Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.06.27/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.06.27/

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга, тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн хуулийн этгээдийг 4,000,000 төгрөгөөр, Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийг 2,500,000 төгрөгөөр, 15.24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн иргэний улсын бүртгэлд хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй 1 хүнийг 20,000 төгрөгөөр нийт 6,520,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан.  

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар