Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2022.10.06/

A- A A+
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2022.10.06/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчид төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөн ажиллаж байна. 
2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар Ёс зүйн зөвлөл нийт 5 удаа хуралдаж, ёс зүйн зөрчлийн тухай гомдол мэдээллийг хүлээн авч, шалган шийдвэрлэсэн. 
Тус байгууллагын 6 албан хаагчийн үйл ажиллагаанд гомдол гаргаснаас 4 албан хаагчийг Ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж шийдвэрлэн тогтоол гарган, тогтоолын хэрэгжилтийг хангасан. 
Зөвлөлийн тогтоол шийдвэрийг өргөдөл гомдол гаргагч болон албан хаагчдад тухай бүр танилцуулж холбогдох арга хэмжээг авч, албажуулсан. “Сануулах” хариуцлагыг 3 албан хаагчид, “Уучлал гуйхыг үүрэг болгох” хариуцлагыг 1 албан хаагчид хүлээлгэсэн болно.
 

           

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ