Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.10.18/

A- A A+
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.10.18/

            Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөл нь байгууллагын алба хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, УБЕГ-ын даргын 2020 оны А/1510 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ийг мөрдөн ажиллаж байна.

            2023 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч Р.Н-н зөрчилтэй холбоотой асуудлаар Ёс зүйн зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаар хэлэлцээд улсын бүртгэгч Р.Н-д түүнийг ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж үзэж “Байгууллагын албан хаагчдын өмнө нээлттэй сануулах” ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн болно.

            Цаашид Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчид та бүхэн албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, байгууллагын нэр хүндийг эрхэмлэн дээдлэх, хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхыг анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.     

 

           

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ