаар “Итгэмжлэгдсэн ажилтан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад “Түр хасав” гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн иргэний сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн шалтгаан арилсан тохиолдолд тухайн сонгогчийн өөрийнх нь хүсэлт, үндэсний гадаад паспорт, холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь зохих тэмдэглэгээг хүчингүй болгож, тухайн сонгогчийн бүртгэлийг сэргээн, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн хэсгийн хороонд мэдэгдэнэ” гэж зааснаар сонгогч дээрхи заалтын дагуу холбогдох нотлох баримтыг авчран сонгуулиа өгөх боломжтой юм.
Сонгогчдын мэдээллийг аймаг, дүүргээр ангилан харуулав.